Žebračka

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Nemusíte se vydávat příliš daleko od centra města abyste mohli spatřit krásy rozkvétající přírody v podrostech původního lužního lesa. Na ploše 228 ha se od břehu řeky Bečvy rozprostírá právě takovýto les zvaný Národní přírodní rezervace Žebračka s výskytem ohromné řady ohrožených druhů rostlin a také živočichů. Pro svou výjimečnou rozmanitost a zachovalost byla NPR Žebračka po právu zařazena do evropského ochranného programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Nejvíce se zdejší rozmanitost ukáže na jaře, kdy je největší množství druhů v květu. Také místní fauna se probouzí k životu a tak budete moci spatřit množství ohrožených a zajímavých druhů, hlavně ptáků. Lokalitou Vás provede naučná stezka Přerovským luhem. Přímo na trase této naučné stezky můžete navštívit Ornitologickou stanici Muzea Komenského se záchranou stanicí pro zraněné živočichy. Budete-li chtít navštívit i další atraktivit v okolí můžete se vydat kupříkladu do městského parku Michalov s dřevěnou sochou Přerovský Otesánek, do zámku Přerov s vyhlídkovou věží nebo Muzea Komenského.

Vzdálenosti:

  • Přerov (centrum) - 2,2 km
  • Olomouc - 20 km

Tento přerovský lužní les, který je každoročně částečně zaplavovaný vodou z náhonu mlýna Strhanec, je státem chráněn od léta roku 1949. V roce 2007 byly provedeny územní změny a vznikla národní přírodní rezervace Žebračka.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou zbytky původního lužního lesa na břehu řeky Bečvy.

Flóra

Vzhledem k poměrně silné regulaci toku Bečvy v minulosti dochází k poklesu spodní vody na území lesa a tím i k přeměně jeho lužního charakteru. I přesto je však díky ochraně území zachována obrovská řada vzácných a zajímavých rostlin. V bylinném patře narazíte na typickou sasanku pryskyřníkovitou a hajní, konvalinku vonnou, sněženku podsněžník, violku lesní, hojně tady roste i česnek medvědí. V podrostu lužního lesa můžete dále spatřit dymnivku dutou, vraní oko čtyřlisté, hvězdnatec zubatý, zapalici žluťuchovitou, orsej jarní, jestřábník savojský, mařinku vonnou, křivatec žlutý, kyčelnici cibulkonosnou a žláznatou, zvonek kopřivolistý, pstroček dvoulistý, rozrazil rezekvítek, lilii zlatohlavou, ladoňku karpatskou, hrachor jarní nebo kostival hlíznatý.

Křovinné patro reprezentuje nepůvodní trnovník akát. Stromové patro je tvořeno druhy typickými pro lužní les s příměsí uměle vysázených stromů a stromů nepůvodního charakteru. Spatřit tady můžete javor babyku, dub letní i zimní, jasan ztepilý, lípu srdčitou, jilm vaz a habrolistý, habr obecný nebo střemchu obecnou. Nepůvodními druhy jsou dub červený, smrk ztepilý, borovice lesní, dále topol kanadský, javor jasanolistý a modřín opadavý.

Fauna

Díky zdejšímu prostředí je NPR Žebračka druhově velmi bohatým místem. Žije zde chráněný měkkýš velevrub malířský a tupý, korýši žábronožka sněžní a listonoh jarní, ryby zastupuje silně ohrožený sekavec písečný a ohrožená střevle potoční, jelec jesen a mník jednovousý. Z řad obojživelníků tady můžete spatřit skokana skřehotavého, zeleného, krátkonohého a štíhlého, ropuchu zelenou a obecnou, kuňku obecnou, rosničku zelenou nebo čolka velkého a obecného. Z plazů byl zaznamenán výskyt ještěrky živorodé a obecné, užovky obojkové, slepýše křehkého, a dokonce i kriticky ohrožené želvy bahenní.

Rozsáhlé lesy jsou přirozeným úkrytem řady vzácných ptáků, jako je moudivláček lužní, žluva hajní, krutihlav obecný, jestřáb lesní, ledňáček říční, slavík obecný, ťuhýk obecný, lejsek šedý, strakapoud prostřední či krahujec obecný. V rezervaci žije také několik druhů netopýrů, konkrétně netopýr parkový, velký a dlouhouchý. Z dalších savců tady běžně spatříte veverku obecnou a za svůj domov si toto místo zvolil i plch velký.

Díky zdejšímu prostředí je NPR Žebračka druhově velmi bohatým místem. Žije zde chráněný měkkýš velevrub malířský a tupý, korýši žábronožka sněžní a listonoh jarní, ryby zastupuje silně ohrožený sekavec písečný a ohrožená střevle potoční, jelec jesen a mník jednovousý. Z řad obojživelníků tady můžete spatřit skokana skřehotavého, zeleného, krátkonohého a štíhlého, ropuchu zelenou a obecnou, kuňku obecnou, rosničku zelenou nebo čolka velkého a obecného. Z plazů byl zaznamenán výskyt ještěrky živorodé a obecné, užovky obojkové, slepýše křehkého, a dokonce i kriticky ohrožené želvy bahenní.
Rozsáhlé lesy jsou přirozeným úkrytem řady vzácných ptáků, jako je moudivláček lužní, žluva hajní, krutihlav obecný, jestřáb lesní, ledňáček říční, slavík obecný, ťuhýk obecný, lejsek šedý, strakapoud prostřední či krahujec obecný. V rezervaci žije také několik druhů netopýrů, konkrétně netopýr parkový, velký a dlouhouchý. Z dalších savců tady běžně spatříte veverku obecnou a za svůj domov si toto místo zvolil i plch velký.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 4. června 1949
Rozloha území 227,60 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz