Černěves

413 01, Černěves, Tel.: +420 416 849 333, ou.cerneves@tiscali.cz
Černěves/Společnost - Černěves
Ves připomínána roku 1273 jako majetek kláštera doksanského. Několik zděných domů empír., několik domů z 2 pol. 19 století , např. čp. 2, 18, 41 , stavení JZD aj., zčásti "sluncovými" vraty.

Na jižním okraji vsi na zvýšeném ohrazeném hřbitově Kostel sv. Prokopa - obdelníková loď původně románská, čtyřboký presbytář s hranou v závěru a severní sakristie raně gotická z 13.stol. v ose západního průčelí novější čtyřboká věž. Zevně empírová s pásovou rustikou v omítce , půlkruhovými okny a pilastry na horním patru věže. V lodi plochý strop a v presbytáři křížová klenba se žebry dvakrát vyžlabenými z konce 15 stol.

Zařízení: hlavní oltář pozdně barokní ze 2 pol. 18 stol., s palisandry, andílky a titulním obrazem připisovaný F.X. Palkovi, kazatelna dřevěná válcová s intarziemi a znakem s letopočtem 1756, lavice ze 17 stol. reliéf sv. Jiří na koni, dřevěný polychromovaný, pozdně gotický kolem roku 1500, cínová křtitelnice s letopočtem 1599.

Nálezy z doby kamenné i bronzové v Černěvsi, nalezena mince z r. 160 - římského císaře Marca Aurelia. (osídlování slovany 500 p.n.l.) Slované již užívali bronzové nástroje, mrtvé upalovali a ukládali do popelnic na rozdíl od předchozích osadníků po nichž byli nalezeny kostrové hroby.

V době železné vtrhl kmen germánský a podrobil si obyvatelstvo a později se přidali k velkému stěhování národů na západ ke kmeni Hunů došlo k novému přílivu obyvatelstva především Ljutoměřiců. V té době byla obec osídlena a její jméno původně bylo Černěves (což ve staročeštině znamenala Červená ves)

 • 1176 část Černěvsi dostal klášter v Doksanech od knížete pražského
  ve 12 století byl postaven kostel sv. Prokopa zachována loď v románském slohu, kněžiště a zakristie byly přestavěny.
  od roku 1344 o roudnické panství pečovali arcibiskupové pražští.
 • 1454  doksanská část Černěvsi byla zastavena Zbyškovi Zajíci z Házmburku
 • 1592  zemřel Vilém z Rožrnberka a roudnické panství odkázal Polyxeně rozené z Perštejna. Snažila se zavést katolickou víru a v tom ji podporoval i nový manžel  Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic v 16 století byla v Černěvsi škola, její poloha nebyla nalezena a nejspíše byla
  v blízkosti kostela.
 • 1617  Polyxena koupila panství Brozany od synů Jana Zbyňka z Hazmburku a tím
  získala klášterní část Černěvse
 • 1618  němečtí a katoličtí králové z rodu Habsburků nedokázali uspokojit volání po náboženské rovnosti, proto čeští stavové si zvolili i nového krále  Fridricha Falckého, toto "povstání" skončilo bitvou na Bílé Hoře 8. 11. 1620, po které
  se vítězný císař Ferdinand 11. mstil na českých povstalcích. Konaly se nelítostné soudy s popravami, konfiskacemi jmění a vypovídáním ze země. Katolická víra byla násilím znovu zaváděna, na roudnicku se velká většina lidu
  podrobila, ale naoko doufajíc v obrat za pomoci protestantů v Německu.
 • 1620  bylo nevolnictví rozšířeno na všechna právní jednání na všechen majetek poddaných
 • 1623  v Černěvsi farář podobojí byl propuštěn a farnost přešla do správy katolického probošta v Roudnici.
 • 1631  do Čech vtrhli Sasové
 • 1634  Švédové dobývali roudnický most
 • 1637  roudnického panství se ujal Václav z Lobkovic, který byl v r. 1674 odsouzen a odvezen do vyhnanství na Roudnici, kde kníže právě dostavoval nový zámek.
 • 1648  vestfálským mírem končí třicetiletá válka, Habsburkové vládli absolutistickou mocí. Za své vlády započali s reformami, které zmírňovaly poddanství lidí.
 • 1680  selské bouře
 • 1702  na Zálabí se konaly velké hony
 • 1713  na mor v Černěvsi zemřelo 39 lidí
 • 18. století nové reformy za vlády císařovny Marie Terezie a Josefa II.
 • 1783  v kostele postavena nová kazatelna v rokokovém slohu s erbem doksanského opata Josefa Wintelberqa. V Černěvsi již od roku 1699, byla škola. Marie Terezie zřizovala školy pod farností a tam, kde fara nebyla, čemuž odpovídala Černěves.
 • 1787  ze záznamů bylo zjištěno, že obecní škola byla v čp.14, pod kostelem
 • 1826  Černěves (Černěves) měla 38 domů a 183 obyvatel
 • 1843  6 sedláků, 6 chalupníků, 20 domkařů
 • 1848  zrušena robota a poddanství vyhlášením ústavy (konstituce) za vlády císaře Františka Josefa
 • 1852  žádala obec u biskupství o výstavbu školy, která byla dokončena v r. 1867 škola byla dvojtřídní
 • 1879  1895 byla budova přestavěna a rozšířena
 • 1863  byla zahájena paroplavba po řece Labi, ale pro mělkost vody byla do roka zrušena
 • 1870  se život na vesnicích pozvedl, což se odrazilo i na počtu obyvatel z 277 je 300 obyvatel   po roce 1880 měla Černěves 40 domů a 259 obyvatel, 244 katolíků, 15 evangelíků
 • 1879  v čp. 5, byl zřízen hostinec
 • 1890  velká povodeň, lidé se převáželi od čp. 11 ke kostelu  sokolská myšlenka se ujala i v obci 10 občanů cvičilo v zálabské četě
 • 1905  založen v obci sbor dobrovolných hasičů
 • 1900  stavba ochranné Iabské hráze
 • 1908  na počest 60 ti letého jubilea a vládnutí císaře Josefa, byly vysazeny jasany
 • 1914  19 za první světové války padlo 14 mužů z Černěvsi 12. června 1919 založen za přítomnosti župního náčelníka Sokol
 • 1919  volby do hasičského sboru
 • 1920  byla vystavěna sokolovna tělovýchovné jednoty Sokol Černěves
 • 1923  pražská společnost provozovala plavbu na trati Neratovice, Mělník, Roudnice, Litoměřice.
 • 1924  někteří hospodáři začali pěstovat zeleninu ve velkém
 • 1927  byla vystavěna silnice na Chodouny
 • 1931  na Iince Roudnice Chodouny Lounky Černěves, jel poprvé autobus 1936  zavedena elektrika do obce
 • 1938  17 .března, byla nařízena jízda vozidel vpravo
 • 1943  postavena telefonní Iinka do obce
 • 1944  15.3. přijelo do obce 36 německých přistěhovalců od Vratislavi Byli rozděleny mezi zemědělce, aby pomáhali při zemědělských pracích. V tomto roce se kopaly zákopy od Vyšecka, kolem mesiny až k Labi
 • 1945  sokolovna sloužila jako Iazaret pro navrácené z koncentračních táborů. Úbytek obyvatel z důvodů osídlování pohraničí
 • 1949  24. srpna, bylo ustanoveno JZD
 • 1952  nábor do JZD
 • 1960  vybudován bezprašný povrh komunikací v obci
 • 1961  byla sloučena JZD Louny , Chodouny , Černěves
 • 1968  požár sokolovny
 • 1969  do obce začal jezdit autobus
 • 1971  hokejový klub Černěves, který byl veden od roku 1947
 • 1968  72 výstavba rodinných domků
 • 1978  budovány chodníky v obci, vybudován teletník s novou technologií, divadelní  kroužek v obci, výstavba požární zbrojnice, otevření kulturního domu
 • 1985  svaz požární ochrany slavil 80 let založení
 • 1986  výstavba dětského hřiště
 • 1987  nad Vědomicemi vybudována lesní školka 50 ha plochy
 • 1987  dokončena výstavba dětského hřiště
 • 1987  znovu otevřeno pohostinství v místní restauraci. JZD novou česačku chmele 1989  pohostinství pro malý obrat zavřeno
 • Výraznou památkou obce je kostel sv. Prokopa, jehož loď byla postavena v době románské.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz