Bohdanečský rybník (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 466 797 580, pardubice@nature.cz
/Příroda - 
V NPR Bohdanečský rybník se nachází řada vzácných a chráněných drobných živočichů a rostlin. Jedná se o jednu z unikátních oblastí Pardubicka, která návštěvníkům nabízí průřez velkým množstvím rozličných ekosystémů. Od vodních společenství po koruny stromů – řada biotopů zde má na zhruba 250 hektarech své zastoupení.

Ať už se jedná o chřástala kropenatého nebo slavíka modráčka, kteří zde hnízdí trvale, nebo třeba orla mořského, pro kterého je rezervace zastávkou na tahu, vždy tady uvidíte plavat na hladině a při březích velké množství různého ptactva. Bohdanečský rybník je totiž nejvýznamnější ornitologickou lokalitou Pardubického kraje.

Okolo NPR Bohdanečský rybník a rybníku Matka vás provede stejnojmenná naučná stezka a je zde vybudovaná i cyklostezka. Můžete tak navštívit i spoustu dalších zajímavých míst v okolí, například Léčebné lázně Bohdaneč, zajímavé sluneční hodiny v centru města Lázně Bohdaneč, kdy hlavní osou je váš vlastní stín, dále zámek v Pardubicích či zdejší slavnou dostihovou dráhu.

Dostupnost:

  • pěšky - 1,4 km od centra Lázně Bohdaneč, 10 km od centra Pardubic, naučná stezka je dlouhá asi 7,5 km
  • na kole - 1,4 km od centra Lázně Bohdaneč, 11 km od centra Pardubic, okolo rybníků vede cyklostezka č. 4040
  • autem - 1,4 km od centra Lázně Bohdaneč, 10 km od centra Pardubic, zaparkovat můžete na konci obce, v těchto místech už začíná naučná stezka vedoucí okolo rezervace
  • autobusem - místní a příměstské autobusy, zastávka Lázně Bohdaneč, Na Pískách je vzdálená cca 750 m od rezervace
  • vlakem - 7,5 km vzdálená stanice Pardubice-Semtín

Státní chráněná rezervace zde byla vyhlášena roku 1951, aby chránila zdejší bohatou faunu i flóru. Postupně se však situace zhoršovala, protože až do roku 1974 byly na Polákově poloostrově chovány kolonie vodní drůbeže a intenzivně také ryby. Neobhospodařované území bylo ponecháno napospas okolním vlivům, a tak se mnoho vzácných rostlin i živočichů vytratilo.

V roce 1993 bylo na některých místech rezervace obnoveno vysekávání náletových dřevin a rákosu a v určitých částech byl tento stav ponechán, aby tak byla zachována rozmanitost a zároveň aby bylo umožněno navrácení původních zástupců zdejší fauny a flóry.

Postupně byla revitalizována i vodní plocha rybníku Matka a v roce 1999 zde byly navíc vybudovány tůně pro vytvoření prostředí ještě více vyhovujícího různým druhům ptáků a obojživelníků. Při odbahňování Bohdanečského rybníku v roce 2005 byly též vytvořeny soustavy ostrůvků rozdělených rákosím. K tomuto roku se váže i vyhlášení NPR Bohdanečský rybník, do které spadá i rybník Matka.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je lokalita s vodními, mokřadními, lučními a lesními ekosystémy s velkým ornitologickým významem. 

Flóra

V této teplé a různorodé oblasti se vyskytuje mnoho zástupců rozmanitých biotopů. Z vodních rostlin zde rostou rdest světlý, ostrolistý a vzácný rdest tupolistý, dále zevar nejmenší, bublinatka menší, žebratka bahenní nebo řečanka přímořská. V rákosí najdete pryskyřník velký. Velmi ohrožená je na přilehlých loukách rostoucí ostřice Davallova. V lučním porostu můžete také spatřit prstnatec májový a pleťový a pupečník obecný.

Blízko vlhkého prostředí stromů roste kapradiník bažinný. Nejvyššími zástupci z řad rostlin je bříza bělokorá, dub letní a červený, smrk ztepilý a borovice vejmutovka. Oblast je zajímavá i z mykologického hlediska – bylo zde napočítáno okolo 300 druhů hub. Vyskytuje se tady kupříkladu žampion Langeův a některé druhy holubinek.  

Fauna

Celkem se na území této rezervace nachází asi 162 druhů hmyzu. Najdete tady ohrožené druhy měkkýšů, například okružanku mokřadní nebo hrachovku okružánkovitou. Vyskytuje se zde vysoce ohrožený druh vážky – klínatka rohatá, dále šídlo luční. Z motýlů tu spatříte modráska bahenního a očkovaného, batolce duhového a červeného nebo bělopáska topolového. Zdejší prostředí nabízí úkryt i kriticky ohroženému krunýřovci listonohovi letnímu. Tůně a okolní mokřadní prostředí jsou ideálním domovem pro čolka obecného, kuňku obecnou, rosničku zelenou a z řad savců také vydru říční.

Vzhledem k tomu, že je národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník především ornitologickou oblastí, vyskytuje se zde téměř 80 stále hnízdících druhů ptáků. Dále mají vodní plochy v rezervaci funkci zimovišť a zastávek tažných ptáků. Z ohrožených druhů tady hnízdí především chřástal kropenatý, malý a vodní, slavík modráček, bukáček malý, sýkořice vousatá, rákosník velký, hohol severní a jeřáb popelavý. Při průletu tažných ptáků se v rezervaci vyskytuje orel mořský, kormorán velký či orlovec říční.

Název správy Správa CHKO Železné hory a KS Pardubice
Adresa Náměstí 317
Město Nasavrky
PSČ 538 25
Datum vyhlášení 22. listopadu 1951
Rozloha území 247,77 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz