Vodní nádrž Pařížov

538 43, Běstvina
Běstvina/Příroda - Běstvina


Popis místa
Pařížovská přehrada byla postavena na řece Doubravě nedaleko obce Třemošnice. Jedná se o jednu z nejstarších a nejkrásnějších přehrad u nás. Její vznik se datuje do roku 1909 a podnětem k výstavbě byly tři velké povodně v posledních dvaceti letech 19. století.

538 43, Běstvina
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Nedaleko známé a turisticky využívané vodní nádrže Seč se nachází přehrada menší, o to však malebnější s názvem Pařížov. Nachází se poblíž obce Vilémov u Golčova Jeníkova v malebném kraji pod Železnými horami.

Nejzajímavější část vodního díla je gravitační zděná hráz, která je technickou památkou České republiky. Je postavena ze zdravé ruly, která byla těžena v lomu nad přehradou. Celkem bylo použito na 35.000 m3 kamene. Návodní líc byl opatřen dvojitou cemenetovou omítkou s draselným mýdlem a dvojnásobným siderostenovým nátěrem, aby bylo zabráněno průsakům vody. Celkem bylo na stavbě ještě použito 310 vagónů písku a 460 vagónů cementu.

Délka hráze v koruně je 142 m, její šířka 4,5 m a výška nad základem 31 m. Celkový objem Pařížovské nádrže je 1.761 mil. m3.

V roce 1992 bylo rozhodnuto o zřízení malé vodní elektrárny. Do obou výpustí jsou osazeny Bankiho turbíny. Turbíny o přívodní světlosti 400 mm jsou umístěny na odbočném potrubí z původních výpustí v ovládacích domcích. Kvůli zavzdušňování došlo ke snížení a prodloužení zaúsťovacího potrubí do vývaru. Generátory jsou umístěny do vstupních podlaží domků v místech, kde stávalo ovládání šupátek, která byla vyměněna za klapky. Spojení s turbínami je provedeno pomocí plochých řemenů. Elektrárna je napojena na 22 kV síť. Původní historický ráz stavby hráze se podařilo zachovat.

Celá stavba je volně přístupná po domluvě se správou vodního díla na místě.

Podnětem k výstavbě přehrady byly povodně v letech 1885, 1888 a 1897, které způsobily značné škody v přilehlém území středního a dolního toku Doubravy.

Před vlastní souvislou úpravou řeky byla dána přednost budování údolní přehrady u Pařížova jako prostředku, kterým lze nejbezpečněji ovládat vodní poměry říční oblasti. Projekt na tuto stavbu, zpracovaný technickým oddělením zemského výboru pro vodní stavby, byl schválen v dubnu 1908 nákladem 1,5 mil. rakouských korun.

Na jaře roku 1909 byla stavba zahájena firmou Křička a Dvořák, pracemi na obtokové štole a stavbou ochranného kamenného jezu napříč údolím. Tyto objekty měly zajistit ochranu staveniště vlastní přehradní hráze před přívaly velké vody. Štola byla ražena z obou stran a současně se provádělo hloubení šachty šoupátkových uzávěrů. Jez i obtoková štola byly dokončeny na jaře roku 1910.

Základová spára přehradního tělesa je 7 m pode dnem původního řečiště. Pro zdivo hráze bylo použito zdravé ruly z lomu nad přehradou v celkovém množství 35 tis. m3 kamene. Celkem bylo na stavbě spotřebováno 310 vagónů písku a 460 vagónů cementu. Tras byl dovážen až z Vestfálska.

V srpnu 1913 byla přehrada dokončena a bylo započato s napouštěním nádrže. Předpokládalo se, že k naplnění dojde během čtyř týdnů, nádrž však byla plná již čtvrtý den vlivem přívalové vody z průtrže mračen v oblasti Železných hor. Přehrada tak obstála při náročné zkoušce.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 2,92 ha
Objem 300 000 m³
Maximální hloubka 74 m
Nadmořská výška 325,9 m
Přítok vody Doubrava
Odtok vody Doubrava

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz