Muzeum vltavínů Týn nad Vltavou

nám. Míru, 375 01, Týn nad Vltavou, Tel.: +420 385 772 303, muzeum@kultura.tnv.cz
Týn nad Vltavou/Muzea / Galerie - Týn nad Vltavou
V muzeu je otevřena nová interaktivní expozice. Zažijete například jednu z největších expozic vltavínů oživenou o zrod vltavínů (pád meteoritu, zvuková a světelná kulisa). Dále multimediální hravou expozici historie vltavotýnského regionu od pravěku po současnost, ve 3D spatříte vltavotýnský poklad, ducha rytíře Propkopa Čabelického ze Soutic, můžete si vyzkoušet interaktivní rybolov a plovoucí vor v expozici voroplavby atd.

Celá expozice muzea je doplněna o dotekové panely, kde je možné vyhledat více informací o dané problematice a další exponáty ze sbírek muzea, které nejsou přímo vystaveny.

1880
Myšlenka na zřízení muzea vznikla již v roce 1880, kdy učitel Karel Karásek žádal o přidělení vhodné místnosti na uložení muzeálních památek po způsobu Třeboně, svého rodiště a nově se tvořícího muzea v Soběslavi. Jeho žádosti nebylo vyhověno a mnoho památek jím nastřádaných věnováno řediteli Lustikovi do soběslavského muzea.

1892
V roce 1892 byla studenty a učiteli uspořádána výstava v místnostech školní budovy.

1896
V roce 1896 podali studenti městské radě žádost o zřízení městského muzea, opět bezúspěšně. Zatím všechny památky sbírala a uschovávala učitelská jednota „Vinařický“.

1925
V roce 1925 zaslal Bedřich Karásek opět městské radě rezoluci o zřízení muzea. V roce 1929 se členovi městského zastupitelstva Josefu Nikolauovi podařilo prosadit zřízení muzejní komise.

1930
6. února 1930 se sešla na své první schůzi, jejími členy byli: PhMg. Josef Procházka, Antonín Böhm rada politické správy, Karel Loula ředitel školy ve výslužbě, ředitelka dívčí školy Františka Havránková, ředitel hospodářské školy Josef Pacovský, síťař Josef Urks, ředitel městské spořitelny Josef Nikolau, vrchní oficiál Václav Brych, obchodník František Šmídt, hodinář Václav Nováček, krajinář Jan Švehla, odborná učitelka Ema Stadlmayerová a učitel Bedřich Karásek. Do představenstva byli zvoleni: předseda Antonín Böhm, místopředseda Václav Nováček, jednatel Bedřich Karásek a pokladník Josef Nikolau.

Město prozatím zapůjčilo místnost v městské registratuře v přízemí radnice, kam byly uloženy předměty nastřádané Bedřichem Karáskem a předměty prozatímně uložené na půdě solnice. V krátké době se komise přeměnila na Muzejní spolek a požádala o schválení svých stanov podle vzoru muzeí v Blatné a Bechyni. V srpnu roku 1930 bylo vydáno prohlášení k rodákům a občanům města oznamující založení muzea s prosbou o dary nebo zapůjčení muzeálních předmětů a nábor nových členů. Koncem srpna byly nejvzácnější sbírky přestěhovány do domu Josefa Nikolaua, zbytek zůstal v registratuře. Městskou radu spolek požádal o přidělení staré budovy opatrovny, která se stěhovala do nové budovy v Dewetterově ulici.

1931
19. listopadu 1931 se ve staré opatrovně č. 225 pod kostelem uvolnila velká místnost, kam byly sbírky přestěhovány. Později se vystěhoval strážník Rudolf Calta do obecního domu v Jiráskově ulici a muzeum získalo další prostory. V patře domu zatím ještě zůstávala učebna 5. třídy obecné dívčí školy.

1932
19. června 1932 o svatovítské pouti v 9 hodin dopoledne bylo muzeum slavnostně zpřístupněno veřejnosti. 11. října 1932 byly dodány nové modřínové vitríny. V roce 1936 vydalo muzeum ve spolupráci s tiskárnou J. Hausera Karáskův „Průvodce Týnem nad Vltavou a okolím“. Bedřich Karásek rovněž vytvořil cementový model hradu a umístil jej do městského parku na místě původního hradu.

1934
8. listopadu 1934 byla na náklady muzejního spolku opravena freska Čabelických v presbyteriu kostela sv. Jakuba. V roce 1938 se uvolnil v přízemí muzejní budovy byt po panu Šťastném a sem nastěhován muzejní správce a průvodce Jan Bečvář.

1940
V roce 1940 zasáhl blesk budovu „Dětského domova“ a následný požár zničil všechny sbírky legionářské povahy, připravené zde na výstavu.

29. srpna 1940 byl za přítomnosti zástupce pravěkého oddělení Zemského muzea dr. Bedřicha Svobody zahájen archeologický průzkum mohyl v Hostech. Nalezené předměty z lichých mohyl získalo zemské muzeum, ze sudých vltavotýnské muzeum. 9. června 1941 výzkum pokračoval za přítomnosti zástupce národního muzea Ladislava Hájka.

1941
20.-27. července 1941 byla uspořádána rozsáhlá výstava skla a porcelánu v přísálí Sokolovny.

V roce 1941 se vystěhovala z muzejní budovy obecná dívčí škola a muzeum získalo další prostory. Spolek uvažoval o rekonstrukci budovy a byl vypracován architektonický návrh stavitele Šulce. V důsledku žádosti o adaptaci přijel do Týna zástupce ministerstva vnitra ing. Architekt Vlad. Kostka a navrhl stavbu zcela nové muzejní budovy.

1943
18.-25. srpna 1943 pořádal muzejní spolek výstavu amatérských fotografií spojenou se soutěží.

V prosinci 1943 zemřela obecní chudá paní Pavlásková, obývající jednu přízemní místnost v muzejní budově a muzeum získalo další část domu. V ledu 1944 vypracoval architekt Šulc návrh na stavbu nové muzejní budovy. Měla stát naproti městské opatrovně. V březnu 1944 bylo s městem jednáno o schválení projektu v ceně 1 a 3/4 milionu korun, přičemž měl být projekt z 90% hrazen státem. Bylo jednáno o předkupním právu pozemků a v březnu zaslány plány ministerstvu ke schválení. Válka celý projekt zastavila.

1944
3. května 1944 byla výnosem Ministerstva školství uzavřena všechna muzea v Protektorátě.

V červnu 1944 prozkoumával slavný archeolog Bedřich Dubský hradištní osídlení u sv. Anny pod Neznašovem. Na počátku padesátých let přestaly muzejní prostory kapacitně vyhovovat a bylo uvažováno o přestěhování sbírek. Jelikož byla dostavěna škola na Malé Straně a do ní přemístěny třídy z budovy zámku, bylo nakonec muzeum přestěhováno do této lukrativní budovy. V roce 1953 došlo k likvidaci muzejního spolku, muzeum přešlo jako Okresní muzeum do veřejné správy pod správcovstvím Bedřicha Karáska, který tuto funkci zastával zároveň se svým zaměstnáním, řízením školy. Svoji činnost muzejní spolek zakončil vydáním posledního, čtvrtého dílu Sakařových dějin.

1955
V roce 1955 byly všechny sbírky přemístěny do budovy zámku. Sbírky obsahovaly téměř 10000 předmětů. V roce 1958 Bedřich Karásek zemřel. Na přechodnou dobu byly sbírky svěřeny bývalému pokladníkovi Muzejního spolku Janu Strnadovi. V roce 1959 se vedení ujal František Tesař. Byly tříděny a určovány sbírky, vytříděny zejména knižní fondy.

1987
V roce 1987 byla u příležitosti 200. výročí první vědecké práce o vltavínech otevřena expozice Jihočeské vltavíny, představující přes 1000 ks exponátů, čímž se řadí k nevětším v republice.

1988
25.5.1988 byla otevřena expozice jaderné energetiky.

1995, 1999
V roce 1995 byla tato expozice zrušena a v uvolněných prostorách otevřena v červnu roku 1999 nová stálá expozice Svět loutek, věnovaná Matěji Kopeckému. Ve stejném roce byla u příležitosti 85. výročí narození režiséra Alfréda Radoka zřízena díky výraznému přispění režisérovy rodiny, zvláště syna Davida, stálá expozice této významné osobnosti.

2013 - 2014
Od 1. září 2013 prošlo muzeum nákladnou rekonstrukcí, při které byla modernizována stálá expozice historie Vltavotýnska a expozice vltavínů. Nově modernizovaná expozice s interaktivními prvky byla slavnostně otevřena 1. prosince 2014. Fotografie a filmy z této rekonstrukce můžete shlédnout zde.

Muzeum v současné době spravuje téměř 60 000 sbírkových předmětů.

Expozice Svět loutek

Zajímavou částí expozice je sál s loutkami, kde si děti mohou zahrát loutkové divadlo. Dospělým divákům je určen průřez historií českého loutkového divadla s přihlédnutím k umělcům, kteří se ve svých dílech inspirovali vzpomínkami na loutkové divadlo svého dětství.

Vltavíny

Jedna z největších expozic vltavínů v ČR. Ukázky českých a moravských vltavínů, tektitů a hronin z různých lokalit celého světa, včetně popisů a informací o výzkumu, nalezištích a teoriích vzniku.

Pravěk

První část expozice, věnovaná prehistorii, ukazuje reálný model mohyly s kosterním pohřbem. Ukázky nálezů, předmětů a výrobků jednotlivých pravěkých a raně středověkých kultur, které osídlíly Vltavotýnsko, včetně popisů a detailních informací.

Středověk a raný novověk

Sál středověku a renesance nabízí vedle dobových exponátů a zmíněného ducha rytíře Čabelického nejznámější poklady regionu včetně hologramu Vltavotýnského pokladu.

Velký Depot a řemesla

Expozice věnovaná dělostřeleckému cvičišti z 18. století a vltavotýnským cechům a řemeslů. Centrem sálu zachycujícího historii 18. stol. je interaktivní diorama stálého dělostřeleckého cvičiště a tábora Velký Depot.

Etnografie

V selské světničce a stodole mohou návštěvníci vedle tradičního vybavení vidět chlév s interaktivními domácími zvířaty.

Voroplavba

Expozice věnovaná voroplavbě, loďařství a životu na soutoku řek Vltavy a Lužnice. V části věnované voroplavbě se mohou „projet“ na pohyblivém modelu voru v projekci soutoku řeky Vltavy s Lužnicí, shlédnout část historického filmu o voroplavbě a vyzkoušet interaktivní rybolov.

19. a 20. století

Expozice 19. a 20. století je koncipována do scény historického vltavotýnského nádraží s postavami prvoválečných vojáků, jsou zde vystavena zajímavá kupecká vývěsní znamení, panel s nejzajímavějšími okamžiky z historie města, připomenutí tragických událostí a obětí obou světových konfliktů.

Alfréd Radok

Pamětní síň režiséra Alfréda Radoka zachycuje kromě života a díla tohoto mimořádného divadelního a filmového režiséra, spoluzakladatele Laterny magiky, ukázku z filmu Dědeček automobil a záznam rozhovoru s režisérem.

Osobnosti

Poslední sál je koncipován do podoby historické školní třídy, v lavicích jsou dotekové e-booky s databází osobností a učebnicí regionálních dějin, ve třídě je rovněž galerie nejvýznamnějších osobností města. Vystaven je rovněž vyřezávaný Vltavotýnský betlém.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 45 min. před uzavřením.
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej regionální literatury.
  Otvírací dny Čas
březen - duben
Po - Pá

10:00 - 16:00

květen Po - Ne

10:00 - 16:00

červen - srpen Út - Ne

10:00 - 17:00

září Po - Pá

10:00 - 16:00

  Ne

13:00 - 16:00

říjen - listopad Po - Pá

10:00 - 16:00

prosinec Po - Pá

10:00 - 16:00

  So - Ne

13:00 - 16:00

Městské muzeum v Týně nad Vltavou 30 - 130 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz