Dobrná

407 41, Dobrná, Tel.: +420 721 315 322, podatelna@obec-dobrna.cz
Dobrná/Společnost - Dobrná
Obec je rozdělena do tří částí - Dobrná , Folge a Brložec zaujímající výměru 8,81 km2. V okolí obce se nacházejí další obce - Huntířov, Ludvíkovice a další. Současný stav obyvatelstva se pohybuje okolo 500. V současnosti dochází k obnově obce Dobrná a postupnému se vymanění z finančních pohledávek a znovuobnovení obce za spoluúčasti zastupitelů, místostarosty a starostky obce Dobrná. V obci se nachází základní škola a mateřská škola, pošta.

(Zdroj: Wikipedie)

Poté, co obecní mlýn vyhořel, byl obnoven roku 1714 a o osm let později zde byla vystavěna a zřízena obecní škola. Již v roce 1747 byla vystavěna kaple sv. Jana Nepomuckého na místě zvaném „Owand“ ve středu vesnice. Za vlády Marie Terezie bylo zřízeno číslování domů a v Dobrné k tomuto počinu došlo roku 1771. Obec byla zasažena další osudovou ranou ,když zde vypukl tyfus, který si vyžádal 91 obětí. V roce 1785 byly za pomoci rychtáře vyměřeny veškeré pozemky v obci a za vlády císaře Josefa II. patřila obec zase k farnosti Huntířov.

V 19. století obci zasáhla další epidemie tentokrát úplavice, která si vyžádala 46 obětí a o rok později byl vystavěn pomník na památku obětí této choroby. Roku 1826 byla vystavěna silnice spojující Dobrnou a sousední vesnici Huntířov. Rok 1842 se zapsal také do historie obce svým nebývalým suchem a velmi mizivou úrodou, kdy byli postiženi především občané nejchudších vrstev. Dalším významným datem byl rok 1843, kdy pozemky obce byly měřeny již přesněji, císařským geometrem, a také další živelní katastrofa,která obce postihla a to ničivé krupobití, které zničilo opět veškerou úrodu.

Druhá polovina 19. století byla však nad míru dobrá. Došlo k postavení druhé budovy školy, následně byl vystavěn bleskosvod a také syn místního sedláka Florian Ritschel v obci nechal vystavěn továrnu na kamenáčové knoflíky. V roce 1865 došlo k výstavbě další silnici spojující obec s Ovesnou a následně s Benešovem nad Ploučnicí. Roku 1885 vznikl v Dobrné první hasičský sbor a škola byla rozšířena na trojtřídní. U příležitosti padesátého výročí vlády Josefa II. byl před školou vysazen dub a druhý dub byl vysazen o 10 let déle při stejné příležitosti. Dále byla vystavěna silnice na Folknáře a následně na Brložec. A již roku 1912 obec přejala název Hochdobern.

20. století s sebou neslo velmi poklidnou atmosféru pro rozvoj obce.Byla zde otevřena pošta, došlo k dalšímu rozvoji průmyslových oblastí či oblastí služeb. Jenomže tato dobrá atmosféra trvala pouze do začátku první světové války, kdy občané obce ,tak i ostatní příslušníci rakousko-uherské monarchie museli odvádět vysoké naturální dávky,tím došlo k dalšímu strádání, bída a hlad byly na každém rohu. Muži byli povoláváni na vojnu a ženám se pouze dostávala do rukou oznámení o úmrtí. První světová válka přinesla spoustu obětí,mezi nimiž byli i občané Dobrné. Mnozí z těch, kteří přežili, zůstali nadosmrti invalidními.…

V roce 1918 konečně zavládl mír, došlo k pomalému znovu obnovování obce Dobrná. V letech 1919 - 1920 byla na místě tamější továrny vystavěna koželužna a barvírna, v roce 1920 se obec dočkala elektrického osvětlení. V roce 1923 byla dokončena silnice do Březin a tím se Dobrná stala středem propojení okolních vesnic. V roce 1925 byla obec osvětlena pouličním osvětlením a o rok později byla zahájena první autobusová linka Dobrná-Brložec-Březiny-Děčín rozšířena až do Huntířova. Roku 1932 byl vztyčen pomník obětem první světové války.K roku 1939 zde žilo 879 obyvatel a obec již měla vybudovaný vodovod.

Když se dostal k moci A. Hitler a byla podepsána Mnichovská dohoda, již 3.října 1938 došlo k postupnému zabrání Sudet a tím i vpádu německých vojsk do Dobrné. Blížící se válka opět přinesla další rány, které obec zasáhly. Nedostávalo se potravin, ošacení a dalších potřebných věcí k životu. Vysvobozením byl až rok 1945 ,kdy došlo k ukončení války a následnému odsunu německého obyvatelstva a zároveň postupnému doosídlování obce přistěhovalci, navrátilci z vnitrozemí.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Kaple se zvonicí
  • Pomník obětem první světové války
  • Venkovská usedlost čp. 10
  • Venkovská usedlost čp. 59
  • Venkovská usedlost čp. 67
  • Venkovská usedlost čp. 77
  • Venkovská usedlost čp. 87
  • Venkovská usedlost čp. 88
  • Venkovská usedlost čp. 155Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz