Dukovany

675 56, Dukovany, Tel.: +420 568 865 038, podatelna@obecdukovany.cz
Dukovany/Společnost - Dukovany
V obci se nachází kino, které je v letních měsících v provozu. Každoročně se koná tradiční krojovaná pouť se zábavou, výstava drobného hospodářského zvířectva, plesy, Novoroční ohňostroj, různá divadelní představení pro děti a dospělé, vánoční výstavy, různé zájezdy.[Na zámku je stálá expozice: Pohádková země od Vítězslavy Klimtové.

Občanům obce i návštěvníkům slouží bazén a tenisový kurt ve spodní části zámeckého parku. Jezdecký klub poskytuje vyjížďky na koních každoročně se pořádá Cena Vysočiny, jezdecké dny a Hubertova jízda. V obci se nacházejí 2 fotbalová hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Fotbalový klub pořádá celoročně turnaje. Objekt sokolovny využívá TJ Sokol. ZO Technický sportů pořádá sjezd řeky Jihlavy a střeleckou soutěž.

Ves Dukovany jest původu velmi starého. Jisto jest, že nad kostelem a kolem rozkládala se vesnička. Není však určitě známo, jakého jména. Dle jedněch Děkovany, dle druhých Tokovany. Již roku 1263 činí se zmínka o kostelíčku Tokovanském - Godefridus, plebář (farář) z Petrovic, činí ve svých zápiscích dne 29. prosince r. 1263 zmínku o kostelíčku Tokovanském (Dukovanském). Byl to kostelíček malý, nynější presbytář, gotický, z dobrého kamene stavěný. Pod ním se rozkládala malá, chudá stará dědinka, zvaná Toccovan. Kdo kostelíček ten vystavěl a kdy, nedá se určitě říci; zasvěcen byl sv. Jiří. Roku 1298 připomíná se Alšík z Tokowan jako držitel hradu Rabsteinu. Dějiny obce úzce souvisí s historií hradů Templštýn a Rabštýn. Ve 2. polovině XIII. století patřily Dukovany řádu templářskému.

 • Kostel svatého Václava - Dominantu obce tvoří původně raně gotický kostel svatého Václava na výšině v jižní části obce. V druhé polovině 13. století dostaly se Dukovany řádu Templářů, který zde založil kostel. První zmínka je již z roku 1263. Vysvěcený byl roku 1279 biskupem Ermelanským Jindřichem. V polovině 17. století byl kostel barokně upraven. Okolo kostela býval pevnou zdí ohrazený hřbitov až do roku 1836. Byla tam pohřbena i majitelka Dukovan – Antonie Rosálie Claudius, která zemřela v roce 1834. Kamenná zeď byla odstraněna roku 1850. Nový hřbitov je umístěn západně od kostela. V roce 1901 byl kostel důkladně opraven nákladem patronky hraběnky Coudenhove a byla přistavěna sakristie. V sedmdesátých letech 20. století byly v kostele odkryty a zrestaurovány zbytky bohaté freskové výzdoby ze 13. století.
 • Pozdně barokní zámek v Dukovanech - Původní zámeček byl v roce 1790 přestavěn na pozdně barokní zámek s klasicistními prvky. Jeho dva velké sály jsou vyzdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaltera. Rozsáhlý anglický park je součástí zámeckého areálu. Zámek je obdélníková patrová budova s bočními přízemními křídly. V ose hlavního průčelí je vstupní sloupový portikus, v zahradním průčelí je rizalit se salou terrenou završený trojúhelníkovým štítem. Z historického vybavení interieru se dochovalo jen velmi málo.[zdroj?] Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý anglický park se 47 druhy dřevin.
 • Kaple Nejsvětější Trojice - Kaple byla postavena roku 1689 Janem Františkem Petriadesem. V roce 1790 Maria Brigitta hraběnka z Canalů dala kapli opravit. Před rokem 1842 bývaly na kapli i věžové hodiny, aby robotáři věděli, kdy mají vyjíždět do pole.
 • Kaplička se studánkou - V historii studánka s pitnou zdravou, čistou, měkkou vodou ani při největším suchu nevysychající se nachází u zrušeného rybníka na návsi vedle sochy sv. Floriána. Je z kamene a cihel pevně vystavěna a pochází z roku 1843, kdy byla vysvěcena. Od tohoto roku kaplička chrání původní studánku před znečištěním.
 • Hřbitov - Hřbitov býval až do roku 1836 kolem kostela a byl ohrazen pevnou kamennou zdí. V roce 1836 byl založen nový hřbitov vzdálen asi 2 minuty od kostela na západní straně. V roce 1924 byl tento hřbitov rozšířen a to směrem ke kostelu. Celý hřbitov byl obehnán novou zdí z kamene a cihel a opatřen novou železnou bránou. Zároveň byla adaptována i umrlčí komora. V období socialismu byl hřbitov rozšířen směrem k lesu.

Sochy v obci:

 • socha sv. Jana Nepomuckého – uprostřed obce, pod školou (1714 – dala postavit Maxmiliána Elisabetha Říkovská rytíře z Dobřic)
 • socha svatého Josefa – před zámkem (1737 – postavily dvě svobodné sestry ze zámku)
 • socha svatého Floriána – uprostřed obce (1778 – založena byla od Ignáce rytíře z Abelů)
 • socha svatého Josefa – v zámeckém parku (rok vytvoření není znám)

Kříže v obci:

 • Kříž za kostelem – jižně od kostela z roku 1818 v pramenech z roku 1909 uváděn jako „Za hřbitovem“. Byl umístěn v místě kde se říkalo "U kamenného kříže" – Přesunut na nynější místo byl v roce 2005.
 • Kříž na křižovatce u sokolovny – pochází z práchovny z roku 1826
 • Kříž na cestě do Jamolic – na odbočce cesty k „Babám“ – z roku 1869
 • Kříž na cestě do Skryjí – u „Škodů“ – z roku 1883
 • Kříž u kostela – na severní straně z roku 1881
 • Dřevěný kříž u vchodu do kostela z let 1921–1936 – misijní kříž
 • Kříž na hřbitově z roku 1864
 • Dřevěný kříž u kolejí na polní cestě do Rešic
 • Kříž na cestě k elektrárně – u odbočky k Lavkám – nechali postavit Salákovi v roce 1948
 • Kříž před elektrárnou – vedle cesty se zelenou turistickou značkou na Rabštejn z roku 1910
 • Kříž ze Skryjí – nachází se na křižovatce k parkovišti jaderné elektrárny Dukovany – k Lipňanské kapličce 1882
 • Kříž na cestě do Mohelna ve „velké“ zatáčce, roku 1902
 • Kříž u cesty k "Hornímu mlýnu" – nyní na hrázi Mohelenské přehrady z roku 1934, na kříži je nápis: ke cti a chvále Boží věnovali manželé Antonín a Marie Sedláčkovi majitelé mlýna. L.P. 1934.
 • Zbytek kříže na Rabštejně z roku 1855
 • Kříž Brána v lokalitě „U kamenného kříže“ z roku 2010, který byl postaven Ivo Pavlíkem

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz