Čeložnice

696 51, Čeložnice, Tel.: +420 518 617 445, obec.celoznice@seznam.cz
Čeložnice/Společnost - Čeložnice
První pravidelná autodoprava byla zavedena v dubnu roku 1928 firmou Slavík. Spojení bylo asi dvakrát týdně (v neděli a trhové dny) v ceně 5 Kč za dopravu tam i zpět. V roce 1950 zřídila na žádost obce pravidelné spojení s Kyjovem firma ČSAD. Do obce vede autobusová linka č. 729668 z Kyjova. V roce 2013 ze dvou autobusových zastávek v obci jezdilo do Kyjova 10 přímých spojů v pracovní dny a 6 spojů přes víkend. Z Kyjova je přímé železniční spojení s Brnem po trati č. 340 (tzv. Vlárská dráha). Do obce vede od jihu jediná veřejně přístupná silnice III/42214 ze sousedního Kostelce, do Moravan vede zpevněná a v zimě neudržovaná cesta.

Z Kyjova (5 km) vede polní cestou žlutě značená turistická trasa, která dále pokračuje po lesních cestách do Koryčan (7,5 km). Z Bohuslavic (4 km) vede zeleně značená trasa, která dále pokračuje přes rekreační oblast Kameňák (2 km) dále do Chřibů.

(Zdroj: Wikipedie)

Čeložnice a Chřiby. První písemná zpráva o obci je z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskutskému statku v Šitbořicích. Na území obce jsou dvě památky zapsané ve státním seznamu nemovitostí kulturních památek. Uprostřed obce je zvonice postavená v roce 1854 a na ni jsou umístěny sluneční hodiny, které jsou zachovalou památkou dovednosti místních stavitelů. Další památkou je kříž u silnice na němž je vyryt letopočet 1802. Obcí protéká čeložnický potok na jehož horním toku se nachází tůňka, která je významným krajiným prvkem.  Tůňka je místem výskytu  a rozmnožování čolka horského, který je veden jako silně ohrožený druh.  Severně od obce ve významném krajiném prvku se nachází vzrostlý jeřáb oškorušenavrhlý na památný strom.  V objektu bývalé školy založené roku 1897 je v současné době usmístěna mateřská škola a kancelář obecního úřadu.   V obci se nachází knihovna, kulturní sál, hasičská zbrojnice, víceúčelové hřiště.V centru obce je prodejna se smíšeným zbožím a hostinec.  Máme zde CHaritní dům pokojného stáří asi s 20 obyvateli, který je ve správě CHarity Kyjov.   Severně od obce se rozkládá chatová oblast Pastviny kde se nachází asi 90 chat a rekreační a školící středisko „Relax“.  Čeložnice se nacházejí na jižním úpatí Chřibů. Zastavěné území je obklopeno zemědělsky intenzivně využívanou krajinou. Vazba na lesní masiv Chřibů je však natolik těsná, že jsou v obci velmi dobré podmínky pro kvalitní bydlení a rekareaci.  V obci velmi dobře funguje složka  Sboru dobrovolných hasičů, kteří se zúčastňují soutěží v požárním sportu a úspěšně reprezentují naši obec. Obec se nachází v nadmořské výšce 280 m v podhůří Chřibů. Severozápadně od obce se vypíná  Zelená hora s nadmořskou výškou 305,7 m n.m.Nejvyšší bod je na Velké ostré 532 m n.m.  Katastr je velmi lesnatý. Lesy zabírají 67,1 % katastrálního území. Zemědělská půda je na rozloze 173,71 ha a nezemědělská půda zaujímá 456,92 ha. Celková výměra katastru Čeložnice činí 630,63 ha. Hustota osídlení je 60 ob/km2.  Flóra a fauna katastru Živočisné společenstvo lesa je nesmírně početné. Mezi běžné druhy sem patří srnec obecný, prase divoké, jelen lesní. Vysazen byl daněk evropský a muflon. Dále se zde velmi hojně vyskytuje zajíc polní a z lesních šelem liška obecná, kuna lesní, jezevec lesní . Jako další druh  uvádíme  např. chráněnou  veverku obecnou, rejska obecného,ježka východního, krtka obecného, myšice malooká.  Nejvzácnější ptáci našich lesů jsou mnozí dravci, z nichž můžeme pozorovat jestřába lesního a káně lesní. Z nočních dravců jsou to například kalous ušatý a puštík obecný. Z typicky lesních ptáků zde můžeme pozorovat sojku obecnou, kukačku obecnou, drozd brávník, drozd kvíčala, kos černý, sýkora modřinka,sýkora koňadra, sýkora parukářka, sýkora uhelníček, červenka obecná.  Velmi rozmanitá je také drobná lesní fauna živočichů bezobratlých.V lesní půdě a na jejím povrchu žije mnoho druhů různých červů, měkkýšů,suchozemských korýšů,mnohonožek,stonožek,roztočů a pavouků. Nejčastěji se zde setkáme s některými druhy mravenců, střevlíků,lumků, drabčíků,chrobáků a dalších.  Katastrální území Čeložnice je kulturní krajinou , v okolí obce se nachází převážně orná půda a ovocné sady a v severní části lesní porosty. V podrostu lesních společenstev nacházíme mařinku vonnou, netýkavku nedůtklivou,plicník lékařský, kokořík vonný,konvalinku vonnou a vlaštovičník větší.  Z vlhkomilných druhů jsou zde zastoupeny čistec lesní, šťavel kyselý, tužebník jilmový, popenec obecný, kostival lékařský, vrbina penízková, sítina rozkladitá aj. V lučních společenstvech se běžně vyskytují druhy jako třezalka tečkovaná, chrpa luční, oman luční, čekanka obecná, svízel povázka,jitrocel kopinatý,jitrocel větší, hadivec obecný, kozinec sladkolistý,jehlice trnitá, jetel plazivý, mochna husí atd. Na krajích lesa se v lemových společenstvech vyskytují např. bez chlební, rezeda žlutá a sadec konopáč.˙

  • Zvonice v horní části obce postavena v roce 1854 na místě starší dřevěné zvonice. Z původní zvonice byl převzat zvon. Druhý zvon byl zakoupen v roce 1870 z kostela sv. Václava v Kostelci. V roce 1942 musel být zvon odevzdán při válečné sbírce kovů. O rok později obecní zastupitelstvo schválilo koupi nového zvonu. Dříve se u zvonice každou neděli odpoledne od 16. května do 8. září konala pobožnost. V nice je kamenná socha Jana Nepomuckého z roku 1761. Na zdi jsou zhotoveny sluneční hodiny.
  • Kaple z roku 1873 vystavěná manželi Křemečkovými
  • Kamenný kříž z roku 1802 v severní části obce
  • Kříž před školou byl vysvěcen 21. listopadu 1897
  • Pomník z roku 1920 s českým lvem vítězně stojícím na habsburské orlici a se jmény 16 padlých občanů Čeložnic v 1. světové válce. Stavbu pomníku provedla kyjovská kamenická firma Rudolf Petr. Později byla přidána pamětní deska připomínající osvobození obce 29. dubna 1945.
  • Smraďavka – sirný pramen severně od obce, v údolí potoka. V přilehlé tůňce žije čolek horský. V roce 1921 zde bylo uvažováno o výstavbě lázní.
  • Kalíšek – Malá pískovcová skála ve tvaru kalicha severně od obce
  • Chráněný strom jeřáb oskeruše

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz