Černouček

Černouček, Tel.: +420 416 875 032, cernoucek@quick.cz
Černouček/Společnost - Černouček
V roce 2000 oslavila obec  výročí 900 let od svého vzniku. První historicky dochované zprávy o této obci se vztahují k roku 1100, kdy ji příslušník rodu Vršovců vladyka Nemoj daroval Vyšehradské kapitule. Později se Černouček stává součástí biskupského a nakonec arcibiskupského statku Roudnice nad Labem.

V 16. století získávají Černouček Ctínští ze Ctiněvsi, je- jichž nevelké panství později přechází do velkostatku Horní Beřkovice. Z tohoto svazku se však zanedlouho Černouček spolu s dalšími obcemi opět navrací do rožmberské a potom lobkovické Roudnice nad Labem, takže od konce 16. století zůstává převážně součástí tohoto velkého podřipského kní- žectví, a to až do období konce fašismu.

V průběhu let zazněla různá jména obce. Tak např. roku 1454 - Černoček, 1577 - Černúček, 1617 - Černoušek, 1845 Černaussek.

V roce 1918 měla obec 85 obytných domů. V této době zde bylo provozováno 23 živností. Dva obchody a trafika, tři hospody, kolář, kovář, holič, krejčí, kapelník, obuvník, kůžič- kář, handlíř dobytka ale i lékař, dentista, zámečník. Obec byla převážně zemědělská.

Po první světové válce je v obci založen ochotnický divadelní spolek Tyl a Sokol. Vrcholem byla účast místních cvičenců na sletu v roce 1938. Na jaře roku 1937 došlo k elektrifikaci  obce.  Po vzniku protektorátu Čechy a Morava  byl zrušen Sokol  a místní tělocvična zapečetěna. V roce 1943 byl nacisty popraven místní občan Jiří Krása ve věku 33 let. Tuto událost připomíná pamětní deska na jeho rodném domě.

Po skončení druhé světové války zde žilo asi 300 lidí, většinou drobných rolníků. Kolem roku 1959 je zavezen rybník na návsi.  Na jaře roku 1969 je v obci  otevřena  nová prodejna potravin, která vzniká přestavbou bývalého hostince. Vlastníkem objektu se stává Jednota Roudnice nad Labem.  Roku 1978 je postavena nová hasičská  zbrojnice. Následně je za budovou vybudováno malé hřiště pro děti. V  osmdesátých  letech jsou dobudovány chodníky v obci a provedena oprava veřejného osvětlení a rozhlasu.

V roce 1989 se sídlem obecního úřadu  stává jedna místnost  v budově základní školy. Jsou prováděny postupně tyto práce: vysázení okrasných keřů na veřejných místech, zřízení telefonní  budky, je oplocena skládka, vyčištěna vodní nádrž u Háje a zabudována nová svodidla.  Je  vypracován generel plynofikace naší obce(ukončena v r.1999), provedena částečná rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu, vybudována kotelna a uhelna pro základní školu, opravena  tělocvična.  Obec vstoupila  do sdružení obcí  pro nakládání a nezávadnou likvidaci odpadů (SONO). Na náklady obce jsou vybudovány ke všem stávajícím rodinným domkům přípojky vody a plynu. Cena přípojky k 1 rodinnému domku je v hodnotě cca 15 tis. Kč.

V letech  1995 a 1998  obec odkupuje pozemky ,které po zainvestování slouží  k výstavbě nových  rodinných domků. (celkem 12 + 25 stavebních parcel – prvních 12 stavebních pozemků bylo již odprodáno, dalších 25 parcel plánuje obec odprodat po dokončení investičních  prací ).

  • kostel svatého Bartoloměje

Nad návsí v její východní části se na bývalém hřbitově tyčí pozdně barokní kostel svatého Bartoloměje. Neznáme důvody, které vedly patronátní úřad k tomu, aby starý románský kostel z roku 1311 byl zbořen a postaven nový, daleko větší, který měl reprezentovat bohatou faru. Nynější chrám byl zbudován v barokním slohu v letech 1769-1774  stavitelem  Antonínem Schmiedem z Menšího města Pražského a políry  Matějem Čičovským z Kostomlat pod Řípem a Jiřím Rechzieglem z Horních Beřkovic, nákladem hraběte Adama Hartiga z Horních Beřkovic, patrona chrámu. Stavba je charakteristická tím, že má vnitřní dělení na Podřipsku nezvyklé  a téměř ojedinělé. Spolu se špitální kaplí Svatého Josefa v Roudnici nad Labem je tento chrám poslední kopulovou stavbou Podřipska, přičemž roudnická kopule je rozměrů daleko menších. Budova je vystavěna z lámaného kamene a je orientovaná kněžištěm směrem k východu. Vnitřek chrámu je v lodi 17m dlouhý a 10,8 m široký.

Před branou kostela (dříve hřbitova) stojí socha svatého Jana Nepomuckého, který vede malého chlapce. Dílo pochází z 18. století. V roce 1999 byla socha odvezena, kompletně zrestaurována a znovu osazena na své původní místo.

  •  Obecná škola v Černoučku

Dle záznamů v matrikách zdejší fary je zřejmé, že v již roce 1676 stávala nedaleko kostela stará školní budova. Nová škola zde byla postavena roku 1839. Třída zde byla původně  jedna. V roce1902 bylo povoleno zřízení a otevření 5. postupné třídy.

V roce 1957 proběhla celková oprava školy - (rozšíření schodiště, přestavba školského bytu).

V roce 1989 byla provedena oprava fasády budovy. Byla dokončena úprava dvora a zahrady. Blížilo se výročí 15O-ti let od založení školy. Na budovu byla osazena pamětní deska připomínající zdejší působení spisovatele J. V. Plevy, který zde učil v letech 1929 - 1930.Oslava se konala 9. 9. 1989 za velké účasti místních i okolních občanů.

Školní rok 1994 - 1995  byl však pro školu rokem posledním. Učilo se zde pouhých 8 žáků. V lednu 1995 bylo na školském úřadě v Litoměřicích rozhodnuto o dočasném přerušení výuky.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz