Domašín

Louchov, 431 51, Domašín, Tel.: +420 474 375 559, obec.domasin@centrum.cz
Domašín/Společnost - Domašín
Domašín tvořil samostatnou obec. Název vznikl z osobního jména Domaslav a označoval Domašův dvůr. Starší tvary názvu zněly Thomaczin, Tomeschen, Domaczino nebo Tamiczov. První zmínka o Domašíně pochází z roku 1431, kdy došlo k rozdělení majetku mezi Aleše  aViléma ze Šumburku. V roce 1449 koupil půl vsi Vilém z Ilburku a připojil ji k panství Nový Šumburk. Již roku 1453 získávají ves bratři z Fictumu - Andreas a Nikolas. V roce 1545 je Domašín zahrnut do komorního statku Přísečnice.

    K roku 1623 je zaznamenána zmínka o vinohradu v Domašíně.

    V soupisu poddaných podle víry z roku 1651 je v Domašíně zaznamenáno 54 obyvatel. Rychtářem byl tehdy Partel Schmidt. Všichni obyvatelé se hlásili ke katolické víře. V obci působil také kolář.

    Berní rula z roku 1654 v Domašíně zaznamenává 4 sedláky, 8 chalupníků, a jednoho člověka na obci bez majetku. Bylo zde 13 osedlých - z toho lze odhadnout asi 60 - 70 obyvatel celkem.

    Podle charakteristiky měl Domašín dobrá stavení, kopcovitá žitná pole, málo luk, ale dostatek pastvin. Byl na tom dobře s dobytkem a obilím, které dodával do Přísečnice. V roce 1647 tu není zaznamenán ani jeden sedlák, pouze 11chalupníků a dvě rodiny na obecním majetku.

    Poté, co ves několikrát změnila mejitele, ji získal roku 1857 František Karel z Weidenheimu. V roce 1787 měla ves 40 popisných čísel. Je zde uváděn důl na ametisty. Ty se zde spolu s acháty těžily již od doby vlády Karla IV., který je použil pro výzdobu svatováclavské kaple. Polodrahokamy byly těženy v prostoru mezi Ciboušovem, Louchovem  Domašínem na Holubím vrchu.

    Domašín byl podřízen faře v Louchově. Poštovní úřad byl v Rusové.

Školní budova v Domašíně byla postavena v roce 1876. Škola tu fungovala i po roce 1945.

Kaple v Domašíně byla od roku 1748. Stavba byla obnovena 1776 a přestavěna 1907 - 1908. Roku 1930 byla pořízena nová okna kaple.

    V Domašíně byla vedena obecní kronika v letech 1927 - 1943. V kronice je zachycena i starší historie obce. Dnes je kronika uložena ve Státním okresním archivu Chomutov se sídlem v Kadani.

    Dne 19.2.1946 došlo k předání funkce předsedy MSK v Domašíně, kdy odcházejícím předsedou byl Karel Filip a nově nastupujícím Karel Bureš, který byl později stíhán soudem pro majetkové podvody, uskutečněné na odsouvaných Němcích - neoprávněné vybírání nájemného. Dle voličského seznamu ze dne 31.3. 1946 volilo v obci osm osob.

    Ke dni 24.3. 1948 byl předsedou MSK Václav Hynek a místopředsedou Antonín Menda.

    V roce 1948 se v obci uskutečnily volby. Z nařízení ONV Kadaň vykonali občané Domašína spolu s obyvateli v obci Pavlov své volební právo. Nový předsedou MSK byl Václav Trsek. Dne 24.12. 1949 byly obce Domašín a Podmilesy přiděleny k matričnímu obvodu Přísečnice, což bylo pro obyvatele nevyhovující. MNV Domašín žádal o přidělení k obvodu Klášterec nad Ohří.

 

V roce 1953 žádal MNV v Domašíně již po několikáté o zavedení elektrického proudu.

    Dne 22.3.1960 byl zvolen předsedou MNV Pavel Truchlý a tajemníkem byl tehdy Zdeněk Hrazdíra. V dubnu 1969 byl zvolen nový předseda MNV František Švásta a tajemnicí Milada Bayerová. V roce 1981 byl předsedou MNV zvolen Zdeněk Poledňák. Ve své funkci setrval až do zániku existence MNV Domašín.Katastrální plán Domašína z roku 1842   

 

Po změně způsobu samosprávy byl prvním novým starostou obce zvolen Zdeněk Liška dne 5.12. 1990. Od roku 1998 byl starostou Zdeněk Sahaj a posléze Štěpána Lišková, která setrvává ve své funkci doposud.

    Oprava kaple v Domašíně byla dokončena v roce 2000.

    V roce 1997-1998 byla zpracována urbanistická studie obce Domašín v rámci Programu obnovy vesnice. Na základě schváleného místního programu obnovy vesnice z roku 1998 byla zahájena řada projektů.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz