Knížecí Dům A Muzeum Moravský Krumlov

Náměstí T. G. Masaryka, 672 01, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 321 064, meks@meksmk.cz
Moravský Krumlov/Muzea / Galerie - Moravský Krumlov
V současnosti probíhá zpracovávání starších nálezů, inventarizace a fotodokumentace sbírek. Ukáže čas, kam povedou jednání s Městem Moravský Krumlov o nových depozitářích a expozicích v areálu městské věznice, nebo na krumlovském zámku.

Většina sbírek pochází z bývalého politického okresu Moravský Krumlov (do roku 1960). Inventární seznamy sbírek z původního muzea se nedochovaly a je otázkou, o jaké hodnotné sbírky muzeum po roce 1945 přišlo kvůli bombardování a následném rabování. Díky akviziční schopnosti tehdejšího muzejníka Josefa Kaufmana se podařilo významnou část vybombardovaného muzea zachránit a od 50. let pak bylo v jeho režii přistoupeno k systematické inventarizaci sbírek (viz. historie muzea). V posledních desetiletích byly sbírky rozšiřovány především záchrannými archeologickými výzkumy při stavbách a provádění kanalizací v okolí. Přírodní sběry (paleobotanické nálezy) a mineralogie byly před rokem 1989 převedeny z tehdejší krumlovské pobočky do znojemské centrály Jihomoravského muzea, v 60. letech došlo také na základě nové archivní legislativy k předání torza zbylého městského archivu (listiny, archiválie…), zachráněného Kaufmanem z trosek radnice a řeky, do dnešního Státního okresního archivu ve Znojmě.

Archeologická podsbírka

Archeologická sbírka muzea se může pyšnit předměty různorodého charakteru od nejstarších období pravěku přes středověk a raný novověk. Kolekce pochází časově ze 40. – 70. let 20. století (původně soukromá sbírka J. Kaufmana). Nacházíme zde především keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, lidské i zvířecí kosti pravěké i středověké, bronzové a železné předměty luxusní povahy, sekerky, sekeromlaty atd. Archeologické nálezy zasahují významně i na Znojemsko a Třebíčsko (součást bývalého politického okresu M. Krumlov - Hrotovice).
Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum (dnešní Petronell v Dolním Rakousku) a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mušově u Pálavy. Výstavně a badatelsky často vyhledávaná je kolekce středověkých železných militarií z nedalekého hradu Templštejn, Bohutic a M. Krumlova. Zajímavostí je i soubor předmětů z tzv. Paracelsovy laboratoře ze zámku, dále bronzová ženská busta z Miroslavi z období stěhování národů a římská gema (antický šperk) s podobiznou bohyně Victorie s palmovou ratolestí. Skvostem archeologické sbírky jsou dva dlouhé meče z počátku 15. století z období husitských válek. Největší ucelenou a dosud nedoceněnou kolekcí předmětů je soubor (převážně) keramiky z období velatické kultury a moravské malované keramiky z Jezeřan – Maršovic, lokality Na Kocourkách ze záchranného výzkumu ze 70. let 20. století.      

 

Historická podsbírka

Historická sbírka tvoří menší, ale neméně hodnotnou část odkazu předků z bývalého okresu Moravský Krumlov a odráží slávu významného panství s centrem v Moravském Krumlově i vesnický charakter Moravskokrumlovska. Jde o sbírky různorodé povahy. Časově spadá většina historických předmětů do přelomu 19. a 20. století, ale nacházíme zde i raně středověké a novověké sbírky (mobiliář, militaria). Další kolekce luxusnějších předmětů byla získána od odsunutých krumlovských Němců po roce 1945, některé předměty pocházejí i ze zámku a byly zachráněny před rabováním. Sbírka je průběžně v poslední době doplňována a systematizována, konzervována a částečně už i uložena v modernějších depozitářích a vhodných klimatických podmínkách, čekající na své využití při plánovaných expozicích.
Historickou sbírku tvoří kovové předměty (pěkný soubor cínového, měděného a mosazného nádobí, dále klíče, různá kování, podkovy, svícny, hmoždíře na oslavné palby…), militaria z různých období (chladné i palné zbraně), lidová keramika a sklo z 19. a počátku 20. století, uměleckohistorická sbírka (oleje, litografie, kresby), soubor dřevěných sakrálních soch, rozsáhlá je i numismatická sbírka s medailemi, sbírka historických litografií, samostatnou částí je fotografická sbírka a sbírka dobových plakátů z normalizačního období. Pěkným komplexem je lidový nábytek z konce 19. století, který byl mezi lety 2007 a 2010 vystaven v expozici tzv. „selské jizby“ v rámci výstavy 100 let muzea v Moravském Krumlově  v Galerii Knížecí dům. Hodnotnými jsou i lidové obrázky na skle z rakouské provenience.
V odděleném depozitáři jsou uloženy gotické a mladší kamenné fragmenty, městské znaky, římsy, ostění, busty aj. posbírané po bombardování jako jeden z mála dokladů o architektonickém dědictví města v jeho rozkvětu za pánů z Lipé a za Lichtenštejnů.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 15:30 hod.
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
celoročně Po-Pá 7:00-11:00, 12:00-15:30
Výstavy 10 - 20 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz