Cvrčovice (okres Brno-venkov)

691 23, Cvrčovice, Tel.: +420 519 425 132, Obec@Cvrcovice.cz
Cvrčovice/Společnost - Cvrčovice
Katastrem obce protéká řeka Jihlava, jejíž hlavní dominantou je jez na 18,4 km. Délka přepadové hrany 94 m. Spád (rozdíl hladin) 4 m. Přelivovou plochu tvoří betonová deska o tloušťce 30 cm.

Obec Cvrčovice (Vrspicz 1349, Swerssowycz 1351, Swyrczowycz 1354, Swurczowicz 1385) existovala již ve třináctém století, neboť písemné prameny se o ní zmiňují již roku 1276, kdy podstoupila staroboleslavská kapitula1 dolnokounickému klášteru farní kostel ve Cvrčovicích. Ve 14. století se po Cvrčovicích psali vladykové2, kteří byli leníky3 dolnokounického kláštera. Ten vlastnil větší část vesnice. Na menším díle (jen dvoře a tvrzi - později se z ní stal "zámek", dnešní Petersova vila) se střídali vlastníci:
V letech 1349 až 1361 náleží Maršovi z Cvrčovic, roku 1364 je vlastníkem Hánek z Cvrčovic a od roku 1392 do počátku 15. století Zikmund z Cvrčovic. V 15. století ves zpustla za českouherských válek4 krále Jiřího s Matyášem Korvínem a byla při svém znovuosazení přeložena na nynější místo. Je nutné říci, že kostel a Černý dvůr, taktéž i tvrz, stáli na svém místě a ono přeložení nebylo tedy na nějaké větší vzdálenosti, spíše šlo o posun zástavby do okolí kostela. Kde bylo dřívější centrum zástavby zatím nebylo zjištěno, možná šlo o oblast blíže k Pohořelicím, možná blíže k Šumicím, zda vůbec o přesun v dnešním slova smyslu šlo. Je možné, že mohlo jít spíše o obnovu, neboť kostel tehdy obnovován byl.

Po zrušení dolnokounického kláštera náležela ves (od roku 1537) rodu Žabku z Limberka (zprvu Jiřímu, pak Burianovi), v roce 1566 prodává Burian statek vlasatický a prštický Albrechtu Černohorskému z Boskovic a na Černé Hoře, s nimi i Cvrčovice s farou, podacím a obilním desátkem. Jeho dědic a bratr Jan Šembera prodal panství vlasaticko - prštické včetně Cvrčovic roku 1572 hraběti Františkovi Thurnovi, po němž se roku 1586 jeho 8 synů rozdělilo o dědictví. Cvrčovice s Vlasaticemi získal Jindřich Matyáš a Jeroným Václav, z nichž první ponechal svůj díl cvrčovský druhému. Roku 1590 Jeroným prodal za 5550 zlatých Cvrčovice s kostelním  znak pánů z Thurnu podacím a vším příslušným svému bratrovi hraběti Martinovi z Thurnu a na Lipnici. Ten roku 1604 ponechal za 12 000 zlatých své manželce tvrz cvrčovskou s dvorem, který k ní náležel, o 12 lánech5 a 7 kusy zv.Pergacker, s 19,5 čtvrti6 vinohradu pustých a dělaných v horách vlasatických, se štepnicemi i zahradami u Smolína. Jejich dědičkou se pak stala Sibyla Polyxena, která, provdaná za hraběte z Oppersdorfu, potvrdila roku 1635, že obdržela od kardinála7 z Dietrichštejna, jako hejtmana Markrabství moravského8, statek Cvrčovice, pečeť, svršky a jiné pozůstalosti po smrti otce jejího hraběte Františka Mikuláše z Thurnu, který byl v úřadu hejtmanském.

Obec měla v první polovině 17. století 50 usedlostí (10 láníku9 po 44 měricích10, 1 tříčtvrtláník s 33 měřicemi, 15 půlláníku po 22 měřicích a 24 kopáčů), po 30 - ti leté válce zůstalo jen 32 usedlostí, 3/4 lánu náleželo jako jediná poddanská usedlost jezuitům. Při lánové vizitaci11 roku 1673 se poznamenává, že bylo nově osazeno 6 domů se 189 5/8 měřicemi polí, starých pustin zůstávalo 11 domů se 189 měřicemi polí, 11 měřic darovala vrchnost kostelu, Štěpán Lang z Brna užíval půllán a 22 měřic držela obec, ale nepatřilo k nim stavení. Již roku 1642 Polyxena prodává panství Cvrčovické se zámkem, kolaturou12, dvory, ovčírnami, pivovarem, vinicí, ... panu Janovi Guldenmüllerovi z Guldenštejna Staršímu. Po něm Cvrčovice dědí syn Jan, který je ve svojí závěti připíše své manželce Anně Kateřině.

Anna Kateřina se provdává za Jana Reinharda z Pfundenštejna. Při požáru v roce 1676 shořely s obecní hospodou i obecní přivilégie o svobodném vinném šenku a pozemkové knihy, proto v roce 1693 Jan Reinhard udělil obci výsadu, aby tato své vlastní víno svobodně nalévala po celý rok mimo dobu od Václava po Martina, kdy sousedé směli prodávat vlastní vína - tehdy, kdyby ani obec ani sousedé neměli vlastní víno, bylo dovoleno obchodovat i s cizím. Za Jana Reinharda byla obec všelijak zvelebována. V té době byl postaven (či jen přebudován?) kostel sv. Jakuba, v němž je dodnes dochovaný zvon s rodovým znakem Pfundenštejnů. Také nejstarší obecní pečeť pochází z této doby (rok 1676) a má nápis: DAS SIGEL ZV AGEN VHRSPYTZ18. Ve znaku je stromek s letopočtem 1676 při pni, dvě růže při vrcholku.

Ves dědí František Ehrenreich (syn Jana a Anny) a pak jeho dcera Marie Anna, provdaná Schiefrová a z Sonderndorfa. V těch dobách byla zhotovena socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem (1734) a socha sv. Urbana (1750), která stála původně před domem pana Mazánka(č.p.16), pak u polní cesty nad hřbitovem a až později byla přemístěna ke hřbitovu, kde stojí dodnes.

    Dle tereziánského katastru13 (roku 1749) bylo v obci 969,5 měřic polí, 186,5 měřic pustin, 23,5 měřic zahrad, luk pod 134 3/4 vozu sena, 98 usedlostí, tj. 8 láníku, 1 tríčtvrtláník, 4 půlláníci, 31 čtvrtláníků a 45 chalupníků. Brněnský měšťan tu má 22 měřic pole. Vrchnostenskému dvoru náleželo 736 měřic polí, 7 3/8 měřic zahrad, pivovar na 52 sudů piva a 42 5/8 měřic lesa - dávky poddaných obnášely 177 zlatých a 47 krejcarů (činže o Michalu 4 zlaté a 47 krejcarů, viničné 44 zlatých, z kovárny 12 krejcarů, ochranná z 39 domků po 3 zlatých) a 78 kuřat; říční činže činila 10 zlatých 15 krejcarů, nájem z obecní hospody 54 zlatých 40 krejcarů, obilní desátky z obce 30 měřic pšenice, 151 2/8 měřic žita a 88 měřic ovsa - vrchnosti robotovalo 8 sedláků s dvěma koňmi, tříčtvrtláník 3 dny, 2 půlláníci po dvou dnech, pešky 28 čtvrtláníku po 3 dnech v týdnu a 39 domkařů po 16 dnech ročně. Obec měla 523 obyvatel, z toho 424 sedláků a 10 řemeslníků.


Roku 1752 koupil hrabě Bedřich Vilém Haugvic na Náměšti a Velkých Němčicích od paní Schieferové panství cvrčovské. Po 8 letech ho však znovu prodává. Ponechává si pouze 7 mužů a 1 ženu poddanou. Co vlastně tehdy vše ukrýval pojem panství cvrčovské? Šlo o statek cvrčovský s hospodami, pivovařečným právem, vinným šenkem, řekami, potoky, dvorem, lesy, pastvinami, zámkem, patronátním právem, kotlem na vaření piva, palírnou a vším příslušenstvím.

Novými majiteli se stali hned tři rytíři - bratři Karel, Emanuel a Jan Piatové z Drnovic. Od roku 1762 patří Cvrčovice již jen Janovi.

Jan dne 1.11.1771 Cvrčovice prodává za 100 000 zlatých. Kupujícím byl Karel Maxmilián z Dietrichštejna. Cvrčovice jsou tímto začleněny pod panství dolnokounické a zůstávají majetkem Dietrichštejnů až do roku 1858, kdy smrtí Josefa vymírá po meči tento slavný rod. O Cvrčovicích v těchto letech (1771 až 1858) toho víme poměrně hodně díky pečlivému vedení dietrichštejnské kanceláře. Tak můžeme spatřit lesk slávy, když je v roce 1798 zřizován ve Cvrčovicích inspektorát všech panství Dietrichštejnů (později je přeložen do Židlochovic), ale také chvíle neštěstí a smutku - to když při napoleonských válkách14 (roku 1805) ruské vojsko ves vyplenilo, aby za nimi postupující Francouzi nic nedostali. Ti přišli loupit až v roce 1809 (vymáhali poplatky a vysoké daně), neboť rakouské vojsko po bitvě u Znojma ustoupilo do Čech. Při velkém požáru roku 1836 zase vyhořelo 19 domů a povodeň roku 1862 pobořila 15 domů.

Z poslední třetiny 18. století pochází i kamenný kříž, který stál před kostelem. Nicméně smrtí Josefa nekončí dějiny obce, kterou získává jeho dcera Terezie, provdaná za Jana Bedřicha z Herberštejna. Jejich syn Josef z Herbštejna je majitelem obce od roku 1895.V roce 1901 jsou Cvrčovice přičleněny k nově vzniklému soudnímu okresu Pohořelice, přičemž předtím patřily k soudnímu okresu Židlochovice (již od poloviny 19. století, kdy došlo ke změnám ve státní správě a správě vůbec). Nově vzniklý okres byl částí Mikulovského hejtmanství a jeho enklávou byly dokonce i Pouzdřany. Josef z Herbštejna z finančních důvodů postupuje roku 1926 za první pozemkové reformy kounické panství Akc. Rafinerii roln. Cukrovaru v Olomouci, přičemž zámek v Dolních Kounicích získal A. Špinar a byly zřízeny zbytkové velkostatky Dolní Kounice, Mělčany, Pasohlávky, Nová Ves a Vranovice.

V letech 1938-1945 náleží obec k landrátu Mikulov (od 20.11.1938 byl zřízen pro pohraniční obvod jižní Moravy Landkreis Nikolsburg a přičleněn k župě Nieder Donau, kam patřil i úřad zemského rady v Mikulově, nazývající se landrát). Obec byla obsazena něm. vojskem 8. října 1938, osvobozena Rudou armádou 7. května 1945.

Po r.1945 Cvrčovice náleží opět k soudnímu okresu pohořelickému, po r.1949 k okresu Židlochovice. Od roku 1960 jsou součástí okresu Břeclav.

  • Zámek Cvrčovice
  • Kostel svatého Jakuba Staršího
  • Socha svatého Urbana

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz