Dehtáře

393 01, Dehtáře, Tel.: +420 604 934 039, obec-dehtare@seznam.cz
Dehtáře/Společnost - Dehtáře
Celková výměra obce Dehtáře činí 795 ha. V obci je ke  dni 1. 7. 2010 registrováno 121 trvale bydlících občanů (Dehtáře 42, Onšovice 49, Vadčice 23 a Milotice 7). Kromě toho   je obec svou polohou i významnou rekreační oblastí. V jednotlivých částech obce je  jednak využíváno k rekreačním účelům  celkem 16 trvale neobydlených  chalup a jednak je zde vystavěno 71 rekreačních chat,  z nichž 57 je situováno v katastru Milotice, zejména po levé straně Jankovského potoka.
Celá oblast obce Dehtáře má v širším kontextu charakter spíše zemědělský. Je zde obdělávána zemědělská půda ale uplatňuje se zde soukromou formou i živočišná výroba - chov skotu, a to v obci Onšovice. Zde má také zemědělské družstvo SPV Plevnice dílnu pro údržbu zemědělských strojů, dále zde nabízí své služby výkupu palet

Všechny čtyři části obce Dehtáře leží na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce kolem 500 m. Západní a severní hranice katastrů tvoří řeka Želivka s vodní nádrží Sedlice a s přítokem Jankovský potok, který je národní přírodní památkou. je zde evidována významná lokalita ohroženého živočišného druhu se společenstvím luční a rašelinné vegetace na svém horním toku. Hlavními plochami zeleně jsou lesy, které zároveň tvoří součást celorepublikového biokoridoru.
     V posledních letech zde začíná nabývat na významu zejména individuální rekreace.

Úryvek z pamětní knihy obce Dehtáře s osadami Onšovice, Vadčice a Milotice, založené r. 1930:
     "Obec Dehtáře jest stará obce. Zmínky o ní jsou již koncem 12. století. Jméno obce odvozeno jest od výroby dehtu (kolomaž). Dávní obyvatelé této obce zabývali se silně touto výrobou a dali tak pojmenování obci. O původním vzniku obce není víc známo. Je zde zmínka o kapličce sv. Václava v Onšovicích, která byla upravena r. 1884 a kapličce v Dehtářích, zasvěcené Panně Marii."


    Jméno Dehtáře získala tedy obec nepochybně proto, že zde bydleli dehtáři, vyrábějící dehet. Názvy tohoto druhu pocházejí pravděpodobně ještě z doby, kdy nevolní sedláci v okolí vykonávali pro knížecí hospodářství hromadně speciální práce naznačené svými jmény. Osada Dehtáře vznikla vnitřní kolonizací na původně zalesněné půdě. Doklady o její existenci jsou z 2. poloviny 14. století. Např. v Berních registrech z r. 1379 jsou jmenovány jako část církevního panství Červenořečického, které čítalo tehdy 93 osad a patřily sem i ostatní zmíněné osady - Vadčice, Onšovice a Milotice. Za válek husitských byl majetek Řečický odňat církevní vrchnosti a vystřídalo se na něm v rychlém sledu mnoho majitelů. Začátkem třicetileté války patřilo panství Janu z Říčan, bylo mu však pro účast na Stavovském povstání  posléze zkonfiskováno a navráceno Pražskému arcibiskupství, které je spravovalo až do pádu poddanství r. 1848.

První písemné zmínky o obci Dehtáře:
- Dehtáře r.1379
- Onšovice r. 1379
- Vadčice r. 1 300
- Milotice r. 1390

Historie poválečné doby
     Po válce se v celé naší republice jako v nově vzniknuvším státě hodně opravovalo a modernizovalo. Hlavní akcí byla elektrifikace. V roce 1921 se začala budovat přehrada na řece Želivce u obce Sedlice. Hybná síla vody se začala využívat k výrobě elektrické energie. Postupně se pak rozváděl elektrický proud do okolí. Z našich osad byla elektřina nejdříve přivedena do Milotic, poté do Vadčic a Onšovic. Obec Dehtáře byla elektrifikována v roce 1928. Dále se přikročilo k budování místních komunikací, které spojovaly jednotlivé části obce. Jedna z prvních vedla do Milotic (r. 1933).
Poloha obce a popis krajiny

  • Kaplička Panny Marie
  • Kaplička sv. Václava v Onšovicích
  • Hrobský mlýn s malou vodní elektrárnou u MiloticHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz