Živá voda Modrá

687 06, Modrá, Tel.: +420 576 519 363, info@zivavodamodra.cz
Modrá/Příroda - Modrá
Podvodní i povrchové vodní expozice doplňuje botanická stezka s dřevinami a bylinami moravských biotopů nebo relaxační stezka podél potoka s kaskádami. V místě kdysi bývaly rybníky i mokřady. Naučnou expozici Živá voda napájí jejich četné podzemní prameny.

Podvodní tunel se nachází 3,5 metru pod vodní hladinou, je 8 metrů dlouhý a 2 metry široký. Levá strana patří rybám chladných horských potoků a řek, vidět tu můžete například jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy nebo oukleje. Druhá strana patří především velkým rybám.

Z dravců jsou tu štiky, candáti, sumci a jeseteři ruští, malí a hvězdnatí. K unikátním exponátům patří například zdejší vyza velká. Vyzy rostou velmi pomalu, ale dožívají se kolem 118 let. Mohou měřit až 8,5 metru a vážit tunu. Největší ulovený jedinec měl přes 1 500 kg. Exempláře v Modré mají už kolem dvou metrů délky.

Expozice včetně mokřadní tůně se želvami můžete prohlížet samostatně nebo s průvodcem.
Osvěžení v areálu přináší přírodní koupaliště s brouzdalištěm, napájené kvalitním podzemním pramenem. Vodní rostliny v něm vysazené slouží jako kořenová čistička.

Obec Modrá tu nabízí i speciální akce, třeba potápěčské exhibice, přednášky o potápění nebo ukázky rybolovných technik. Druhé podzemní patro u dna jezera s akrylátovou průhlednou deskou také slouží promítání filmů i výukovým programům prostřednictvím telestěny. Přízemí slouží jako výstavní prostor.

Obcí Modrá, kterou najdete nedaleko Velehradu, prochází kromě turistických a cyklostezek ještě naučná stezka Fauna a flóra Chřibů.

Bolen dravý

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Dlouhodobě se vyskytuje v řekách a stojatých vodách střední a východní Evropy. Bolen je striktně dravou rybou. V dospělosti se zaměřuje především na drobné druhy ryb, občas loví i hmyz, či obojživelníky. Dožívá se nejvýše 15 let, kdy dosahuje i délky přes 110 cm a hmotnosti okolo 15 Kg.

Candát obecný

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi okounovití Percidae. Původní domovinou je povodí Dunaje a Volhy. Dnes se již vyskytuje v řekách a stojatých vodách celé Evropy. Candát je dravým druhem, se zaměřením na drobné druhy ryb a vodních živočichů. V optimálních podmínkách dorůstá do délky přes 110cm s hmotností okolo 15 Kg. Nejstarší evidovaný jedinec měl 21 let.

Cejn velký

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Hojně se vyskytuje v téměř ve všech řekách a stojatých vodách celé Evropy, s výjimkou Skandinávie a Pyrenejského poloostrova a Balkánu. Cejn je všežravý s preferencí zooplanktonu a bentosu. Nejčastěji dosahuje délky okolo 40cm a hmotnosti do 1 Kg, jsou však známí i jedinci přes 70cm a 4kg.

Hlavatka podunajská

Parmové pásmo - Největší evropská lososovitá ryba obývající širší podhorské řeky. Na našem území se vždy vyskytovala jen okrajově, dnes je místy vysazována i mimo původní areál rozšíření. Tato ryba je dravec a dožívá se až 30 let. Běžná velikost 60 - 100 cm, maximum až 180 cm.

Jelec tloušť

Parmové pásmo - Středně velká pohledná ryba s válcovitým tělem žijící v tekoucích vodách s výjimkou pstruhových bystřin prakticky na celém našem území. Jelec je všežravec a dravec z délkou života 20 let. Běžná velikost 25 - 45 cm, maximální 75 cm.

Jeseter hvězdnatý

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Oblastí původního výskytu jsou velké řeky východní Evropy. Před technickými regulacemi na řekách běžně migroval do Dunaje a následně i do Moravy. Živí se drobnými bezobratlými –larvy hmyzu, korýši, mlži a v dospělosti i rybami. Běžně dosahuje délky do 160cm při hmotnosti okolo 20Kg.

Jeseter malý

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Oblastí původního výskytu jsou velké řeky z úmoří Černého, Kaspického a Baltského moře. Před technickými regulacemi na řekách běžně migroval do Dunaje a následně i do Moravy. Živí se drobnými bezobratlými (larvy hmyzu, červi, korýši), vzácně také drobnými rybkami. Potravu většinou sbírá ze dna, ale příležitostně i z vodního sloupce a z hladiny. Může dosáhnout délky až 125 cm při hmotnosti 19 kg. Nejvyšší zaznamenaný věk byl 27 let.

Jeseter ruský

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Oblastí původního výskytu jsou velké řeky východní Evropy. Před technickými regulacemi na řekách běžně migroval do Dunaje a následně i do Moravy. Živí se drobnými bezobratlými –larvy hmyzu, korýši, mlži a v dospělosti i rybami. Běžně dosahuje délky do 160cm při hmotnosti okolo 25Kg. Nejstarší evidovaný věk byl 50 let.

Kapr obecný

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Dlouhodobě se vyskytuje v řekách a stojatých vodách úmoří Aralského jezera, Černého , Kaspického moře. Kapr je všežravý s preferencí živočišné potravy – především zooplanktonu a bentických organismů - drobní živočichové dna. Ve vhodných podmínkách může dosáhnout délky i přes 100cm a hmotnosti nad 20Kg.

Ouklej obecná

Drobný sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Hojně se vyskytuje v téměř ve všech řekách a stojatých z úmoří Černého, Kaspického a Baltského moře. Tvoří velmi početná hejna, zdržující se zpravidla těsně pod hladinou, kde loví především náletový hmyz. Ouklej je drobným druhem zřídka přesahujícím 25cm. Je významnou potravní složkou, jako kořist pro dravé duhy ryb.

Okoun říční

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi okounovití Percidae. Dnes se již vyskytuje téměř ve všech v řekách a stojatých vodách celého mírného pásma Evropy, částečně i Asie. Okoun je menším dravým druhem, žijícím zpravidla v početných hejnech. Loví především drobné druhy ryb, případně jiné vodní organismy, výjimečně hmyz. Největší jedinci dosahují délky zpravidla do 50cm a hmotnosti okolo  tří kg.  

Pstruh americký duhový

Pstruhové pásmo - sladkovodní druh z čeledi lososovití Salmonidae. Původní domovinou jsou řeky Severní Ameriky a Asie, které odtékají do Tichého oceánu. Dnes je hojně vysazován do pstruhového pásma řek nejen u nás pro účely sportovního rybolovu. Je též průmyslově chován a dodáván na trh s biopotravinami. Pstruh duhový je všežravec upřednostňující živočišnou potravu, především hmyz, mlže, drobné vodní obratlovce, včetně ryb. V oblastech původního výskytu dosahuje běžně délky přes 70cm s hmotností nad 6 Kg.

Rak bahenní

Je sladkovodní korýš z řádu desetinožců. Byl do střední Evropy zavlečen v 19. století z oblasti Kaspického moře. Do Česka byl zavlečen v druhé polovině 19. století po epidemiích račího moru z Haliče. Z úmoří Černého a Kaspického moře se do západní Evropy dostal v 18. století po nových kanálech spojujících Volhu a Dunaj. Rovněž pronikl do Oněžského a Ladožského jezera a Baltského úmoří.

Od domácího raka říčního se liší viditelně širšími klepety. Dorůstá délky až 30 cm, běžně jsou však k vidění spíše 15-centimetrové exempláře.Rak bahenní dává přednost klidnějším vodám, jako jsou jezera a vodní kanály. Dokáže žít i v mírně znečištěných vodách. Je to všežravec, který loví v noci.

Štika obecná

Cejnové pásmo - dravý sladkovodní druh z čeledi štikovití Esocidae. Dnes se již vyskytuje v řekách a stojatých vodách celé Evropy, Severní Asie a Severní Ameriky. Již od velikosti 4cm žije striktně dravě s preferencí ostatních druhů ryb.

Sumec velký - albín

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi sumcovití Siluridae. Vyskytuje se v dolních tocích velkých řek a rozlehlejších stojatých vodách úmoří Černého a Baltského moře. Sumec je největším dravcem Evropy s délkou přesahující běžně 2metry a hmotností okolo 100 Kg. Loví nejen ryby, ale i ostatní živočichy, jako obojživelníky, vodní ptactvo, či hlodavce.

Vyza velká

Sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Nachází se převážně v povodí Kaspického a Černého moře, Azovského moře příležitostně též v moři Jaderském. Před technickými regulacemi na řekách běžně migrovala do Dunaje a následně i do Moravy.

Vyza je všežravec, upřednostňující živočišnou potravu. V mládí se živí drobnými bezobratlými –larvy hmyzu, korýši, mlži a v dospělosti především rybami. Vyza je dlouhověkou rybou dožívající se i přes 100 let. Mohou přitom dosáhnout délky až téměř 8,5 metru a hmotnosti 1000 kg, nejtěžší jedinec měl 1571 kg.

Individuální prohlídky areálu

 • hlavní expoziční budova se sezonními interaktivními výstavami, zaměření vždy na jeden rybí druh, malá expozice vodních ptáků, drobné tvoření a hry pro děti, výstava fotografií ryb 
 • dvě podzemní patra s tunelem v hloubce 3,5 metru a průhledy do hlubiny a do mokřadní tůně
 • expoziční jezero s našimi původními druhy ryb (o objemu 850 m3)
 • největší sladkovodní ryby světa vyzy velké, keré v minulosti migrovaly i na naše území
 • mokřadní tůň s rybami, obojživelníky a želvou bahenní
 • relaxační stezka podél potoka  s kaskádami
 • akvárium (dotykový bazén) s nepůvodními druhy živočichů
 • botanická stezka s výsadbou bylin a dřevin typických biotopů Moravy
 • v rámci prohlídky možnost koupání v přírodním koupacím biotopu dočišťovaném rostlinami
 • projekce naučných filmů

Skupinové exkurze  na objednávku

 • komentovaná prohlídka areálu s průvodcem
 • lze zvolit zaměření prohlídky dle Vašeho zájmu a požadavků
 • na požádání možnost  krmení ryb z mola nad expozičním jezerem
 • zvýhodněná cena při prohlídce obou areálů Živé vody i Archeoskanzenu
 • v rámci prohlídky možnost koupání

Speciální akce

 • exhibice potápěče s představením jednotlivých druhů ryb
 • přednášky o potápění
 • ukázky rybolovných technik
 • tvořivé dílničky pro děti - za použití přírodních materiálů, s návazností na daný svátek a roční období
 • Velikonoce s vodou a Vodníkem, silvestrovské prohlídky mezi rybami s losováním a další....

Na objednávku - za příplatek dle ceníku

 • potápěčské vystoupení
 • komentované prohlídky ve Vámi zvolený čas i mimo provozní dobu
  Otvírací dny Čas
Květen - Říjen Po - Ne 9:00 - 17:00
Listopad - Duben Út - Ne 10:00 - 16:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz