Čelechovice na Hané

Hlavní, 798 16, Čelechovice na Hané, Tel.: +420 582 373 623, obec@celechovice-na-hane.cz
Čelechovice na Hané/Společnost - Čelechovice na Hané
Čelechovice na Hané leží asi 6 km severně od města Prostějov. Území tvoří mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 234 m, který se na severozápad od obce zvedá k vrchu Vápenice s nadmořskou výškou 318 m. Toto území je součástí Přírodního parku Velký Kosíř s naučnou stezkou a národními přírodními památkami. V katastru obce Čelechovice na Hané byla v roce 1974 vyhlášena dvě chráněná území – Růžičkův lom a západní část Státního lomu. Jedná se o jedinečné geologické lokality čelechovického devonu bohaté na zkameněliny devonské fauny.

Obec má svůj obecní úřad, poštu, mateřskou školu, úplnou základní školu, školní jídelnu, v roce 2007 byl otevřen dům s 48 chráněnými bytovými jednotkami. Obcí prochází železniční trať č. 275 se zastávkou v Kapli a železniční stanicí v Čelechovicích. Tato trať z Olomouce do Čelechovic byla postavena v letech 1882-1883. Doprava je dále zajišťována několika autobusovými linkami.
V budově zdravotního střediska mají dobře vybavené ordinace praktický, zubní a dětský lékař.

Na území obce se nalézají objekty dokreslující historii obce. Jsou to kaple Obětování Panny Marie – současná pochází z roku 1820, ale původní kaple na tomto místě stála mnohem dříve a byla zasvěcena sv. Floriánovi. Kaple zasvěcená sv. Andělům strážným z roku 1820 (v Kapli). Kaple Svaté Trojice postavená v době 2. světové války věřícími pravoslavné církve. Kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1923 (ve Studenci). Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1736 a další drobná sakrální architektura. Při cestě na Kosíř stojí památník Františka Palackého, který byl postaven v roce 1898. V obci stojí památník obětem I. a II. Světové války. Na památníku jsou jména obětí I. a II. světové války a zvláštní pozornost je věnována čelechovickému rodákovi, důstojníkovi letectva Vilému Konštackému, který padl při operačním letu nad Německem 23. června 1941. Jako příslušník 311. československé bombardovací perutě se nevrátil z náletu na Brémy. Je pochován na ústředním hřbitově u Den Helderu v Nizozemí.

Čelechovice na Hané a Studenec jsou části obce, které měly až do sloučení samostatný vývoj a historii. Ještě dříve než se objevily první písemné zmínky o Čelechovicích, byla tato vesnice zeměpanským majetkem náležejícím českým králům. První písemná zmínka o Čelechovicích pochází z roku 1315, kdy je dal král Jan Lucemburský i s Chudenským mlýnem (dnešním Plachým mlýnem) do zástavy slezskému šlechtici Fridušovi z Linavy. V roce 1321 vyplatil tuto zástavu od Friduše z Linavy  majitel plumlovského zámku Vok I. z Kravař a převzal od krále držbu majetku opět jako zástavu. Nejsou žádné doklady o tom, že by byla někdy králem ze zástavy vykoupena a ani nebyla k plumlovskému panství Kravařů připojena. Ve 14. století vlastnila část Čelechovic drobná šlechta. Roku 1446 vyměnil Jiří z Kravař dvůr v Čelechovicích za majetek v Kostelci, ponechal si však rybník, který byl ještě v 17. století uváděn jako součást plumlovského panství. Po dalších majetkových změnách prodal Jiří  Nosek z Hostěrádek v roce 1500 celou vesnici olomouckému klášteru sv. Kláry. Čelechovice se staly centrem roztříštěného klášterního statku, k němuž patřily Dubany, Křelov, Lazce a Třebčín později ještě Ptení a Suchdol. V druhé polovině 17. století vybudovaly klarisky v sousedství dvora pivovar a panský dům. V Čelechovicích byla postavena na návsi kaple, u pivovaru socha sv. Jana Nepomuckého a dva kříže. Na návrší nad Čelechovicemi byla vystavěna další kaple, kolem níž později vznikla osada Kaple. Za panování císaře Josefa II. byl klášter dne 29. ledna 1782 zrušen, klášterní majetek byl svěřen do správy Náboženského fondu se sídlem na Hradisku u Olomouce. Část pozemků byla v roce 1789 rozdělena mezi chalupníky a domkáře a zčásti byly pozemky využity k založení nové osady Rittberg – dnešní Kaple. V roce 1825 koupil panství zrušeného kláštera sv. Kláry Filip Ludvík, hrabě ze Saint-Genois pocházející z Belgie. V roce 1839 postavil v Čelechovicích cukrovar. V roce 1848 skončila závislost obyvatel vesnice na vrchnosti.

Část obce Kaple vznikla na pozemcích rozděleného čelechovického dvora v roce 1789 jako osada s původním názvem Rittberg. V té době tam bylo 10 domků s 57 obyvateli. Pozemková kniha v Prostějově připomíná na Kapli hospodu a kovárnu již v roce 1777. Čilý stavební ruch tam začal již v roce 1784. Název Kaple je odvozen od kaple, která tam byla postavena někdy v 17. století. Později nebyla udržovaná, chátrala a po zrušení kláštera sv. Kláry byla v roce 1788 odsvěcena a rozebrána.

První dochovaná písemná zmínka o Studenci pochází z roku 1141, kdy se uvádí, že olomoucká metropolitní kapitula vlastní ve Studenci tři popluží. Od roku 1274 až do roku 1848 patřily příjmy ze zdejších poddaných kapitulnímu vikáři v Olomouci. Menší část vesnice patřila od 14. století drobné hanácké šlechtě. Majitelé se střídali, až ke konci 16. století získala i tento díl olomoucká kapitula. Studenec se vyvíjel jako samostatná obec. V roce 1950 bylo rozhodnuto o sloučení obce Studenec s Čelechovicemi a od 1. 1. 1951 tvoří tyto vesnice jeden politický a hospodářský celek s názvem Čelechovice na Hané.

V Čelechovicích ani ve Studenci nebyla původně žádná škola. Děti ze Studence a část dětí z Čelechovic navštěvovaly školu ve Smržicích a druhá část dětí z Čelechovic a z Kaple školu v Kostelci na Hané. V roce 1873 byla v Čelechovicích zřízena škola. 119 žáků se začalo vyučovat v prostorách rozděleného gruntu v Příční ulici. V roce 1874 se začalo se stavbou budovy školy a od roku 1875 se v ní začalo vyučovat. Dnes v této budově sídlí obecní úřad. V roce 1909 se začalo se stavbou další školní budovy. V této budově je nyní mateřská škola a vyučují se žáci 1. - 3. ročníku základní školy. Od roku 1947 do roku 1951 se stavěla nová budova základní školy, ve které se začalo vyučovat od 1. září 1951.

  •     Kaple Obětování Panny Marie na návsi
  •     Výklenková kaplička - poklona svatého Jana Nepomuckého
  •     Kaple zasvěcená sv. Andělům strážným
  •     Kaple Svaté Trojice
  •     Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  •     Památník Františka Palackého
  •     Památník obětem I. a II. světové války
  •     Národní přírodní památka Růžičkův lom, paleontologické naleziště
  •     Národní přírodní památka Státní lom

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz