Oblík

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Kuželovité kopce typické pro České středohoří jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která nad povrch vytlačila většinou čedičové vyvřeliny a znělce. Přírodní podmínky s průměrnými ročními teplotami 9 až 5 °C a ročními úhrny srážek 470–800 mm svědčí teplomilným a suchomilným organismům stepních společenstev.

S lokalitou veřejnost seznamují například květnové Slavnosti stepí s pásmem přednášek a exkurzí do stepní krajiny na Lounsku.

Národní přírodní památka byla vyhlášena 18. 11. 1967 na výměře 20,5 hektaru jako I. zóna CHKO České středohoří.

Geologie

Jak Oblík, tak sousední vrchy Srdov a Brník vznikly v době třetihorní sopečné činnosti a jsou nejtypičtějšími představiteli tzv. lineárních erupcí v Českém středohoří. Jejich základem jsou výrony olivinického nefelinitu, které prorazily okolními křídovými horninami z konce druhohor.

Flóra

Na zásaditém podkladu roste několik druhů stepních porostů a trávníků známých z mnohem jižnějších končin včetně Ruska od Uralu po Kaspické moře. K nim patří třeba kavylem postříbřené luční a květnaté stepi, úzkolisté trávníky subpanonského typu či kostřavové trávníky v částech promíšených teplomilnými křovinami.

Na severní straně svahu se udržel lesní porost, ale keřovitého vzrůstu. Nad pět metrů výšky tu ojediněle rostou jen lípy, javory a jasany. Nižší patro obsadily líska, hlohy, jeřáb, kalina, skalník, dřín, svída či růže. Bylinný podklad lesa reprezentují bažanka vytrvalá, kopytník evropský, jaterník trojlaločný, dymnivka dutá, violka srstnatá, samorostlík klasnatý i známá prvosenka jarní.

Fauna

Průzkum Oblíku odhalil neuvěřitelných více než 1 500 druhů hmyzu a kolem 300 druhů pavoukovců vázaných na zdejší rostliny. Dále se tu vyskytuje přes 80 druhů obratlovců, nejpočetnější jsou ptáci, kterých je 66 druhů. Žije tu třeba užovka hladká, bělořit šedý či dudek chocholatý.

Sysel obecný se zdržuje spíše v nižších partiích a kolem Oblíku. Buduje si zde systémy dočasných a trvalých nor. Ty dočasné slouží jako úkryty v případě nebezpečí na výpravách za potravou, ty trvalé využívá k bydlení.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 18. listopadu 1967
Rozloha území 20,50 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz