Zámek Zásmuky

Komenského náměstí, 281 44, Zásmuky, Tel.: +420 776 689 979
Zásmuky/Památky - Zásmuky


Popis místa
Zámek v Zásmukách je příkladnou ukázkou lidského snažení a silného citového pouta. Budova ve stylu raného baroka je již přes 300 let svědkem dějin rodu Šternberků. Tento dobře dostupný malebný zámeček, který najdete mezi městy Říčany a Kutná Hora, určitě stojí za návštěvu. V současnosti prochází rekonstrukcí. Zpřístupněn je tedy při různých akcích pouze Rytířský sál. Zámek si tak můžete prohlédnout jistě aspoň zvenčí nebo se a projít se zámeckým parkem.

Komenského náměstí, 281 44, Zásmuky
Telefon: +420 776 689 979
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.zamek-zasmuky.cz

Naplánovat trasu

Už na konci 13. století zde stála tvrz. Majitelem byl Sulislav ze Zásmuk a jeho rod zde sídlil až do 15. století. Tvrz byla postupně přestavěna na zámecké sídlo a dočkala se renesanční úpravy, když objekt koupil roku 1533 Adam z Říčan. Ten se zasloužil nejen o rozšíření samotné stavby, kdy navíc přistavěl například konírny a divadlo, ale také o rozvoj celé obce, kterou povýšil na město. Jeho syn však panství zadlužil, a tak jej roku 1583 prodal Janu Vchynskému (Kinskému).

Třicetiletá válka zasáhla zdejší kraj velmi těžce. Vesnice byly neustále pleněny, některé zanikly úplně a mnoho obyvatel zaplatilo při nájezdech životem. V této době koupil panství Václav Michna z Vacínova, hned o rok později jej ovšem vyměnil za jiné panství se zástupcem rodu Šternberků, konkrétně s Janem Rudolfem.

Na konci 17. století byly Zásmuky upraveny v raně barokním stylu. Zámek dostal věž, vstupní portál s rodovými znaky Šternberků a manželky tehdejšího pána Anny Slavatové a na místech, kde stávalo opevnění, byl vytvořen zámecký park.

V průběhu 19. století Šternberkové prováděli různé stavební úpravy. Ta poslední proběhla na počátku 20. století. Interiéry byly modernizovány a opraveny byly i fasády a střechy. Když tady ve 30. letech 20. století pobýval Leopold Sternberg s manželkou, povedlo se jim tady vybudovat velmi dobré hospodářství.

Za druhé světové války byla na zámek uvalena nucená správa. Objekt hlídal německý správce a areál byl využíván jako sklad zbraní jednotek SS. Po konci války dostali manželé Sternbergové své panství zpět, ovšem hned roku 1948 byl jejich domov znárodněn.

V následujícím roce začal zámek sloužit československé armádě jako vojenský sklad. Kvůli nedbalosti tady vypukl roku 1982 požár, který poničil velkou část objektu. Až do restituce v roce 1992 zůstal zámek v poničeném a chátrajícím stavu. Tehdy jej získala do vlastnictví Diana Sternbergová, dcera posledních majitelů.

Paní Sternbergová navazuje na dlouhou tradici a s úctou ke svým rodičům, kteří zde měli domov, opravuje místní zámecké hospodářství, aby mohlo být opět otevřeno pro veřejnost.

V současnosti můžete kromě jiného obdivovat zámecký barokní rytířský sál, který je využíván jako galerie se stálou expozici o Zásmukách, ale konají se v něm také různé jiné výstavy, koncerty či svatební obřady.

Okolí Zásmuk je obklopeno řadou památek. Přímo v obci se nachází františkánský klášter, v sousední obci Bečváry najdete stejnojmenný zámek, v blízkých Toušicích pak zříceninu Trnalovy tvrze či místní kamenný most.

Dostupnost:

  • pěšky nebo na kole - z Komenského náměstí v centru obce od autobusové zastávky asi 250 m
  • autem - auto můžete zaparkovat na Komenského náměstí, poté asi 250 m pěšky
  • autobusem - místní autobusy, zastávka Zásmuky, náměstí

První zmínka o Zásmukách je z roku 1285, kdy zde stála tvrz vladyky Sulislava ze Zásmuk, kuchmistra královrny Guty, manželky Václava II. Část tvrze je v objektu zámku dodnes zachována. Páni ze Zásmuk zde sídlili do konce 15.století. K tvrzi přiléhala románská kaplice z 10. stol. Ta byla stržena r.1902 a na jejím místě postaven dnešní farní kostel. Jméno Zásmuky je předslovanského původu a nelze jej vyložit. Roku 1533 koupil tvrz Adam z Říčan, hejtman Kouřimského kraje, a přestavěl ji na renesanční zámek čtvercového půdorysu s otevřenými arkádami do nádvoří. V bývalém obranném příkopu zbudoval rozlehlé konírny a v patře nad nimi patrně divadlo. Poddanskou ves Zásmuky povýšil na město a obdařil městským znakem. Syn Zdislav Říčanský panství zadlužil. Panství bylo prodáno r.1583 soudní komorou Janu Vchynskému z Vchynic /Kinský/. Jan Vchynský, karlštejnský purkrabí, byl odpůrcem Rudolfa II. a celá rodina se velmi angažovala ve stavovském povstání r.1618 a následných bělohorských událostech. 30.letá válka těžce poznamenala zdejší kraj. Město i okolní vesnice byly několikrát zpustošeny, některé vesnice zanikly, 60% obyvatelstva zahynulo. V té době koupil panství válečný zbohatlík Václav Michna z Vacínova a za rok, roku 1637, jej vyměnil s Janem Rudolfem ze Šternberka.

Významnou osobností rodu byl Adolf Vratislav ze Šternberka (kol.1653), nejvyšší purkrabí království českého. Přestavěl zámek v duchu raného baroka a zvýšil jej o věž. V místech bývalého opevnění zřídil park, hospodářské budovy s mohutnou věží a vstupním portálem s rodovým znakem svým a znakem manželky Anny Slavatové. Na počátku l9.stol. za Františka Josefa Sternberga byl zásmucký zámek opraven, zčásti byly zazděny nádvořní arkády a obnoveny fasády, zámecká věž zakončená cimbuřím věž se vstupním portálem zakončena kamenným zábradlím. K posledním úpravám zámku došlo roku 1903 za Leopolda Stérnberga, dědečka nynější majitelky. Byly zmodernizován zámecké interiéry, opraveny střechy a fasády a zámecká věž dostala opět stanové zastřešení. Jeho syn Leopold Sternberg (1896-1957) bojoval v I.svět. válce jako důstojník jezdectva. Na Bukovině byl těžce raněn, dostal zlatou a stříbrnou medailí za hrdinství. V roce 1929 se oženil s.Cecilií Reventlow-Criminil a žil s ní na zámku v Zásmukách, kde významně vylepšil hospodářství. Po smrti otce v roce 1937 přesídlil do Častolovic, aby se jako nejstarší syn ujal správy rodinného svěřenství. Za II.svět.války, během německé okupace, roku 1942 byla na celé panství uvalena "vnucená správa", protože majitel Leopold Sternberg odmítl přijmout německé státní občanství. Do Častolovic se nastěhoval německý správce, v zásmuckém zámku byl umístěn archiv zbraní SS. Po válce r.1945 byl majetek Sternbergům vrácen, ale již roku 1948 bylo panství znárodněno.

Zásmucký zámek byl r.1949 předán čs.armádě. Ta zde umístila vojenské sklady. V důsledku neobjasněnó nedbalosti vznikl v roce 1982 požár ve velkém sále, který se vinou organizačních zmatků rozšířil po celém severovýchodnim křídle budovy. Vyhořelý zámek zůstal neopraven a dále chátrající až do roku 1992, kdy jej restituovala dědička Diana Sternbergová.

V současnosti se snaží Diana Sternbergová uvést hospodářství do chodu, aby tím zajistila prostředky na opravu a údržbu obou zámků, jak zámku v Častolovicích tak v Zásmukách. Častolovický zámek by se měl, podle jejího přání, stát příjemným místem odpočinku a zábavy pro širokou veřejnost. Expozici zámku doplnila a rozšířila v souladu s myšlenkou ukázat návštěvníkům, jak asi v minulosti vypadal život na zámku. Tím se snaží vzdát dík svým rodičům, kteří toto místo měli velmi rádi, ale bohužel se návratu nedožili.
V zásmuckém zámku se začalo od základního statického zajištění. Uvedení zámku zpět do života si vyžádá ještě mnoho úsilí a finančních nákladů. V areálu zámku jsou gotické klenby a portály, velké renesanční konírny, barokní umělá jeskyně - grotta. Budovu zámku obklopuje park a bývalá obora s rybníky, je zachováno část středověkého opevnění s parkánem.

Na zámku probíhají již deset let rekonstrukce. V sousedství zámku se nachází hospodářské a obytné budovy. Ty přirozeně oddělují zámek od městského ruchu. V roce 2001 a 2002 na nich proběhly radikální opravy, vziklo tak malebné zákoutí hned v těsné blízkosti náměstí. Opravena byla též vstupní věž do zámeckého areálu. I letos budou opravy pokračovat. Zámek čeká oprava celé jižní a západní fasády.

(zdroj: oficiální stránky)

 rekonstruovaná vstupní věž do zámeckého areálu

Zámek prochází rekonstrukcí. Interiéry nejsou v současnosti veřejnosti přístupné. Občas bývá zpřístupněn Rytířský sál. Zámek si lze prohlédnout zvenčí a projít se zámeckým parkem.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz