Ve Studeném

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Lesní komplex Ve Studeném se nachází na levém svahu Sázavy na severním úbočí Spáleného vrchu mezi Samechovem a Dojetřicemi. Zdejší druhově rozmanitá lesní společenstva se přirozeně obnovují bez zásahu člověka.

Jedná se o chladnější severovýchodní svahy. Výskyt rostlin a živočichů je závislý na členitosti terénu a horninovém podkladu. Ve středu území se vyskytují granodiority, v západní části metabazity a ve východní biotitické ruly. Svahy jsou značně strmé, rozčleněné hřbety s erozními rýhami. Jejich povrch je zčásti hlinitý a zčásti se vyskytují pohyblivé i zazeměné sutě s ojedinělými skalními výchozy.

Území o rozloze 30 hektarů je rezervací již od roku 1935. Jedná se o první vyhlášené chráněné území na okrese Benešov. V roce 2010 byla znovu vyhlášena národní přírodní rezervací.

Flóra

Květnaté bučiny s přimíchanou jedlí a suťovými poli přechází ve vrcholových partiích do habrové doubravy. Kromě toho tu prospívají jaterník podléška, plicník tmavý a hrachor jarní. Dále tu v přízemních partiích najdeme kyčelnici cibulkonosnou, samorostlík klasnatý, bažanku vytrvalou, věsenku nachovou i svízel vonný.

Na hřbetě východní části se daří kyselým bučinám s chudým bylinným patrem, na strmých částech rezervace na sutích a v hluboce zaříznutých údolích rostou suťové lesy s javorem klenem, bukem lesním, habrem obecným, lípou malolistou a velkolistou i jilmem horským. Patro keřů zastupuje hlavně bez černý, byliny pak nápadná udatna lesní. Malou část území obsadily acidofilní doubravy.

Území je významné mykologicky. Převládají druhy lignikolní (dřevokazné) a saprotrofní (rozkládající opad, zbytky vegetace, drobné větvičky apod.) nad mykorhizními, které žijí v symbióze s kořeny rostlin.

Fauna

Z bezobratlých stojí za zmínku xylofágní, čili dřevo požírající brouci a motýli, vývojem svázaní s listnatými stromy. Jsou to třeba dva druhy roháčků, martináček bukový nebo hřbetozubec tmavoúhlý. O původnosti zdejších porostů svědčí pestré společenství měkkýšů, svou severní hranici výskytu tu má plž zemoun skalní.

Z obratlovců se tu kromě běžných vyskytuje mlok skvrnitý, hnízdí lejsek bělokrký a nepravidelně se zde usazuje také lejsek malý.

Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 19. března 1935
Rozloha území 41,67 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz