Prameniště Blanice

, Tel.: +420 388 450 111, vimperk@npsumava.cz
/Příroda - 
Bývalé vojenské prostory, jež byly dlouho pro veřejnost uzavřeny, vytvořily unikátní izolovaná prostranství, která poskytují mnoha vzácným živočichům i rostlinám prostředí pro nerušený a přirozený vývoj. Takové je i NPP Prameniště Blanice, které v sobě kromě nivy řeky Blanice zahrnuje i nivy potoků Puchárenského, Černého a Spáleneckého i s jejich přítoky.

Cílem NPP je ochránit biotop, ve kterém žije kriticky ohrožená perlorodka říční, která vyžaduje velmi čistou vodu se stálou teplotou, dostatek potravního zásobení a zachování mnoha dalších fyzikálních a chemických poměrů.

NPP Prameniště Blanice je domovem i dalších zajímavých druhů, které harmonicky doplňují zdejší krásnou přírodu. Ta se svými nečekaně se objevujícími pozůstatky zaniklých vesnic působí až nostalgicky a dotváří celkový osobitý charakter krajiny.

Národní přírodní památka Prameniště Blanice se z větší části nachází v CHKO Šumava a může se stát výchozím bodem pro další výlety – v okolí tak můžete navštívit třeba rozhlednu na Knížecím stolci, Městské muzeum Volary nebo řadu památek v nedalekých Prachaticích.

Národní přírodní památka Prameniště Blanice byla vyhlášena 10. března 2008 a účinnosti nabyla k 1. dubnu 2008.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany NPP Prameniště Blanice je výskyt raných vývojových stádií kriticky ohroženého mlže perlorodky říční, dále mělké stružky prameniště řeky Blanice a vzácná vlhkomilná a mokřadní vegetace.

Flóra

Stromové patro je tvořeno převážně javorem klenem, bukem lesním, topolem osikou a smrkem ztepilým. Dotvářeno je též občasně rostoucími ovocnými stromy ze zaniklých sadů. Bylinné patro tvoří luční porosty vázané na vlhké prostředí s výskytem vzácných rostlin, jako je dřípatka horská, kamzičník rakouský, prha arnika, oměj šalamounek a prstnatec májový.

Fauna

Pro vytvoření ideálního rozmnožovacího prostředí perlorodek říčních byla část prameniště Blanice upravena tak, aby vzniklo mělké luční koryto s dostatkem protékající čerstvé vody. V současnosti se na území památky nachází asi 1 100 jedinců perlorodky v raném stádiu vývoje. Poté, co dospějí, budou vysazeni přímo do hlavního toku řeky Blanice.

NPP prameniště Blanice je domovem také dalších zajímavých živočichů. Zdejší vody obývá vranka obecná, mihule potoční, čolek horský a obecný. Plazi zastupuje zmije obecná. Z motýlů zde lze pozorovat bělopáska topolového či ohroženého žluťáska borůvkového. Též ptactvo je zastoupeno vzácnými druhy, jako je silně ohrožený tetřívek obecný, bramborníček hnědý, jeřábek lesní, ledňáček říční či bekasina otavní. Okolo břehů a přímo ve vodním toku lze spatřit vydru říční.

Název správy Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Adresa 1.máje 260
Město Vimperk
PSČ 385 01
Datum vyhlášení 1. dubna 2008
Rozloha území 220,88 ha

 

220,88

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz