Zámek Kačina

284 01, Svatý Mikuláš, Tel.: +420 327 571 170, kacina@kacina.cz
Svatý Mikuláš/Památky - Svatý Mikuláš


Popis místa
Zámek Kačina je nejvýznamnější empírovou stavbou nejen na území České republiky. Nachází se nedaleko Kutné Hory. Návštěvníci se na něm mohou seznámit s historií rodu Chotků, mohou obdivovat jeho architektonickou krásu, ale také je možné zde navštívit dobové divadelní představení ze života hraběte Chotka.

284 01, Svatý Mikuláš
Telefon: +420 327 571 170
E-mail: kacina@kacina.cz
Web: http://www.kacina.cz

Naplánovat trasu

Zámek Kačina nechal postavit v letech 1802–1823 Jan Rudolf Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého, na místě zaniklé středověké vsi Kačín jako svou hraběcí rezidenci. Svou honosností se s Kačinou mohlo v Čechách měřit jen málo podobných zámků. Stavbu řídil a výrazně ovlivnil český architekt Johann Philipp Joendel. Kolem zámku byl zřízen rozsáhlý anglický park, jehož autorem byl významný vídeňský botanik a dendrolog Nikolaus Joseph Jacquin.

Zámecký park

Zámecký park na Kačině je starší než samotný zámek. Již roku 1789 v souvislosti s přípravou staveniště zámku byla provedena řada terénních úprav a položeny základy parku. Projekt kačinské zámecké zahrady vypracoval významný vídeňský botanik N. J. Jacquin (1727-1817), ředitel císařské zahrady v Schrönbrunnu. Původní dubiny a bory byly v kačinském parku postupně doplňovány dalšími druhy dřevin. Od počátku 70. let 18. století sem Chotkové nechali dovážet a vysazovat cizokrajné dřeviny. Tak se na Kačinu dostaly tyrolské modříny, ale i kaštanovníky, akáty či pinie nebo moruše.

Zámecký park na Kačině však počátkem 19. století postupně získával jinou podobu díky drobným zahradním stavbám, které vtiskly anglickému parku romantický ráz. V parku byly budovány letohrady, klidná zákoutí na Kamajce a Libuši, zřizovány umělé ostrůvky na rybníku, vysazovány aleje atd. Na přelomu 18. a 19. století vzniklo přímo na Kačině také zahradnictví, ve třicátých letech 19. století tu byla vystavěna i oranžerie. Zahradnictví sloužilo k zásobování zámku květinami, schraňovalo také citrusy a další exotické rostliny v zimním období. Dodávalo na zámecký stůl i čerstvé ovoce a zeleninu. Dnes je součástí parku i skleník a zahrada léčivých rostlin. V zahradě najdeme více než stovku botanických druhů rostlin, pěstovávaných již od středověku v klášterních zahradách či v zahradách lékárníků.

Naučná stezka

V červnu roku 2008 byla slavnostně otevřena naučná stezka zámeckou oborou. Na trase dlouhé necelé 2 km je instalováno 23 informačních panelů. Každý z nich obsahuje zajímavé a poučné povídání o fauně a flóře, která se v této oblasti vyskytuje nebo v minulosti vyskytovala, charakteristice krajiny či historii území. Oblast zámecké obory zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které jsou na jednotlivých zastaveních stručně charakterizovány. Panely naučné stezky zaujmou nejen svým odborným výkladem, ale také grafickým provedením s množstvím zajímavých fotografií fauny a flóry.

Zastávky:
1. Úvodní panel naučné stezky
2. Lípy
3. Vodní režim
4. Louky
5. Škůdci
6. Bylinné patro a houby
7. Lesní těžba
8. Lesnický kvíz I. - Lesnická dendrologie
9. Lesnický kvíz II. - Lesnická zoologie
10. Obora, bažantnice a její zařízení
11. Duby
12. Natura 2000 - páchník hnědý
13. Mokřad
14. Cestní síť
15. Nová historie kačinských lesů
16. Živočišstvo vodních tůní
17. Topoly
18. Genofond: stromy, keře
19. Obnova lesa
20. Lesnický kvíz III. - Obnova lesa
21. Lesnický kvíz IV. - Lesní taxace
22. Aleje
23. Geologie, pedologie

 

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého. Chotkové přišli na Kutnohorsko již v roce 1764, kdy Jan Karel Chotek koupil Novodvorské panství. Chotkové patřili mezi nejvýznamnější české rody a spravovali statky Bělošice, Nové Dvory (Kutnohorsko) a Veltrusy. Janu Rudolfovi však barokní novodvorský zámek příliš nevyhovoval a nechal si postavit Kačinu, která splňovala jeho nejpřísnější nároky na reprezentaci muže jeho postavení. Autorem architektonického návrhu byl dražďanský architekt Ch. F. Schuricht, ale samotnou stavbu realizoval pražský stavební rada J. F. Joendel a v posledních letech arcibiskupský olomoucký stavební rada A. Arche. Ke stavbě zámku byla zvolena jediná vyvýšenina v širokém okolí, zvaná v Kačinách, vyhovující požadavku klasicistní estetiky stavět význačné budovy tak, aby vynikaly nad svým okolím.

Průběh stavby však nepříznivě ovlivnil rakouský státní bankrot 1811, po němž byla stavba přerušena. I přesto byl zámek Kačina stavebně dokončen natolik, že se do něj mohl r. 1823 Chotek nastěhovat. Nedostavěn zůstal pavilon divadla s kaplí, jehož dostavby se majitel nedožil. Divadlo nechal dostavět Chotkův vnuk, Jindřich. Zámecká kaple zůstala nedostavěna dodnes. Rod Chotků žil na Kačině až do r. 1911, kdy zdejší větev rodu vymřela, a panství zdědil synovec posledního Chotka Quido Thun Hohenstein.Ten se ovšem díky svému nákladnému životnímu stylu značně zadlužil, a proto počátkem 30. let zámek Kačina opouští. Během 2. světové války okupovali Kačinu příslušníci Hitlerovy mládeže a v posledním roce války nacistické jednotky SS.

Roku 1950 byl objekt dán k dispozici Zemědělskému muzeu jako muzejní a výstavní prostor. Po roce 1995 byly původní zemědělské a potravinářské expozice rozšířeny o prezentaci života různých společenských vrstev 19. století na venkově, postupně byla zpřístupněna i Chotkovská knihovna, divadlo a tzv. Chotkovská expozice přibližující dějiny rodu Chotků, zejména život generací svázaných s Kačinou. V roce 2001 se zámek Kačina na základě nařízení vlády stal národní kulturní památkou.

Středem zámecké dispozice se stala jednopatrová budova se středním vstupním portikem obráceným k východu, jehož jónské sloupy spojují obě podlaží budovy a nesou tympanon se sochařskou výzdobou, kterou podle návrhu J. Berglera vypracovali A. Schrott a V. Práchner. Pod římsou je latinský nápis, na kterém je napsáno: JAN RUDOLF HRABĚ CHOTEK SOBĚ, PŘÁTELŮM A POTOMKŮM 1802-22. Reliéfy představují alegorie zemědělství, lovu a flóry. Jádrem této ústřední budovy je vstupní kruhový sál, osvětlený oknem v kupoli, ke kterému se pojí další reprezentační místnosti jako taneční sál, jídelna a přijímací salóny.

V centrální budově zámku se nacházely representační prostory a obydlí hraběcí rodiny, v křídlech pak hostinské pokoje. Na křídla navazuje z každé strany jeden pavilon. V pravém je umístěna nikdy nedostavěná zámecká kaple a zámecké divadlo dokončené až v polovině 19. století. V levém je Chotkovská knihovna s původně více jak 40 000 svazky naučné i krásné literatury z 16. až 19. století. Návštěva knihovny je opravdovým zážitkem, nejen pro milovníky knih. Zámek Kačina je zakomponován do rozsáhlého anglického parku, který byl vysazen již roku 1789 podle návrhů vídeňského architekta a botanika F. N. Jacquina.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 17:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne 9:00 - 17:00
  • 1. Okruh - zemědělské muzeum aneb Dějiny českého venkova - historie zemědělství, potravinářských, kovo a dřevozpracujících řemesel, venkovské stavitelství aj. Od podzimu 2009 nová expozice  Český a moravský venkov v proměnách staletí
  • 2. Okruh - zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory - dějiny rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, vývoj vrchnostenské správy a hospodářského řízení Chotkovských velkostatků, životní styl šlechty v 19. a 20. století
  • 3. Okruh - Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, galerie, skleník - venkov ve výtvarném umění, cesta k léku, zámecká oranžerie, zahrada léčivých rostlin    
  • 4. Okruh - Za strašidlem Rudlou na zámek Kačina - netradiční interaktivní prohlídka s tajemnou postavou určená pro děti i dospělé v rámci projektu "Otevřte 13.komnatu"
  • 5. Okruh - Babiččiny kočárky, hračky a panenky - prohlídka kočárků a vozítek pro miminka z dob dávno i nedávno minulých

Tři samostatné prohlídkové okruhy mají více než 3000 m. První okruh nás seznamuje s pěstováním nejrůznějších druhů zemědělských plodin, chovem dobytka a koní a můžeme zde vidět ukázky nejrůznějších hospodářských řemesel od středověku po současnost. Tento okruh je možné projít samostatně bez průvodce, další dva už pouze s průvodcem. Druhý okruh je věnován zakladatelskému rodu Chotků a jeho historii, dozvíme se mnoho zajímavostí nejen o nich, ale i o pozoruhodném životě jiných předních českých šlechticů. Třetí okruh vás zavede do knihovny rodu Chotků a do zámeckého divadla a dále do zahrad a skleníků zahrnutých ve venkovní expozici, za pozornost stojí například zahrada léčivých bylin.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz