M★xim Bar

Melantrichova, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 776 151 517, info@m-bar.cz
Praha 1/Kluby - Praha 1Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz