Dalejský profil

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
V poměrně rozsáhlém přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí se nachází řada zajímavých míst. Jedním takovým je i národní přírodní památka Dalejský profil, zaujímající plochu 23,6 ha. Ve 20. století se do skalního masivu čím dál tím víc zařezávaly vápencové lomy. Díky této činnosti byl odkryt cenný skalní profil dokazující v postupných vrstvách prvohorní horniny vývoj této oblasti. Také zde bylo učiněno mnoho nálezů zkamenělé prvohorní fauny a flóry.

Zajímavostí je, že každá zdejší rokle je pojmenovaná podle druhů, které v nálezech převládaly. Těmi nejznámějšími jsou Kromusova stráň, Arethusinova rokle, Lobolitová stráň a lom Mušlovka. Kromě velké geologické hodnoty je NPP Dalejský profil také ceněnou botanickou a zoologickou lokalitou, například motýlů bylo potvrzeno neuvěřitelných 1504 druhů.

Máte-li chuť navštívit další zajímavá místa v blízkém okolí, můžete se vydat třeba do románského kostela Svatého Petra a Pavla v Řeporyjích, skanzenu Řepora nebo do Automuzea Praga v nedalekých Zbuzanech.

Dostupnost:

  • Praha (centrum) - 9 km

Tato lokalita byla už od dob středověku silně ovlivňována člověkem, a tak se radikálně změnil i její ráz. Zřízením pastvin došlo k odlesnění, tok Dalejského potoka byl mnohokrát upravován, vznikly zde vápencové lomy, byly sem vysazovány agresivní nepůvodní dřeviny a později byla v těsné blízkosti postavena železniční dráha.

Dlouhým působením lidského faktoru však vznikla jednak velmi zajímavá botanická oblast, ale hlavně byl odkryt Dalejský skalní profil s množstvím prvohorních zkamenělin.

V roce 1982 byla vyhlášena chráněná oblast přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Roku 1992 byla lokalita zařazena do nové kategorie a stala se národní přírodní památkou Dalejský profil.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je soustava opuštěných vápencových dolů s odkrytým skalním masivem, dokumentující vývoj této lokality a s tím spojené významné paleontologické naleziště.

Geologie

Skalní masiv Dalejského profilu, který byl mimo jiné ovlivněn také vulkanickou činností, je spolu s vápencem tvořen ještě břidlicemi, čedičem a na povrchu sprašovými hlínami. Stáří hornin mapuje vývoj oblasti od starších prvohor, konkrétně od ordoviku přes silur po spodní devon. Zdejší vápencové podloží je bohatým nalezištěm zkamenělin živočichů prvohorní fauny a flóry. Rokle mezi skalními stěnami jsou pojmenovány podle toho, jaký druh nalezeného živočicha v daném místě převažoval.

Flóra

Charakter vegetace odpovídá vesměs skalnatému prostředí. Setkáte se zde s pěchavou vápnomilnou, kriticky ohroženým křivatcem českým, devaterníčkem šedým, několika druhy ostřic včetně ostřice jižní, kostřavou walliskou, prvosenkou jarní, rozrazilem ladním a trýzelem škardolistým.

Lokalita je zajímavá též z mykologického hlediska, neboť zde roste vzácná houba hvězdovka Pouzarova, která neroste nikde jinde na světě, jen na několika místech v ČR a jednom stanovišti ve Švýcarsku.

Křovinové patro prezentuje invazivní trnkovník akát. Stromové patro tvoří nepůvodní, uměle vysazené stromy, jako je borovice lesní a černá, modřín opadavý, bříza bělokorá, topol osika, jasan ztepilý nebo vrba jíva.

Fauna

V roklích Dalejského profilu i v přilehlých oblastech žije velké množství zajímavých brouků, konkrétně štítonošů, střevlíků, krytonosců, mandelinek a nosatčíků. Nejpočetnější jsou zde však motýli, kterých bylo na tomto území zaznamenáno neuvěřitelných 1054 druhů, z toho 129 druhů zařazených do 1. a 2. stupně ochrany. Spatřit tady můžete okáče skalního, pestrobarvce petrklíčového, zavíječe zardělého, zelenáčka devaterníkového, nesytku českou, skvrnovníčka maliníkového, zelenopláštíka řebříčkového, modráska východního, černočarného, podobného, vičencového, vikvicového a hnědoskvrného, lišejníkovce tečkovaného a řadu dalších.

Obojživelníky zastupuje skokan hnědý a čolek obecný, plazy pak ještěrka zelená a obecná. Druhově pestrá je také místní populace ptáků. Vyskytuje se tady puštík obecný, výr velký, poštolka obecná, žluva šedá, zelená a hajní, káně lesní, kalous ušatý a mnoho dalších.

Savce zastupuje myšice křovinná, ježek obecný, rejsek vodní, ze šelem tu žije lasice kolčava, lasice hranostaj či tchoř tmavý.

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 1. srpna 1982
Rozloha území 23,78 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz