Jevišovická přehrada

Jevišovice, 671 53, Jevišovice
Jevišovice/Příroda - Jevišovice


Popis místa
Přehrada Jevišovice leží hned vedle stejnojmené obce a slouží k rybolovu a rekreačnímu koupání. Je to jedna z nejstarších kamenných přehrad ve Střední Evropě, která byla vystavěna v letech 1894 - 1897 na ochranu proti záplavám a jako zásobárna vody pro cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou. Vzhledem k době a způsobu výstavby se stala objektem středoevropského významu a byla vyhlášena technickou památkou.

Jevišovice, 671 53, Jevišovice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Vodní dílo Jevišovice na toku Jevišovka je nejstarší moravskou přehradou a zároveň jedna z nejstarších přehrad ve střední Evropě.

Zděná hráz přehrady je vysoká 25,5 m a 122 m dlouhá. V půdoryse je hráz zakřivená s poloměrem křivosti 240 m. Lomový kámen použitý při stavbě od dolní třetiny směrem ke koruně velikostně klesá. Mezery jsou vyplněny drobnějšími kameny. Pro větší vodotěsnost bylo spárování návodního líce provedeno tak, že po zatvrdnutí ložné malty se malta mezi kameny vyškrabala, mezera se očistila tlakovou vodou a vyplnila ve dvou vrstvách vtlačovanou pálenou cementovou maltou.

K převádění povodňových průtoků slouží boční bezpečnostní přeliv umístěný na levém břehu nádrže. Délka přelivné hrany je 24,4 m. Voda přepadá do spadiště a dále odtéká 8 m širokým skluzem. Zaústění skluzu je provedeno přímo, bez vývaru, do Jevišovky. Spadiště i skluz jsou vedeny v rostlé skále. Vodní plocha měří 14,5 ha.

Na severním i jižním břehu přehrady je kemp a na břehu menší pláž. Na hladině v okruhu 50 m od vtokového zařízení je ochranné pásmo, v němž je zakázáno koupání, loďkování a lov ryb. Pásmo je viditelně označeno plovoucími bójemi.

V březnu roku 1888 postihla obyvatele velká povodeň, která byla považována za největší v 19. století. Padlo rozhodnutí vybudovat přehradu, a na základě zemského zákona č. 68 z 13. 8. 1892, týkajícího se vodních nádrží v povodí Jevišovky se začalo pracovat na projektu. Vodoprávně byl projekt projednán okresním hejtmanstvím ve Znojmě v červnu 1893, vodoprávní výměr byl vydán místodržitelstvím pro Moravu a sice výnosem ze srpna roku 1893.

Samotná výstavba byla zahájena v roce 1894.

Pro odtok vody z nádrže slouží 3 štoly o profilu 1 x 1,9 m vyzděné z rulových kvádrů. Štoly mají uzávěr pouze na návodní straně z plochých žebrových stavidel ovládaných elektricky a ručně z budky na koruně hráze. Kromě hlavního účelu, jímž je ochrana před povodněmi, zajišťuje vodní dílo zachování minimálního průtoku v toku. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování letních sportů a rybářství.

Hned na počátku výstavby se ukázalo, že zvolený profil nemá zcela vhodné základové podmínky a proto byl posunut asi o 130 m proti toku, kde byla v hloubce asi 7 metrů pevná skála. Aby se zachoval plánovaný objem nádrže, bylo rozhodnuto o zvýšení hráze o jeden metr.

Během výstavby se používaly pouze kladkostroje a veškerý materiál se dopravoval pomocí koňských potahů. Lomový kámen pro zdění se čistil proudem vody a drátěnými kartáči. Při stavbě se pečlivě dbalo na to, aby spáry zdiva nebyly průběžné.

Výstavby se dokonce účastnili i dělníci z Itálie, kteří kompenzovali nedostatek místních zkušených dělníků.

Typ Přehrada
Rozloha  
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 352 m
Přítok vody Jevišovka
Odtok vody Jevišovka


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz