Klonk

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
Necelých 9 hektarů rozlehlá národní přírodní památka Klonk je krásným koutem středočeské přírody s typickými skalními výchozy a strmými vápencovými stěnami. Tato chráněná lokalita je ovšem cennější, než se na první pohled zdá. Je to více než 40 let, co mezinárodní geologický kongres v Montrealu stanovil skalní profil Klonku jako celosvětově platný standard, podle kterého vědci určují průběh hranice mezi prvohorním silurem a devonem.

Ve vápencových vrstvách byla také objevena bohatá naleziště zkamenělé prvohorní fauny. Vzhledem k těmto faktům bylo území prohlášeno za chráněné území a k oslavě této památné události byl pod Klonkem v roce 1977 vybudován mramorový památník, jehož dva prohnuté sloupy vodorovně spojené ve svém středu symbolizují dvě vrstvy horniny spojené mezinárodním usnesením.

Velkou částí území turisty provází naučná stezka Koněpruské jeskyně – Borek. Budete-li chtít navštívit další zajímavá místa v okolí, můžete zavítat třeba na zámek Tmaň, podívat se na velkolom Čertovy schody a odtud se vydat do Koněpruských jeskyní.

Vzdálenosti:

  • Suchomasty - 170 m
  • Tmaň - 2,3 km
  • Koněpruské jeskyně - 5,2 km

V roce 1972 byl na mezinárodním geologickém kongresu v Montrealu vyhlášen skalní výchoz a stěny Klonku jako světově uznávaný standard, podle kterého vědci určují průběh hranice mezi prvohorním silurem a devonem. I proto bylo toto území v roce 1977 prohlášeno za přírodní výtvor. Téhož roku byl k oslavě této události vztyčen pod Klonkem mramorový památník z dílny sochaře Jiřího Novotného.

Po roce 1990 byl Klonk převeden do nové kategorie a je veden jako národní přírodní památka Klonk.

Předmět ochrany

Jedná se o cennou geologickou lokalitu s paleontologickým nalezištěm a ukázkovým stratotypem světového významu.

Geologie

Plynulost, s jakou se vyvíjelo zdejší podloží bez výraznějšího a zásadního přerušování, udělalo z této lokality ukázkový a dokonce světově uznávaný standard, podle kterého vědci určují průběh hranice mezi silurem a devonem. Ve vápenci, který je zde dominantní horninou, bylo učiněno mnoho nálezů zkamenělé prvohorní fauny. Podloží ještě dotváří břidlice a suť na samém povrchu.

Flóra

Díky kombinaci skal a Suchomastského potoka, který tvoří hranici chráněné oblasti, zde najdete jak suchomilné rostliny, tak vegetaci vázanou na vlhké prostředí. V bylinném patře rostou mechy trněnka tlustožeberná a vápnomilka přerušovaná, okolo potoka chrastice rákosolistá, typický rákos obecný a pcháč zelinný. Suchomilné rostliny zastupuje chrpa porýnská, ožanka kalamandra nebo třeba vlnice chlupatá.

Křovinové patro je reprezentováno svídou krvavou, lískou obecnou, růží šípkovou, trnkovníkem akátem a trnkou obecnou. Stromové patro tvoří převážně nepůvodní, uměle vysazené dřeviny, například borovice černá, smrk ztepilý, modřín opadavý, jasan ztepilý, topol kanadský, olše lepkavá a lípa malolistá. Blíže vrcholkům skal se můžete dodnes setkat s původními dřevinami, jako je borovice lesní, habr obecný, dub zimní či javor klen a babyka.

Fauna

Z hmyzích zástupců lze zmínit drobnou vzácnou mušku bejlomorku Contarinia cybelae vázanou na populaci lísky obecné. Měkkýše zde zastupuje páskovka žíhaná, žitovka obilná a zrnovka mechová, obojživelníky ropucha obecná, plazy pak užovka obojková.

Ptactvo reprezentuje krahujec obecný, káně lesní, konipas horský a jestřáb lesní. Z třídy savců se na území NPP Klonk vyskytuje celkem 15 druhů, konkrétně tady můžete narazit na lišku obecnou, jezevce lesního nebo myšici křovinnou.

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 8. února 1977
Rozloha území 8,91 ha

 

8. února 1977

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz