Strabišov–Oulehla

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace leží v nadmořských výškách 278 až 380 metrů a kromě toho, že je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých (orchidejí) na Moravě, ji tvoří společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků. Území patří ke studijním plochám světového významu.

Tato jediná národní přírodní rezervace na Kroměřížsku se rozkládá nad obcí Lísky a její spodní hranice začíná po pár minutách chůze od místní autobusové zastávky. Svahy patří do území Litenčické pahorkatiny, která patří k západnímu okraji vnějších Karpat.

Rezervace vyžaduje občasné čištění od náletových dřevin, občasné kosení a odvoz stařiny nebo její shrabání alespoň v místech výskytu orchidejí. Druhově nejbohatší jsou lemy lesních části hraničící s květnatými teplomilnými loukami, které si oblíbil třeba otakárek fenyklový.

Národní přírodní rezervace s rozlohou 69,7 hektarů vznikla roku 1993 spojením dvou menších chráněných území. Travnaté svahy Oulehly na severovýchodě obce Líska byly vyhlášeny za přírodní rezervaci v roce 1953 a lesní část Strabišov o rok později.

Geologie

Geologický podklad tvoří zpevněné paleogenní sedimenty s převažujícími vápnitými jíly, slíny a pískovci, ve kterých se vytvořily až několikametrové erozní rýhy.

Flóra

Lesní část Strabišov byla původně lesostep s novověkým kulturním porostem buku, dubu, habru a jasanu, se smrky a borovicemi. V podrostu, na světlinách a lesních lemech se daří vstavačovitým orchidejím. Jejich zástupců tu roste celá řada, například vstavač nachový nebo vstavač bledý. Dále se tu daří třeba lilii zlatohlavé, sasance lesní nebo kopretině chocholičnaté.

Část Oulehla tvoří teplomilný travnatý porost s dominantním sveřepem vzpřímeným nebo válečkou prapořitou a kostřavou žlábkatou mezi roztroušenými jednotlivými borovicemi lesními a skupinkami jalovců obecných. V nich se vyskytuje vstavač trojzubý, vstavač vojenský, koniklec velkokvětý či zvonek klubkatý a zvonek sibiřský. Z dalších vzácných druhů jsou nacházeny hořec křížatý, hvězdnice chlumní a orlíček obecný.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 8. května 1953
Rozloha území 69,63 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz