Arboreta střední školy ve Šluknově

T.G.Masaryka, 407 77, Šluknov, Tel.: +420 723 891 097, info@lesnicka-skola.cz
Šluknov/Příroda - Šluknov
Počátky vzniku arboretu jsou spjaté s historií lesnické školy. Již v prvních letech existence školy byla v rámci výuky odborných předmětů pociťována potřeba arboreta, kde by byly soustředěny všechny lesnicky významné druhy a také některé okrasné dřeviny. Exkurze do blízkého dendrologicky zajímavého okolí pro výuky nepostačovaly a byly časově náročné.

Proto byl v roce 1958 vyčleněn pozemek o rozloze 0,95 ha u domova mládeže lesnické školy v Sukově ulici. Autorem návrhu byl dnes již zesnulý Ing. Antonín Kunt. Jednalo se o zahradu zčásti porostlou staršími buky, borovicemi a ovocnými stromy. K prvním výsadbám došlo v roce 1959 převážně sazenicemi z velkoškolky v Říčanech.

Později byl získáván rostlinný materiál od zahradnických závodů, arboret a bot. zahrad z celé republiky. Na konci roku 1965 byla v arboretu shromážděna sbírka 241 taxonu dřevin, z toho 68 jehličnatých a 173 listnatých.

Arboretum leží na mírném JV svahu v nadmořské výšce 339 - 346 m.Brzy se ukázalo, že rozloha arboreta je příliš malá a byl hledán jiný pozemek.

V roce 1960 byla pro školu vyčleněna část majetku Lesního závodu v Rumburku, z níž vzniklo školní polesí. Objevila se tak reálná možnost založit větší arboretum. Byla k tomu vybrána již delší dobu neobdělávaná pole se zbytkem lesa, loukami a pískovnou při silnici Šluknov - Kunratice - Brtníky asi 2,5 km od lesnické školy.

Autorem návrhu byl Ing. Antonín Kunt s kolektivem odborných učitelů. Po terénních úpravách a oplocení došlo k prvním výsadbám v roce 1967.

Sadební materiál byl částečně získán přenesením odrostků z arboreta v Sukově ulici a dovezením sazenic z velkoškolek v Žehušicích a Olomučanech.

Do konce roku 1974 zde bylo vysazeno 155 taxonů dřevin, 40 jehličnatých a 115 listnatých. V roce 1975, kdy již bylo rozhodnuto zrušení lesnických odborných škol, byla výsadba dalších dřevin zastavena a péče o arboretum silně poklesla. V dalším roce 1976 odchází se školy Ing. Antonín Kunt, který arboretum v Kunraticích řídil 9 roků. Po jeho odchodu převzal péči o arboretum Karel Lankaš, který tuto funkci vykonává od 1.9. 1976 do roku 2000.

V současné době vykonává funkci správce arboreta David Hlinka, odborný učitel školy.Arboretum se rozléhá v rovině a z části na mírném S a SZ svahu. Na pozemku arboreta vyvěrá několik pramenů, které jsou svedeny do rybníčku (plocha 228 m2). Geologický substrát tvoří žula. Průměrná roční teplota je 7,1° C, průměrné množství ročních srážek 821 mm. Klima lze charakterizovat jako chladnější podhorské. V létech hojných na sněhové srážky dosahuje výška sněhu 50 - 100 cm. Sníh se v dolní části arboreta udrží až do března i dubna.

Celková plocha je rozčleněna sítí štěrkových cest na 15 oddělení s průměrnou rozlohou 26 arů. Každé oddělení je označené tabulkou s číslem a je pro něj vyhotovena mapa v měřítku 1 : 200.

V období od roku 1977 do roku 1990 byly provedeny 3 rozsáhlé rekonstrukce, které zlikvidovaly nežádoucí dřeviny. Pokračovala další výsadba dřevin. Byla provedena výměna starého oplocení a oddělena plocha č. 8. Po těchto úpravách bylo provedeno přesné zaměření jednotlivých dřevin, jejich očíslování a vyhotovení nových map ploch i celého arboreta. Zaměření prováděl Ing. Ouvín - pracovník Lesprojektu - závod Jablonec nad Nisou. Nová výsadba je průběžně do map zakreslována. Současná druhová skladba představuje v obou arboretech 146 jehličnatých a 151 listnatých taxonů. Počet kusů dřevin je cca 2100, neustále se však mění úbytkem a přírůstkem. Nejhojněji jsou zastoupeny rody jedle, borovice, smrk, cypřišek, zerav, jalovec, javor, lípa, vrba a topol. Věk nejstarších dřevin většinou nepřesahuje 40 let.

Sbírka představuje různé druhy domácích i introdukovaných dřevin. Za nejcennější považujeme sbírku jedlí (např.: Abies homolepis, A. balsamea, A. Iasiocarpa, A. holophyla) a borovic (např.: Pinus cembra, P. contorta var. latifolia, P. aristata, P. ponderosa, P. flexilis, P. heldreichii, P. peuce). Z ostatních rodů jsou to například tyto druhy: Metasequoia glyptostroboides, Picea koyamai, Tsuga diversifolia, Taxus cuspidata, Cryptomeria japonica, Cupressocyparis leylandii, Ailanthus altissima, Eikanthus campanulatus, Exochorda racemosa, Phelodendron amurense, Ginkgo biloba apod.

Všechny dřeviny rostoucí v tvrdších klimatických podmínkách a v pásmu imisního poškození C jsou cenné. Nabízejí možnost získání důležitých informací, jež by mohly být využity v lesnické praxi. Většina dřevin je plodících a do budoucna poskytuje stálý zdroj osiva, roubů a řízků pro zahradnické i lesnické účely. V roce 1995 zakoupila střední lesnická škola sousední pozemky o výměře 0,7 ha, které byly oplocením přičleněny ke stávajícímu arboretu. Na této ploše bylo v roce 1999 založeno keřové arboretum.

V roce 2007 vysadil v arboretu Prof. Václav Klaus, prezident České republiky, platan východní (Platanus orientalis).

Prohlídky arboreta jsou možné po telefonické dohodě na tel.: 723 891 097.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz