Jankovský potok

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka se rozkládá na ploše 72,5 hektarů po celé délce toku Jankovského potoka. Tato lokalita se vyznačuje nejen krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny s romantickými zákruty tekoucího potoka, ale hlavně jedinečným prostředím s přirozeným výskytem kriticky ohrožené perlorodky říční a dalších vzácných živočichů a rostlin. Tento mlž se schopností tvořit perly se vyskytuje už jen na několika málo místech v České republice i v celé Evropě, a tak bylo na území NPP Jankovský potok v minulosti vysazeno 40 perlorodek pro lepší šanci na přirozené znásobení její populace.

Okolí národní přírodní památky Jankovský potok je bohaté na zajímavá místa – můžete tu navštívit třeba Větrný zámek Křemešník, rozhlednu Pipalka nebo památky v nedalekém Pelhřimově či Jihlavě.

Národní přírodní památka Jankovský potok byla vyhlášena v roce 1992. V roce 2005 sem byly vysazeny osmileté perlorodky z izolovaného chovu, aby byla zlepšena šance na zvýšení populace tohoto živočicha.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany NPP jsou přirozené meandry potoka s výskytem kriticky ohrožené perlorodky říční a dále mokřadní louky a přechodová rašeliniště.

Flóra

Na území této památky se přirozeně daří vlhkomilným rostlinám, a tak se zde objevují i velmi vzácné rostliny, jako je masožravá rosnatka okrouhlolistá, zdrojovka mokřadní, ostřice blešní a plstnatoplodá, vachta trojlistá, silně ohrožený všivec lesní, tolije bahenní či prtnatec májový. Jak přechází území od potoka směrem k vlhkým loukám, pokrývá zem spleť rašeliništních měchů rodu Caricion fuscae. Stromové patro je tvořeno jasany ztepilými a olšemi lepkavými.

Fauna

Je jen málo míst v celé Evropě, kde se ještě přirozeně vyskytují perlorodky říční, NPP Jankovský potok je dokonce poslední takovou lokalitou na území Českomoravské vrchoviny. Přirozeně se tvořící zákruty potoka s čistou vodou jsou ideálním místem pro další významné druhy, jako je mihule potoční, vranka obecná, rak říční nebo čolek obecný a horský. Břehy a okolní louky pak obývá ledňáček říční, bekasina otavní či bramborníček hnědý.

Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 1. dubna 1992
Rozloha území 72,51 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz