Zámek Veltrusy

Ostrov, 277 46, Veltrusy, Tel.: +420 315 781 146, veltrusy@npu.cz
Veltrusy/Památky - Veltrusy


Popis místa
Státní zámek Veltrusy leží v blízkosti stejnojmenného města severně od Prahy. Na místě původního letohrádku ho nechal na počátku 18. století vystavět Václav Antonín Chotek. Zámek láká návštěvníky svou pozdně barokní výzdobou interiérů, ornamentálně upravenou zahradou a rozlehlým krajinářským parkem. Areál byl v roce 2002 těžce poškozen povodněmi. Dosud je rekonstruován, a proto je veřejnosti přístupný jen částečně.

Ostrov, 277 46, Veltrusy
Telefon: +420 315 781 146
E-mail: veltrusy@npu.cz
Web: http://www.zamek-veltrusy.cz

Naplánovat trasu

Přestavba původního letohrádku je spjata s jedním z nejstarobylejších českých rodů – s rodem Chotků. Ti panství získali po sňatku Marie Terezie ze Scheidlerů s Václavem Antonínem Chotkem. Přestavba na zámek začala v druhém desetiletí 18. století. Architektem a tvůrcem projektu byl buď Ital Giovanni Battista Alliprandi, nebo Čech Maxmilián František Kaňka. Celá rekonstrukce, navržená ve stylu tehdejší barokní koncepce, trvala až do roku 1744. Jádrem stavby se stalo dvoupatrové válcové těleso, od kterého se paprskovitě rozbíhají čtyři jednopatrová křídla.

V dalších letech nechal zakladatelův syn Rudolf Chotek upravit zámek v rokokovém stylu. Při této přestavbě byla rozšířena křídla budovy. Zároveň stavbu obklopily výškově odstupňované budovy, konírna a špýchar. V roce 1754 v zámeckých prostorách proběhl první vzorkový veletrh na světě, tzv. Velký trh tovarů Království českého, který navštívila i panovnice Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský. V majetku Chotků byl zámek nepřetržitě až do roku 1945. Posledním majitelům, Karlovi a Livii, byl zámek kvůli kolaboraci s nacisty zabaven. V současné době jsou Veltrusy pod správou Národního památkového ústavu.

Většina interiérů si zachovala pozdně barokní výzdobu. Jsou zde k vidění nástropní a nástěnné malby, hedvábné a papírové tapety či zajímavě tvarovaná kamna.

K zámku náleží i ornamentálně upravená zahrada a v klasicistním slohu provedený park o rozloze 3 000 hektarů. Z dalších architektonických prvků přibyla během 19. století řada romantických mostů, soch a pomníků. Zajímavým objektem je například zřícenina egyptského kabinetu se sfingou či novogotický Červený mlýn.

V roce 2002 byl celý veltruský areál těžce poškozen povodněmi a doposud trvající rekonstrukce neumožňují veřejné prohlídky. V zámeckých prostorách se však konají sezónní tematické výstavy.

Veltrusy, tato původně středověká ves, ležící v dolním Povltaví, byly obklopeny polnostmi a lesy, které se jakožto součást panství Jeviněves-Veltrusy staly v roce 1698 dědictvím Marie Terezie ze Scheidlerů, jež se v témže roce provdala za hraběte Václava Antonína Chotka (1674-1754). Rod Chotků patřil ke staré české rytířské šlechtě poznamenané pobělohorskými konfiskacemi, a proto společensky a majetkově výhodný sňatek Václava Antonína Chotka umožnil nejen zisk význačných státních funkcí, díky nimž byl povýšen nejprve do baronského a v roce 1723 do hraběcího stavu, ale především postupný vzrůst jeho hmotného bohatství, nároků na životní a kulturní styl.

Této stoupající úrovni odpovídal i požadavek na podobu reprezentačního sídla, které začalo vnikat pravděpodobně ve druhém desetiletí 18. století. Zámek byl od počátku budován s velkorysou barokní koncepcí jako komplex výškově odstupňovaných budov obklopujících čestný dvůr podle osy sever – jih. Hlavní budovu tvořilo střední válcové jádro, jež přesahovalo o výšku jednoho patra čtyři paprskovitě z něj vybíhající jednopatrová křídla. Stavba zámku a s ní související úprava okolí trvala až do počátku čtyřicátých let 18. století.

V průběhu stavby zámku, podle dohody uzavřené mezi Václavem Antonínem Chotkem a syny Janem Karlem a Rudofem, připadlo panství mladšímu Rudolfovi, který svého otce následoval jak v budování veltruského panství, tak ve významných státních funkcích u vídeňského císařského dvora, zejména ve službách panovnice Marie Terezie.

Po roce 1750 nechal Rudolf Chotek rozšířit hlavní budovu zámku zvětšením křídel na dvojnásobek jejich původní délky a později došlo ke stavebnímu scelení nádvorních bočních budov. Postupně rozšiřoval i pozemkový majetek v okolí. V této podobě přivítal zámek panovnici Marii Terezii, která jej navštívila u příležitosti své inspekční cesty po českých zemích a hlavně na základě pozvání hraběte Rudolfa Chotka, jenž zde v srpnu 1754 pořádal tzv. "Velký trh tovarů království českého". Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě s použitím katalogů. Zboží bylo vystavováno v zámku a přilehlých prostorách. Účelem akce bylo ukázat přednosti manufakturní práce a zviditelnit české manufaktury. Za své zásluhy získal Rudolf Chotek jedno z nejvyšších habsburských vyznamenání Řád Zlatého rouna.

Protože Rudolf neměl mužského potomka,v zájmu zachování celistvosti a velikosti majetku byl vydán tzv. "fideikomis", kterým byla veltruskému panství zaručena nedělitelnost, nezcizitelnost a dědičné právo prvorozeným synům. Na základě tohoto dokumentu byl předurčen stát se třetím majitelem zámku Rudofův synovec, Jan Rudolf Chotek (1748-1824), za jehož éry dosáhla nejvyšší úrovně především úprava veltruského zámeckého parku. Tak jako jeho předchůdci byl velmi vzdělaný, věnoval se politické kariéře, ale i přírodě, vědám a umění. Po roce 1804 zasáhl také do podoby zámku. Ten byl klasicistně upraven, boční křídla získala patrovou nástavbu a kuželová střecha válcového jádra hlavní budovy byla nahrazena nynější kupolí,zanikly barokní fasády. K datu úmrtí Jana Rudolfa Chotka tvořilo panství ucelený majetkový komplex tvořený zámkem, osmi poplužními dvory, šesti ovčíny, pivovarem, vinopalnou, čtyřmi vápenkami, vápencovým lomem a mlýnem.

Po smrti Jana Rudolfa Chotka se stal univerzálním dědicem chotkovských statků jeho vnuk Jindřich Chotek (1802-1864), který završil období rozkvětu Veltrus, především rozšířením majetku. Avšak 2. polovina 19. století již přinesla panství úpadek, způsobený jednak vleklou hospodářskou krizí, jednak nezodpovědným způsobem života následujícího majitele Rudolfa Chotka, nejstaršího Jindřichova potomka, který se nedokázal vyrovnat se ztrátou syna, a tak hospodaření ve vlastní režii ustávalo, dvory byly propachtovány a průmyslové podniky pronajaty.

Po Rudolfově smrti 1894 se stal dědicem statků jeho mladší bratr Emerich (1833-1911) a po Emerichovi se stal držitelem Veltrus jeho nejmladší bratr Arnošt (1844-1927). Poslední majitelé zámku Karel a Livie Chotkovi poskytli zámek k dispozici za druhé světové války německé armádě, kterou v květnu 1945 vystřídala Rudá armáda, jejíž oblastní velení zde několik měsíců pobývalo.

Poslední majitelé odešli po válce do NSR, kde v roce 1972 krátce po sobě zemřeli,aniž by zanechali potomstvo.

Válka znamenala pro Veltrusy silný úpadek, po roce 1945 byly zámek a park na základě zákona č.137/1946 Sb. o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku prohlášeny za státní kulturní majetek a jako takové zahrnuty do souboru vybraných památkových objektů, které byly určeny k dalšímu kulturně výchovnému využití.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 8:45 - 16:30
Květen So - Ne 8:45 - 16:30
Červen Ut - Ne 8:45 - 16:30
Červenec Ut - Ne 8:45 - 17:00
Srpen Ut - Ne 8:45 - 17:00
Září Ut - Ne 8:45 - 16:30
Říjen So + Ne 8:45 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz