Žehuňský rybník (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
S rozlohou 258 ha patří Žehuňský rybník k největším v Čechách. Není se tedy čemu divit, že se stal významnou ornitologickou lokalitou – táhnoucí ptactvo přesně takovéto plochy vyhledává a mokřadní charakter území zase přitahuje ptáky vázané na takovéto prostředí. Pro jejich ochranu i ochranu vzácné vlhkomilné květeny je tedy rybník a jeho okolí již od roku 1948 chráněn státem. Nyní má národní přírodní památka Žehuňský rybník rozlohu asi 353 ha.

Na podzim, když táhne největší množství ptáků, je tady možné pozorovat až 100tisícová hejna špačků a vlaštovek. Ve velkém počtu se sem slítávají také různé druhy hus. Krásná středočeská příroda ukrývá mnoho dalších zajímavých míst k vidění. Kromě této lokality můžete navštívit třeba keltské oppidum s muzeem v blízkých Dobšicích nebo hydroelektrárnu, lázně či zámek v nedalekých Poděbradech.

Žehuňský královský rybník byl vybudován mezi lety 1492 až 1497. Králi patřil až do roku 1629, kdy se jeho majitelem stal Jan Oktavián Vchynický ze Vchynic, po čase se pak jeho majiteli stali Kinští. Na jaře roku 1948 byl rybník a jeho blízké okolí vyhlášen státní přírodní rezervací. Od roku 1987 je území chráněno jako významné ptačí území Evropy.

V restituci byla tehdy už národní přírodní rezervace roku 1992 navrácena Kinským. Od roku 1999 až do roku 2006 byla tato rezervace součástí většího územního celku, a sice národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Žehuňská obora. Po zrušení tohoto velkého celku a rozdělení na menší chráněné oblasti byla lokalita vedena jako národní přírodní rezervace až do roku 2010. Od té doby je národní přírodní památkou Žehuňský rybník.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou společenstva rostlin mokřadního typu a vodní rostliny. Lokalita je také rozsáhlou ornitologickou oblastí s vysokým počtem hnízdících ptáků.

Flóra

Na hladině jezera se vyskytují rostliny jako řečanka přímořská, stulík žlutý, šípatka střelolistá, rdest kadeřavý a hřebenitý. Břehy jsou porostlé typickým rákosem obecným, který je doplňován sevlákem potočním, bařičkou bahenní, puškvorcem obecným nebo řeřišnicí bahenní.

Na okolních slatinných loukách roste devět mikrodruhů bahenních pampelišek, dále pěchava slatinná, prstnatec pleťový, starček bludný, hadí jazyk obecný, ostřice Davallova, žluťucha lesklá, česnek hranatý, štírovník tenkolistý, bahnička jednoplevá, ožanka čpavá, hadilka obecná nebo violka nízká. Stromové patro je zastoupeno především olšemi, topoly a duby.

Fauna

Žehuňský rybník je neuvěřitelně bohatou ornitologickou lokalitou, což jistě také stvrzuje zařazení této přírodní památky do programu Natura 2000 jakožto evropsky významné lokality Žehuňský rybník a obora Kněžičky. Bylo zde pozorováno více než 260 druhů ptáků, z toho zhruba 145 jich zde trvale hnízdí. Rybník funguje také jako shromaždiště a důležitá zastávka při tahu ptáků. Tehdy se jich na rybníce a v jeho okolí může vyskytovat od 10 do zhruba 12 tisíc jedinců.

Významný je výskyt chřástala kropenatého, chřástala malého a bukáčka malého. Dále se zde objevuje bukač velký, slavík modráček, orel mořský, moták lužní a pochop, chřástal polní, hýl rudý, luňák červený, datel černý, cvrčilka slavíková, včelojed lesní, strakapoud prostřední,  linduška luční, krutihlav obecný, konipas luční, dudek chocholatý, pěnice vlašská, sýkořice vousatá, rákosník velký, lejsek bělokrký, ťuhýk šedý a obecný. Rybník je též domovem běžnějších druhů ptáků – například hejna špačků avlaštovek někdy dosahují až 100 tisíc jedinců.

NPP Žehuňský rybník je také domovem ohrožené škeble rybničné a velevruba malířského. Z obojživelníků se tady usadil skokan skřehotavý, kuňka ohnivá a rosnička zelená.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 8. února 1948
Rozloha území 511 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz