Podmínky užití webu1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény kultura.cz a webové stránky na ní umístěné (dále jen „webové stránky“) je společnost Kultura.cz s.r.o., se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 294 14 261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137 (dále jen "Provozovatel"). Uživatel se vstupem na webové stránky zavazuje dodržovat tyto podmínky, stejně tak jako veškeré obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatel se dále zavazuje nepoškozovat dobré jméno Provozovatele ani webových stránek samotných.

2. Autorská práva a ochrana databází

Veškerý obsah webových stránek a všech dalších microsites na doméně kultura.cz je chráněn autorským právem. Provozovateli či jiným osobám svědčí veškerá práva k obsahu webových stránek, a to zejména designu, grafice, logům, textům a zvukům. Provozovateli dále náleží zvláštní právo pořizovatele databáze k databázi informací uložených na webové stránce. Jakoukoliv část obsahu webových stránek lze bez souhlasu Provozovatele použít pouze pro soukromé účely. Mimo oprávnění poskytované rozhodným právem, je zakázáno obsah webových stránek zejména jakkoliv kopírovat, šířit dále a užívat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Provozovatele. V případě porušení autorských práv či zásahu do zvláštního práva pořizovatele databáze se Provozovatel může mimo jiné domáhat náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

3. Způsob používání webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je zakázáno zejména zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek nebo je jinak zneužívat. Dále je zakázáno zasahovat do používání webových stránek ze strany jiných uživatelů, využívat webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat (ukládat) na tyto webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem webových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na webových stránkách zprávy či materiály porušující obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Charakter poskytovaných informací

Obsah webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel průběžně vyvíjí snahu směřující k tomu, aby informace uvedené na webových stránkách byly aktuální a správné, ale ne vždy je možné toto zajistit. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na webových stránkách nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

  • Provozovatel neodpovídá za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu webových stránek a za případné škody, které uživateli vzniknou v souvislosti s používáním webových stránek.
  • Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na webových stránkách.
  • Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům.

5. Ochrana osobních údajů

V rámci registrace na portálu Kultura.cz popřípadě při jeho užívání (zejména nákup lístků) poskytuje uživatel provozovateli osobní údaje (maximálně v rozsahu, e-mailová adresa, telefonní číslo, přezdívka, jméno atd.), dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich zpracováním a užitím pro účely poskytování služby včetně zasílání obchodních či obdobných sdělení provozovatele uživateli na jím uvedené kontaktní údaje (telefonní číslo či e-mailová adresa popř. oboje). Provozovatel Kultura.cz nikdy nebude zveřejňovat ani prodávat Vaše osobní údaje třetí straně. Provozovatel Kultura.cz, s.r.o. je řádně registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů (UOOÚ).

6. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky užívání jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách, tedy dnem 1.9. 2014. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek užívání.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz