Požáry (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
V poměrně rozsáhlém přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí se nachází řada zajímavých míst. Jedním takovým je i národní přírodní památka Požáry, která zaujímá plochu okolo 3 ha. Ve 20. století byly do skalního masivu vyhloubeny dva vápencové lomy, které propojila štola proražená skrz vápencovou skálu. Ta se zachovala dodnes. Díky této činnosti byl odkryt cenný skalní profil dokazující v postupných vrstvách prvohorní horniny vývoj této oblasti. Také zde bylo učiněno mnoho nálezů zkamenělé prvohorní fauny a flóry a později byla dokonce vrstva siluru tohoto požárského souvrství uznána mezinárodní komisí jako oficiální nejvyšší silurský stupeň přídolí.

Kromě značné geologické hodnoty je NPP Dalejský profil také ceněnou botanickou a zoologickou lokalitou, například motýlů tu bylo potvrzeno 628 druhů.

Lokalitou neprochází žádná turistická trasa, bez problémů se sem však dostanete po místní komunikaci. Vzhledem k tomu, že je NPP Požáry situována v již zmíněném PP Prokopské a Dalejské údolí a také blízko historického centra Prahy, máte na výběr obrovské množství sportovního či kulturního vyžití v okolí. Můžete se vydat třeba do románského kostela Svatého Petra a Pavla v Řeporyjích, skanzenu Řepora nebo do Automuzea Praga.

Tato lokalita byla už od dob středověku silně ovlivňována člověkem, a tak se radikálně změnil i její ráz. Zřízením pastvin došlo k odlesnění, vznikly zde dva vápencové lomy, které byly propojeny štolou, jež se dochovala do dnešních dnů. Byly sem vysazovány agresivní, nepůvodní dřeviny a později byla v těsné blízkosti postavena železniční dráha.

Dlouhým působením lidského faktoru však vznikla jednak velmi zajímavá botanická oblast, a hlavně byl odkryt skalní profil s množstvím prvohorních zkamenělin a vrstvou siluru, jež se stala směrodatnou pro odbornou paleontologickou společnost. Proto zde byla roku 1982 zřízena chráněná oblast přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. V roce 1992 byla lokalita zařazena do nové kategorie jako národní přírodní památka Požáry.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je geologická lokalita tvořená opuštěným vápencovým lomem s odkrytým skalním profilem mezinárodního významu.

Geologie

Skalní masiv Požáru, který byl mimo jiné ovlivněn také vulkanickou činností, je spolu s vápencem různé hrubosti a zrnitosti tvořen ještě břidlicemi, čedičem a na povrchu sprašovými hlínami. Stáří hornin mapuje vývoj oblasti od starších prvohor, konkrétně od ordoviku přes silur po spodní devon. Právě silur, utvářený v mezidobí ordoviku a devonu, byl předmětem zájmu odborné veřejnosti. Podle tohoto požárského souvrství byl mezinárodní komisí uznán nejvyšší silurský stupeň přídolí.

Zdejší vápencové podloží je bohatým nalezištěm zkamenělin živočichů prvohorní fauny a flóry.

Flóra

Charakter vegetace odpovídá vesměs skalnatému prostředí. Pouze na vrcholcích skal se zachoval stepní ráz krajiny, která je jinak silně pozměněna člověkem. V bylinném patře narazíte na pěchavu vápnomilnou, devaterníček šedý, několik druhů ostřic, kostřavu walliskou nebo třeba vzácný trýzel škardolistý.

Křovinové patro prezentuje invazivní trnkovník akát. Stromové patro tvoří nepůvodní, uměle vysazené stromy, například topol kanadský, modřín opadavý, topol osika nebo jasan ztepilý.

Fauna

V opuštěném lomu NPP Požáry a blízkém okolí žije několik druhů zajímavých brouků, ale zdaleka nejpočetnějšími zástupci hmyzu jsou motýli. Na tomto území bylo zaznamenáno 628 druhů, z toho 34 druhů je zařazených do 1. a 2. stupně ochrany. Spatřit tady tak můžete jarnici topolovou, modráska podobného a rozchodníkového, vřetenušku mateřídouškovou a čičorkovou, skvrnušku hadincovou, silně ohroženého motýla kovolesklec piplový a řada dalších.

Obojživelníky zastupuje skokan hnědý, plazy pak ještěrka zelená a obecná. Druhově pestrá je také místní avifauna. Vyskytuje se tady puštík obecný, výr velký, poštolka obecná, žluva šedá, zelená a hajní, káně lesní, kalous ušatý a mnoho dalších. Savce zastupuje myšice křovinná a ježek obecný.

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 1. září 1982
Rozloha území 3,50 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz