Čtvrtě

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace (NPR) leží na rozhraní teplého a suchého Polabí a vlhčí a chladnější Jabkenické plošiny. Vyšší polohy tvoří dávné štěrkopísky řeky Jizery, nižší pak křídové slínovce a vápnité jílovce. Rozhraním vrstev pronikají četná vápenitá prameniště s inverzním mikroklimatem. V nich a podél potoků se uchytily údolní porosty jasanů a olší s časnými koberci bledule jarní.

Teplomilné doubravy jižních a jihozápadních svahů jsou domovem stovek jedinců vstavačovitých orchidejí. Nejpočetnější je populace nápadného vstavače nachového. Čtvrtě jsou pravděpodobně jedinou českou lokalitu kruštíku drobnolistého. Vanilkou vonící chlupaté květy této orchideje, spolupracující s některými nižšími houbami, se barví od nazelenalé přes růžovou až do fialova.

Z dalších vstavačovitých se tu roztroušeně vyskytují okrotice červená a bílá, kruštík modrofialový a vemeník dvoulistý. V historii byly pozorovány i další druhy orchidejí, ale od 90. let nebyly potvrzeny.

Území dlouho přetvářel člověk, takže v rezervaci například chybí stromy starší 100 let. V mladší době kamenné se na západním konci mírného hřebene usadili lidé lužické kultury. Z jejich hradiště se dochovaly polokruhové valy dostupné z obce Studce. Z návsi tu vybíhá ulice s příznačným jménem K Hradišti, která přechází v lesní neznačenou cestou ústící za hřebenem do silnice.

V rezervaci stojí dva památné stromy. Mohutný buk (Fagus sylvatica) a starý rozložitý dřín obecný (Cornus mas), suchovzdorný a teplomilný keřovitý strom s jedlými plody.

Národní přírodní rezervace Čtvrtě byla zřízena v roce 1989 na území o rozloze 95 ha. Vyhlášené ochranné pásmo zaujímá téměř 20 ha.

Flóra

Předmětem ochrany NPR s nadmořskou výškou 230 až 266 m jsou přirozená lesní společenstva. Jde zejména o kamejkové habrodřínové doubravy, doubravy s mochnou bílou a jasanové pramenišťní olšiny s výskytem chráněných a ohrožených rostlin. Například jsou to bledule jarní, kruštík drobnolistý a další hájové a vstavačovité rostliny.

Fauna

Z vzácnějších druhů živočichů ve Čtvrtích žije roháč obecný, skokan štíhlý a ještěrka obecná, k významnějším druhům ptáků patří například skřivan lesní, žluva hajní, krahujec obecný a krutihlav obecný.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 23. června 1989
Rozloha území 95,29 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz