Muzeum Českého lesa v Tachově

třída Míru, 347 11, Tachov, Tel.: +420 374 722 171, muzeum@tachov.cz
Tachov/Muzea / Galerie - Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace, bylo založeno v roce 1954 jako muzeum okresní vlastivědné. Od roku 2003 je toto regionální muzeum příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

Muzeum je také pověřeným odborným pracovištěm pro dokumentaci židovských památek. Sídlí v prostorách bývalého františkánského kláštera, který vznikl v 17. století.

Bývalý kláštěrní refektář

Tento prostor s původní nástěnnou a nástropní výmalbou je nejpůsobivější částí expozice. Jednotlivé výjevy zobrazují jednak františkánské světce a jednak známé biblické příběhy. Je zde možno spatřit i velkoformátový obraz bitvy křižáků s Turky u Bělehradu. Svatý Jan Kapitsrán, který měl v této bitvě učinit zázrak, byl zároveň tím, kdo přivedl po husitských válkách františkány do Tachova.

V místnosti jsou dále instalovány gotické sbírky - madony, oltářní křídla a oltářní skříň. Návštěvníky nejvíce obdivované je sousoší z lipového dřeva v životní velikosti -Poslední večeře Páně.

Historie do roku 1945

Expozice je instalována v přízemí budovy. Je seřazena chronologicky a členěna podle jednotlivých období, které sehrály  v historii regionu Tachovska hlavní úlohu. Začátek je věnován pravěku  našeho regionu. Na schématické  mapě jsou zakreslena nejdůležitější archeologická naleziště. Jsou zde rovněž instalovány předměty nalezené při vykopávkách.

  • Středověk, řemesla

Další úsek je věnován rannému středověku. Zdůrazněn je význam hraničních opevnění Přimdy a Tachova stejně jako benediktinského kláštera v Kladrubech. Lákadlem jsou modely hradů Přimdy a Tachova, které oba stály na zemské stezce z vnitrozemí do Německa. Významnou kapitolou v dějinách příhraničního tachovského regionu bylo období husitských válek. Vedle modelů husitských zbraní a dobového oblečení jsou vystaveny i autentické gotické památky - šipky z kuší, penízky, mešní roucho, fragment božích muk i kámen připomínající velký požár Tachova. Následuje připomínka hraničářské minulosti regionu - úsek věnovaný Chodům na Tachovsku. Dalším válečným konfliktem, který poznamenal vývoj našeho kraje stejně jako celé Evropy byla třicetiletá válka.

V této části expozice je návštěvník seznámen s nejdůležitějšími bitvami, ke kterým v našem regionu došlo,stejně jako s faktem, že v tomto období bylo do té doby královské město Tachov prodáno císařskému plukovníkovi baronu Husmannovi. Pro návštěvníky atraktivní je brnění ze 17.století, ukázky zbraní, klíčů ale především nejstarší vyobrazení města Tachova. Dále se expozice věnuje řemeslům na Tachovsku.

  • Židovské osídlení

Tóra byla donedávna v expozici jedinou připomínkou významného židovského osídlení regionu. Na počátku roku 2007 byla tato část expozice rozšířena  a tvoří tak relativně samostatnou expozici židovského osídlení na Tachovsku. Jsou zde instalovány původní plány, model i autentická mozaika přenesená z místa, kde do křišťálové noci v roce 1938 stála tachovská synagoga. Fotografie zachycují celý transfer mozaiky z původního umístění do muzea.

Na textech a mapách je ukázána historie židovských obcí na Tachovsku, dobové i současné fotografie, stejně jako materiály představující výzkum a dokumentaci židovských hřbitovů v regionu, kterému se muzeum intenzivně věnuje již několik let. Součástí tohoto úseku expozice je i pamětní deska tachovským obětem holocaustu. Lákadlem pro návštěvníky muzea je velkoformátový obraz znázorňující sv.Floriána hasícího starý Tachov, rovněž však ukázky chladných a palných zbraní a mincí z 18. století.

  • Rozvoj průmyslu

Dále expozice seznamuje s rozvojem průmyslu na Tachovsku. Pozornost je věnována sklárnám, zpracování perleti, zpracování dřeva a dalším. K období 1.sv.války se kromě mnoha dalších exponátů vztahuje i jeden ojedinělý - dřevěná socha tachovského ozbrojence, jehož brnění je tvořeno hřebíčky různých velikostí. Tyto hřebíčky si kupovali obyvatelé města, šlo totiž o sbírku na válečné výdaje a sirotky.

  • 2. světová válka

Region při hranici Československé republiky osídlený převážně německým obyvatelstvem byl velmi citelně dotčen nástupem fašismu v Německu, mnichovskou dohodou i následujícím válečným i těsně poválečným obdobím. Expozici uzavírají předměty připomínající konec války - součásti výstroje americké armády a oblek vězně z pochodu smrti.

Interaktivní zelená stezka

Z důvodu zvýšení atraktivity muzejní expozice především pro dětské návštěvníky byla vytvořena tzv. zelená stezka. Po celém muzeu jsou u vybraných exponátů či zastavení zelené popisky, které návštěvníky vyzývají, aby se dotýkal, zkoušel, hrál si.

Je tak možno jako archeolog ze střepů skládat nádobu. Na dalším zastavení nás čekají znaky měst regionu Tachov v podobě puzzle. Je možno zkusit, jak se našim prapředkům psalo ve škole na břidlicovou tabulku nebo si v zrcadle prohlédnout, jak nám sluší helma hasičů z počátku 20.století. Na dalším stolečku nás čeká výroční muzejní razítko, které si můžeme otisknout na připravený papírek nebo na dopis či do památníčku.

V národopisné expozici je možno točit medometem nebo dmýchat kovářským měchem. Když zazvoníme na zvonek z koňského postroje, jeho hlas nám připomene atmosféru starých časů. U malované kolébky můžeme při jejím houpání zpívat dětskou ukolébavku. V oddělení textilu je možno vyzkoušet práci starého ručního mandlu.

A proč zelená stezka? Stejně jako na semaforu znamená zelená volno, jízda povolena, tak v muzeu zelená = volno, dotýkání a hraní povoleno.

Národopis

  • Měšťanský interiér

Expozice je instalována v patře a využívá prostor bývalých klášterních cel. Je tedy členěna do devíti pokojů - devíti oblastí znázorňujících život městského ale především venkovského obyvatelstva v minulosti. Jedna místnost představuje měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století. Vystaven je nábytek, sklo, porcelán,panenka i řada zajímavých drobností.

  • Venkovská domácnost

Protipól tvoří místnost s lidovým malovaným nábytkem, který se v dané době používal ve venkovských domácnostech našeho regionu. Další místnosti jsou věnovány vždy určité činnosti. V jedné jsou vystaveny předměty spojené s pěstováním včel. Raritou je zde slaměný úl ve tvaru ženské postavy.

  • Kovářství

Návštěvníky rovněž zaujme část zabývající se kovářstvím. Je zde instalován velký kovářský měch, řada výrobků i ukázka kovářského náčiní , u kterého jsou vysvětleny jednotlivé kovářské operace. Důležitou součástí obživy venkovského obyvatelstva byly polní práce. Expozice věnovaná této činnosti ukazuje mimo jiné postroje pro koně i voly.

  • Oděv a jeho výroba

Specifickou a přitom neodmyslitelnou součástí života na venkově byl oděv a jeho výroba. Prohlídka kolovratů, motovidel, hachlí , drhlic a tkalcovského stavu je pro malé děti na požádání doplněna vyprávěním pohádky Jak krteček ke kalhotkám přišel. Nejen malé návštěvníky zaujme bohatá sbírka modrotiskových forem, staré žehličky i ukázky dobového textilu včetně regionálních krojů a šperků.

  • Kuchyně

V další části expozice návštěvník uvidí, jak velkých změn doznalo zařízení kuchyně i kuchyňské práce jako takové. Je zde vystaveno několik máselnic různých typů, lis na tvaroh, různé nádobí a náčiní.

  • Hrací mechanismy

Poslední místnost je tachovským specifikem a je věnována hracím mechanismům. Návštěvník zde může nejen vidět ale i slyšet. Instalován je zde píšťalový orchestrion s měchy jenž doplňuje hrací skříňka s jazýčkovým mechanismem.

Příroda Českého lesa

Svébytnou součástí tachovského muzea je přírodovědná expozice, jejíž stávající podoba pochází z  r. 1999. Expozice sestává z několika volně propojených tematických okruhů, přičemž hlavní část zaměřená na prezentaci druhové diverzity území, vychází důsledně z principií tzv. rostlinně-zeměpisných celků, čili jakýchsi elementárních krajinných jednotek, které jsou vymezeny škálou obsahově rozdílných biotopů, akcentujících odlišné podmínky prostředí.

V podmínkách tachovského regionu lze takto vymezit: Český les, Tachovskou brázdu a Tepelské vrchy. Každý z těchto celků je charakterizován jak zcela přirozenými, tak i člověkem uměle vytvořenými biotopy, takže kupř. hraniční masiv Českého lesa tu reprezentuje květnatá jedlobučina, podmáčená smrčina a otevřený luční mokřad, sníženinu Tachovské brázdy naopak lužní les a rybník, peneplén Tepelských vrchů dubohabrový háj a skalní step.

U každého ze zmíněných biotopů jsou jsou uvedeni jejich typičtí obyvatelé, ať se již jedná o živočichy (dermoplastické preparáty) nebo vyšší rostliny (barevné fotografie). Na tuto část expozice plynule navazuje blok zasvěcený ochraně přírody a krajiny.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: není poskytován
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina.
Poslední návštěva: 30 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 30-60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: neomezeno
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Po dohodě procházka historickým jádrem Tachova s výkladem.
  Otvírací dny Čas
Leden - červen Po, Út, Čt, Pá
9:00 - 16:00
  St 9:00 - 17:00
  So, Ne 10:00 - 16:00
Červenec - srpen Po  - Pá 9:00 - 17:00
  So  - Ne 10:00 - 16:00
Září - prosinec Po, Út, Čt, Pá 9:00 - 16:00
  St 9:00 - 17:00
  So, Ne 10:00 - 16:00

Pozn.: zavírací dny jsou ve velikonoční pondělí, Štědrý den a svátky vánoční a na Nový rok.

Muzeum Českého lesa v Tachově 5 - 20 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz