Zámek Orlík

Orlík nad Vltavou, 398 07, Orlík nad Vltavou, Tel.: +420 382 275 101, info@zamekorlik.cz
Orlík nad Vltavou/Památky - Orlík nad Vltavou


Popis místa
Vysoko nad údolím Vltavy se jako orlí hnízdo tyčí zámek Orlík, dříve malý hrad vybudovaný jako ochrana obchodní stezky a místo výběru cla z plavby po řece. Dnes je z jedné strany obklopený hladinou Orlické přehrady a z druhé rozlehlým anglickým parkem s hrobkou Schwarzenbergů. Orlík je proto již dlouhou dobu vyhledáván turisty a rodinami, které se tady chystají strávit pěknou dovolenou.

Orlík nad Vltavou, 398 07, Orlík nad Vltavou
Telefon: +420 382 275 101
E-mail: info@zamekorlik.cz
Web: http://www.zamekorlik.cz

Naplánovat trasu

V 13. století, v době vlády Václava I., zde stával jen dřevěný hrádek na strmé skále. Patřil do královské državy Václava II. a spravoval ho purkrabí Zdislav ze Šternberka. Na přelomu 13. a 14. století byl Orlík přestavěn na kamenný gotický hrad a sloužil jako obranný bod a správní centrum královské moci.

V roce 1369 král Karel IV. Orlík daroval Hynčíku Pluhovi z Rabštejna, který jej roku 1395 vyměnil se Zikmundem Hulerem za jeho majetky na Chebsku. Ačkoli Zikmund Huler nebyl šlechtického původu, záhy se stal oblíbencem krále Václava IV., který ho poctil úřadem podkomořího, učinil ho členem královské rady a rád u něj na Orlíku pobýval a lovil. V roce 1405, kdy byl Zikmund Huler obviněn z padělání zápisů v zemských deskách, však král nepodnikl žádné kroky pro jeho záchranu a ten tak byl na Staroměstské radnici sťat.

V roce 1407 Orlík koupil rod Zmrzlíků ze Svojšína. O sto let později zámek podlehl zničujícímu požáru. Poslední Zmrzlík, Václav, se odstěhoval a v roce 1514 prodal panství Kryštofovi ze Švamberka, který již vlastnil i nedaleký Zvíkov. Orličtí Švamberkové po smrti Petra Voka zdědili rozsáhlý rožmberský majetek a stali se jedním z nejbohatších rodů v zemi. Jan Jiří Švamberk přesídlil do Třeboně.

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 císař Ferdinand začal dobývat hrady odbojných pánů. Posádka Orlíka se vzdala v roce 1621 a sídlo bylo vyloupeno a zplundrováno. Roku 1623 koupil Orlík od císaře Jan Oldřich z Eggenberka. Poslední z rodu Eggenberků, bezdětná Marie Ernestina Schwarzenbergová, roku 1719 odkázala majetek svému synovci Adamu Františku Schwarzenbergovi, a tak se stalo orlické panství majetkem Schwarzenbergů.

Rok 1802 přinesl pro Orlík převratné změny – stal se dědičným majetkem a proběhla stavební přeměna na panské sídlo. Při této přestavbě byl zámek zvýšen o jedno patro a i interiéry prošly náročnými úpravami. Byly rovněž vybaveny novým nábytkem, obrazy, vzácným porcelánem, sklem a sbírkou historických zbraní. Ve stylu novogotiky byl Orlík přestavěn ve druhé polovině 19. století a v zámeckém parku byla vystavěna rodinná hrobka Schwarzenbergů.

V roce 1948 byla rodina Schwarzenbergů donucena k exilu do Rakouska. Vrátila se až po roce 1989, kdy Karel Schwarzenberg převzal správu nad rodovým panstvím. V současné době patří Orlík jeho synu Janovi a je přístupný pro veřejnost.

První písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251,z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem, postaveným na strmé skále jako orlí hnízdo (odtud nejspíše název(), další zprávy z let 1287-88 dokazují, že Orlík patřil ke královským državám Václava II. (správcem země byl tehdy za nezletilého panovníka Záviš z Falknštejna) - jako purkrabí na Orlíku je v v té době uváděn Zdislav ze Šternberka.

Na rozhraní 13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad, který sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé manství svému kancléři Dětřichu z Portic (s podmínkou vydržovat na hradě královskou posádku). Tento dar byl zřejmě uznáním za nemalé osobní zásluhy Dětřicha o císařskou korunovaci Karla IV. v Římě. Dětřich z Portic však vzápětí postoupil Orlík svému synovci, který byl královským půrkrabím na pražském Vyšehradě - prameny však neuvádějí, proč se Dětřich Orlíka tak záhy zbavil.

Roku 1369 věnoval Karel IV. Orlík dalšímu ze svých dvořanů, a to Hyncíku Pluhovi z Rabštejna, který v roce 1395 vyměnil Orlík s mimořádně podnikavým Zikmundem Hulerem za jeho majetky na Chebsku. Huler, ač měšťanského původu, patřil k největším oblíbencům Karlova nástupce krále Václava IV.,který jej pověřil úřadem podkomořího a člena královské rady. U Hulera na Orlíku Václav IV. velmi rád pobýval, rád zde lovil a vyřizoval zde i některé panovnické povinnosti. Roku 1405 byl Zikmund Huler obviněn z padělání zápisů v zemských deskách a když nebyl schopen prokázat svou nevinnu, byl následně téhož roku na staroměstské radnici potupně sťat.

O dva roky později, roku 1407, prodal Zikmundův bratr Ondřej Orlík Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína.Rovněž nový majitel Orlíka patřil k nejvýšším zemským úředníkům - byl nejvyšším mincmistrem království. V okruhu krále patřil Petr Zmrzlík k straníkům Jana Husa. Také jemu a jeho manželce Anně poslal Hus z Kostnice v červnu 1415 své poslední pozdravy. Rovněž Petrovi synové Václav a Jan patřili k husitům - jejich hostem na Orlíku býval i Jan Žižka, který odtud v roce 1422 odeslal list Domažlickým. V roce 1457 nastoupil dědictví Jaroslav Zmrzlík, podporující Jiřího z Poděbrad za jeho bojů s panskou a katolickou Zelenohorskou jednotou. Orlík se tak dostal do přední bojové linie, neboť nedaleký Zvíkov byl v držení Rožmberků (příslušníků Zelenohorské jednoty), takže časté boje se odehrávaly i mezi oběma těmito hrady. Poslední Zmrzlík Václav se poté, co Orlík v roce 1508 podlehl zničujícímu požáru, odstěhoval na Lnáře, a v roce 1514 prodal Orlické panství Kryštofovi ze Švamberka, který byl již tehdy i majitelem Zvíkova.

Posledním z rodu Švamberků byl Petr, který stejně jako jeho otec patřil k předním osobnostem protestantské strany před vypuknutím českého stavovského povstání. Po vítězství na Bílé hoře (1620) nad českými odbojnými stavy přikročil císař Ferdinand ihned k dobývání hradů odbojných pánů - Orlík se vzdal vojskům generálů Baltazara Marradase a Dominika Huerty v roce 1621 - načež byl dokonale vyloupen a zplundrován. Mezitím byl Petr ze Švamberka i s potomky potrestán konfiskací veškerého majetku - smrti na staroměstském popravišti unikl Petr Švamberk jen díky tomu, že dokázal včas civilně zemřít.

Zbytky zařízení Orlíka odvezl jeho nový majitel Adam ze Šternberka na hrad Bechyni. Po smrti Šternberka v roce 1623 kupuje Orlík od císaře Jan Oldřich z Eggenberka a to za celkem 159.360 kop grošů. V témže roce se stal Eggenberk říšským knížetem a v roce 1628 vévodou krumlovským. Manželkou posledního bezdětného Eggenberka Jana Kristianabyla Marie Ernestina Schwarzenbergová, která odkázala eggenberský majetek svému synovci Adamu Františku Schwarzenbergovi – touto cestou se stalo i orlické panství majetkem Schwarzenbergů.

Převratné změny však Orlíku přinesl rok 1802, kdy se stal sídlem sekundogenitury. Od této doby dochází k přeměně Orlíka v panské sídlo, doprovázené nejen stavebními pracemi - prvořadě zvýšením zámku o jedno patro, ale i náročnými úpravami interierů, včetně jejich postupného zařizování novým nábytkem, obrazy, plastikami, vzácným porcelánem, sklem, kameninou a sbírkou historických zbraní. Byť tyto práce byly přerušeny požárem hned v roce 1802, úspěšně vrcholily při novogotické úpravě samotné budovy, prováděné dle plánů profesora pražské Akademie Bernarda Grubera v letech 1840 až 1860.

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne 9:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 18:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz