Muzeum Velké Meziříčí (zámek)

Zámecké schody, 594 01, Velké Meziříčí, Tel.: +420 566 522 773, muzeumvm@muzeumvm.cz
Velké Meziříčí/Muzea / Galerie - Velké Meziříčí
Muzeum Velké Meziříčí, které je příspěvkovou organizací Města Velké Meziříčí a členem Asociace muzeí a galerií ČR, sídlí v pronajatých prostorách zdejšího zámku. Ten je od roku 1995 opět v soukromém vlastnictví rodiny Podstatzkých-Lichtenstein. Naše muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje sbírky převážně regionálního charakteru (přírodovědné a historické). Menší část tvoří oddělení pozemních komunikací. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti zajišťujeme služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně, dále pak průvodcovské služby v expozicích i ve městě. Výsledky své odborné činnosti zprostředkováváme veřejnosti formou stálých expozic a výstav. Kromě toho pořádáme i další kulturní a společenské akce.

Počátky městského musea jest položiti k pořádání krajské Národopisné, průmyslové, hospodářské, umělecké a hasičské výstavy pořádané ve Velkém Meziříčí r. 1893 od 26. srpna do 10. září.
Těmito slovy se začíná odvíjet příběh velkomeziříčského muzea v Pamětní knize městského musea. První zápis byl označen datem 8. června 1921 a podepsán paní Otilií Černou, zapisovatelkou, která sepsala tyto paměti „dle návodu bývalého jednatele výstavy ing. Ant. Večeře a končíc přeje, aby museum plníc úkoly jemu uložené rostlo a prospívalo městu i kraji."


1893    vznik muzea

1901    dokončení budovy gymnázia. Muzeum zde získalo dvě místnosti, ve kterých byly věci nadále uloženy

1912    do Meziříčí přichází berní ředitel J. F. Svoboda. Ten stál u zrodu muzea v Novém Městě na Moravě, kde předtím působil. Byl požádán, aby byl nápomocen rovněž při  organizaci muzea v našem městě

1916    1. prosince byly městskou radou schváleny stanovy spolku Krajinského musea ve Velkém Meziříčí

1924     v uprázdněné staré škole na náměstí byly muzeu dvě místnosti pro oddělení přírodnin, cechovní a zemědělské

30. léta v muzeu vzniklo legionářské oddělení a vydělilo se z něj (1931) zemědělské muzeum, které však mělo stejné personální obsazení i výstavní prostory jako muzeum krajinské

1931      muzeum získalo prostory na radnici, kam byly přestěhovány sbírkové předměty, zatímco archiv a knihovna byly ponechány v dosavadních prostorách na gymnáziu

2. světová válka    muzeum muselo uvolnit část prostor na radnici. Po roce 1945 se opět sbírkové předměty rozložily ve všech místnostech

1948      muzeum i archiv se přestěhovaly do budovy zámku, která byla znárodněna rodině Podstatzkých-Lichtenstein

1953      1. září převzal muzeum ONV Velké Meziříčí (od r. 1960 opět pod městskou správou)

1957       profesionalizace muzea. Původně bývaly sbírky zpřístupněny jen několikrát do roka, později v neděli dopoledne; Tomáš Dvořák jmenován správcem muzea (dříve jednatel a správce sbírek)

1959      od 1. února ředitelem muzea Josef Šabacký

1961      od 1. září ředitelkou Marie Benešová

1971      ředitelem jmenován Bohuslav Mikulášek, prom. fil. († 28. 3. 2009)

1976      muzeum bylo rozšířeno o prostory, které na zámku vznikly díky vystěhování porodnice

1980      otevření výstavy "D1 + D2"

1982      muzeum začleněno do Okresního muzea ve Žďáru nad Sázavou

1986      muzeum otevřelo výstavu "Mosty v ČSSR" a také v zámeckém parku instalovalo dřevěný most přivezený sem z Krásněvsi

1990      1. července muzeum osamostatněno jako příspěvková organizace města

1995      budova zámku navrácena původním majitelům (rodině Podstatzkých-Lichtenstein). Muzeum zůstalo v budově zámku v nájemním vztahu

1996      zpřístupnění Galerie synagoga

1997      od 12. června ředitelkou PhDr. Marie Ripperová

2002      zvažována další forma existence příspěvkové organizace. Muzeum silnic a dálnic ČR přejmenováno na Muzeum Velké Meziříčí

2006      od 1. března ředitelkou Irena Tronečková

2006      otevření stálé expozice "Cestou necestou..."

2008      otevření stálé expozice "Ve znamení sedmi per"

2011      uzavření Galerie synagoga

Ve znamení sedmi per

Expozice, která byla slavnostně otevřena v květnu roku 2008, poskytuje návštěvníkům muzea základní údaje o historii i současnosti města.
V samotném úvodu je představen městský znak - sedm bílých orlích per zasazených do zlatého perizonia zakončeného na každé straně jedním trojlístkem téže barvy, to vše v červeném poli.
Návštěvník je pak seznamován s dějinami města (hlavními událostmi, které jsou důležité pro Velké Meziříčí, významnými budovami či různými institucemi), může porovnat způsob života ve městě a na vesnici a nahlédne do tajů řemesel a průmyslu (soukeníci, klihárny, koželužna či ševcovská dílna). Seznámí se rovněž s kulturou, vzděláním, uměním a dalšími obory vědění, které provázejí člověka během života.
K dispozici je též stolek s PC, kde je možné získat další podrobnosti o významných osobnostech a rodácích z Velkého Meziříčí. Do budoucna je plánováno zařazení interaktivních prvků.

Kubismus

Vystavená kolekce nábytku byla zhotovena roku 1913 pražským družstvem Artěl podle návrhu architekta Pavla Janáka (1882-1956). Skládá se ze dvou částí - obývacího pokoje a ložnice. Nábytek byl vyroben pro dr. Františka Závišku a jeho manželku Milku, oba rodáky z Velkého Meziříčí.
Reprezentativní interiér zřejmě souvisí se Záviškovou kariérou - po návrhu z roku 1912 byl tento přední český matematik a fyzik působící v Praze jmenován roku 1914 mimořádným profesorem Karlovy univerzity.
Do velkomeziříčského muzea se nábytek dostal darem paní Milky Záviškové v roce 1965 u příležitosti odhalení pamětní desky manželovi, oběti nacismu, na rodném domě.

Přírodovědné expozice

Výstava „Od albitu k žule“ představuje mineralogickou část sbírek muzea. Jedná se o minerály, které byly nalezeny převážně v oblasti Velkomeziříčska.
Návštěvníci mohou nahlédnout do tzv. otevřeného depozitáře, kde se nachází sbírka ptáků vyskytujících se na území bývalého okresu Velké Meziříčí na počátku 20. století. Ta vznikala původně jako soukromá sbírka řídícího učitele Rudolfa Divíška, uznávaného preparátora, který ji používal pro výuku. Později celou sbírku věnoval muzeu a dál o ni pečoval a rozšiřoval ji. V depozitáři jsou dále umístěny lihové preparáty ryb a hmyzu, savci či exotická zvířata.

Oddělení pozemních komunikací

Oddělení pozemních komunikací vzniklo ve zdejším muzeu v roce 1980. V červnu 2006 byla expozice obnovena pod názvem Cestou necestou aneb Od cest k dálnicím.
Návštěvník zde může načerpat informace týkající se vývoje pozemních komunikací od středověkých zemských stezek přes tereziánské císařské silnice až po současné dálnice a rychlostní komunikace. Vystaveno je zde také několik desítek modelů mostů.
Expozici doplňuje videoprojekce a počítač, kde je možné získat další podrobnější údaje jak o komunikacích, tak i o mostech na území České republiky. Pro děti je připravena skládačka, kde si mohou sestavit most.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Nj, Aj
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 1 hod před uzavřením
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas Poslední prohlídka
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00 15:00
Červen - Srpen
Út - Ne 9:00 - 17:00 16:00
Září - Říjen
Út - Ne 9:00 - 16:00 15:00

Pozn.: Polední pauza od 12:00 do 13:00 hod.

  Trasa A Trasa B
Plné 80 Kč 40 Kč
Snížené (studenti, děti) 40 Kč 20 Kč
Senioři 50 Kč 25 Kč
Skupinové MŠ 10 Kč 10 Kč

Pozn.:  TRASA A - Základní trasa má dvě části, které jsou v ceně jedné vstupenky. V první části (cca 1/2 hodiny) si návštěvníci v doprovodu průvodce prohlédnou stylově zařízené  zámecké pokoje. Druhá část pak probíhá v muzeu, které má své expozice ve druhém patře zámecké budovy. Tato část prohlídky je individuální, průvodce zde poskytuje výklad pouze na požádání.

TRASA B - Tato zkrácená trasa nabízí expozice a výstavy muzea ve druhém patře zámku. Návštěvník si neprohlédne stylově zařízené zámecké pokoje, které nabízí
trasa A. 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz