Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Solniční, 602 00, Brno, Tel.: +420 542 210 388, mvsbrno@seznam.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně navazuje na činnost Musejního spolku v Brně, založeného na ustavujícím shromáždění v brněnském Besedním domě za předsednictví MUDr. Jindřicha Wankla v neděli dne 4. března 1888, k podpoře české vědy a kultury v tehdejším německém Brně. Spolek sdružoval vlastenecky smýšlející členstvo z celé Moravy a jako cíl si předsevzal vybudovat v Brně muzeum moravské kultury českého jazyka, zachraňovat a tam ukládat památky na minulost a napomáhat tak k hlubšímu poznání historie vlasti. Prostředkem k dosažení tohoto cíle se stalo jednak organizování archeologických výkopů a jednak vydávání Vlastivědy moravské – díla, které soustřeďovalo veškeré poznatky o Moravě a  místopisu jejich jednotlivých okresů.Spolupracuje s muzei, archívy, vysokými školami, vědeckými ústavy, pracovišti památkové péče, knihovnami a dalšími.

Roku 1900 předal Musejní spolek své archeologické, numismatické a archivní sbírky Moravskému zemskému muzeu v Brně, které se tak od tohoto okamžiku stalo muzejním ústavem Moravy nejen německého, ale i českého jazyka a přislíbilo poskytovat spolku bezplatně prostory k jeho činnosti.

Roku 1979 byl MS přeměněn podle zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních v Muzejní a vlastivědnou společnost. Organizační řád v původním znění je otištěn ve Vlastivědném věstníku moravském 31, 1979, s. 259–262.

MVS v Brně je dobrovolnou, nestátní a samostatnou organizací bez vazby na statní rozpočet či rozpočty územních celků, sdružující jak amatéry a profesionály pracující v oboru, tak i pouhé příznivce, jejichž jediným podílem jsou sympatie s činností společnosti a její hmotná podpora.

  Otvírací dny Čas
celoročně Po, Čt 10:00 – 17:00
celoročně St 10:00 – 16:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz