Dolní Životice

Štáblovská, 747 56, Dolní Životice, Tel.: +420 553 786 022, obec@dolnizivotice.cz
Dolní Životice/Společnost - Dolní Životice
Povrch obecního katastru, jehož osud tvoří řeka Hvozdnice, se zvedá směrem severním k plochému rozvodí mezi Hvozdnicí a potokem Velká, který protéká severní částí Stěbořické kotliny a směrem jihozápadním k severním svahům Polomské plošiny, která je součástí Nízkého Jeseníku. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 299 m (hladina Hvozdnice) a 360 m (jihozápad obce v blízkosti Životských Hor).

 
Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Katastrální území obce o výměře 2238 ha sousedí s katastry Jezdkovic, Stěbořic, Slavkova, Štáblovice, Mikolajic, Lhotky u Litultovic a Litultovic. Ke katastru obce Dolní Životice patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr (dnes ulice U Sušárny).

Obec Dolní Životice žije velmi bohatým společenským životem. Mezi tradiční akce pořádané spolky SDH, TJ Sokol, FK Dolní Životice patří masopustní vodění medvěda a s tím spojené pochování basy,nohejbalové turnaje, pálení čarodějnic, setkávání občanů u adventního věnce, vánoční koncerty,oslavy Dne dětí a Dne matek.

 Dolní Životice jsou členem svazku obcí Mikroregion Hvozdnice, MAS Opavsko, Spolku pro obnovu venkova, Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice, Svazu měst a obcí a Euroregionu Silesia.

 

 
Katastrální výměra: 2238 ha

Počet občanů: 1144

Pošta: ano

ZŠ, MŠ: ano

Zdravotnické zařízení: ano

Policie: ne

Kanalizace (ČOV): ano

Vodovod: ano

Plynofikace: ano

Doprava: autobus

ZALOŽENÍ  DOLNÍCH  ŽIVOTIC
Dolní Životice vznikly v období tzv. vnitřní kolonizace českého státu, která umožnila zakládáním nových vsí hospodářské využití pohraničních lesních oblastí. Dolní Životice jsou dodnes formou zástavby a původním uspořádáním polních tratí příkladem tzv. lesní lánové vsi. Rolnické domy tvořily původně řadu kolem hlavní komunikace, za nimi následovaly dvory s hospodářskými budovami a lán orné půdy příslušející k usedlosti zakončený zpravidla pastvinou a lesem. Původní lány tvořily zemědělskou hospodářskou jednotku, jejíž majitelé tzv. láníci byli zatíženi pevně stanovenou peněžní a naturální daní a pracovními povinnostmi. Největší utrpení obyvatelům Životic a Hertic ovšem způsobily válečné události.
O založení Dolních Životic ani Hertic není přímých písemných dokladů. Z několika nepřímých zmínek v nejstarších listinách lze však soudit, že Dolní Životice založil v hustém pohraničním lese mezi Moravou a Slezskem v době kolonizace horlivý zakladatel vesnic -Zibota (někdy též uváděný jako Siboto). Vesnic nesoucích Zibotovo jméno je na Moravě, v moravské a přilehlé polské části Slezska celkem jedenáct. Nejstarší zmínka o Zibotovi je z r. 1087 v listině kněžny Eufémie, vdovy po olomouckém údělném knížeti Otovi, další Zibota je doložen jako autor závěti z r. 1223, v níž Jan, Zibotům syn, odkazuje dvě vsi, které sám založil v pohraničním lese, svým bratrancům Semjanovi a Otovi. Je nesnadné určit, který z těchto Zibotů a kdy Dolní Životice založil, jisté však je, že vznikly před rokem 1200 a že zakladatel i jeho potomci sídlili ve vodní tvrzi, jejíž zbytky jsou v Dolních Životicích dodnes zachovány. Vodní tvrz i vesnici Životice zničili Tataři r. 1241.
První historická zmínka o Životicích je v nejstarším seznamu obcí panství olomouckého biskupství, který pochází z let 1316-25. Jsou zde ovšem uvedeny pod jménem Schoenstein (tento název se vyvinul ze jména Schaunstein, názvu nové tvrze vybudované kolem r. 1310 u dnešních Životických Hor pod Strážištěm jako sídlo majitelů jedné části Životic.
 
ZALOŽENÍ  HERTIC
Za zakladatele Hertic, které vznikly přibližně ve stejné době jako Dolní Životice, je považován jistý Herard (Hereš), jehož jméno však v listinách není doloženo, stejně jako nebyly nalezeny zbytky předpokládané hertické tvrze. Obě obce byly spáleny v r. 1241 za vpádu Tatarů do Evropy a snad byly i dočasně vylidněny. První historická zmínka o Herticích je z r. 1251, kdy známý olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka potvrdil vlastnictví Hertic svému manovi Bertholdovi. Roku 1370 se Hertice dělí na dva díly- větší díl připadl k panství životickému, vlastníky menšího dílu byli postupně Dominik z Hertic (do r. 1381, bratři Jan a Velik z Hertic (do r. 1392), Jan Kuchmeister (do r. 1407), Lúček (Lukáš) z Hertic (do r. 1436), Jan Lúček z Hertic (do r. 1453).Od r. 1523 připadly Hertice trvale k Životicím.

  • Zámek Dolní Životice – v dnešní podobě z 1. pol. 18. století, dnes zařízení sociální péče pro muže;
  • Kostel Nejsvětějšího Spasitele – postaven v novogotickém slohu roku 1908;
  • Kaple Božského Salvátora – postavena v rokokovém slohu roku 1769;
  • Socha svatého Jana Nepomuckého – umístěna v blízkosti zámku;
  • Smírčí kříž – na mostě přes řeku Hvozdnici.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz