Habrůvecká bučina

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace (NPR) s četnými povrchovými a podzemními krasovými jevy je bývalým hospodářským lesem Lichtenštejnů. Dnešní kvalitní lesní porost je pozůstatkem jejich rozhodnutí nepřistoupit na rutinní obnovu lesa smrkem ztepilým.

NPR se rozkládá uvnitř trojúhelníku jihomoravských obcí Olomučany, Rudice a Josefov v okrese Blansko. Tvoří ji část plošiny a svahy kopce Košův žlíbek (511 m n. m.) na pravém břehu Křtinského potoka na Rudické plošině v Drahanské vrchovině.

Předmětem ochrany jsou bučiny a dubové bučiny na vápencích a kromě krasových jevů i naleziště geod v rudických zvětralinách. O tom, že bylo toto území bohaté na nerosty našim předkům známé, svědčí odkryté pozůstatky malého hutního areálu z 9. století n. l. Ze středověku pak pochází zbytky šachtové pece na pálení vápna a dřevouhelných milířů.

Území rezervace je po celý rok dostupné pouze pěšky po neznačené lesní cestě. Severně za Josefovem odbočuje cesta vpravo ze silnice a vede centrem rezervace na kótu 510 m n. m. k pomníku Aloise Zlatníka. Dva vápencové trojúhelníky s nápisy tu připomínají tohoto slavného profesora botanických věd a zakladatele československé geobiocenologie.

Rezervace byla původně vyhlášena již 23. června 1975, nové vyhlášení proběhlo roku 2008. Současná plocha NPR je 85,21 ha roukládá se v nadmořských výškách 340 až 510 m.

Flóra

Na jaře je tu typická sasanka hajní a sasanka pryskyřníkovitá, dále jaterník trojlaločný, bažanka vytrvalá a kyčelnice devítilistá. V létě pak svízel vonný, ostřice chlupatá a kyčelnice cibulkonosná. Z chráněných bylin tu roste ještě lilie zlatohlávek, vemeník dvoulistý a okrotice dlouholistá. Význačný je výskyt kriticky ohroženého sklenobýlu bezlistého.

Fauna

K živočichům rezervace patří běžné druhy bezobratlých i obratlovců. Z méně známých druhů motýlů je to např. píďalka skvrnopásník jilmový, šedokřídlec říjnový nebo hřbetozubec tmavoúhlý. Z ptáků se tu vyskytují drobní pěvci, z nápadnějších druhů zde hnízdí čáp černý.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 23. června 1975
Rozloha území 88,56 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz