Březina (dříve okres Blansko)

679 05, Březina, Tel.: +420 516 439 229, info@obec-brezina.cz
Březina/Společnost - Březina
Jak se dostat do Březiny? Nejlepší je to autobusem, kdy vás od Brna do Březiny doveze autobus č. 201 odjíždějící ze Staré osady směr Jedovnice / Křtiny. Ten přijíždí až k zastávce u obecního úřadu.

Pokud jste celá rodina a chcete mít větší pohodlí, tak můžete přijet i autem. Můžete pak zaparkovat u 5. zastavení - Jeskyně Malý lesík, kde je menší odstavné parkoviště nebo můžete zaparkovat u hospody vedle obecního úřadu a začít například u 1. březinské zastavení - Parčíku.

A pro ty z vás, kteří se do rozhodnou vydat pěšky? Do Březiny se dostanete od Brna (Ochozu), od Křtin a Jedovnic, od Bukoviny a Bukovinky. Přímo obcí Březina prochází zeleně značená turistická trasa, skrze Nový dvůr pak také modře značená turistická stezka a cyklostezka. Stačí si vybrat, jak do Březiny dorazíte!

Dnešní Březinu tvoří dvě bývalé samostatné obce - Březina a Proseč. Jména obou obcí svědčí, že tyto osady vznikaly na lesní půdě a první osadníci mýtili les a zakládali usedlosti. Březina je v místě, kde rostly břízy. Podobně vedlejší vesnice: habr - Habrůvka, buk - Bukovina a Bukovinka. Jméno Proseč ukazuje na lesní proseky, tedy mýcení lesa, kde potom vznikala osada.
 
Březina se poprvé připomíná v zemských deskách k roku 1365. Tehdy byla poddanskou vsí Čeňka Krušiny z Lichtenburka, pána hradu Ronova. V listině je uvedena jako Brzyezina. Hrad Ronov stával na strmé skále nad řekou Svitavou východně od Útěchova. Byl vystavěn kolem roku 1360. Po zániku hradu Ronova v 15. století přešla Březina do blízkého panství novohradského (Páni Černohorští z Boskovic, Nový hrad zbudoval moravský markrabě Jošt v letech 1371 -1414). V obci byl usazen v 2. polovině 15. století zeman Jiřík z Březiny, jehož dvůr býval v místech, kde dnes stojí domy č. 9, 10 a 11. Od roku 1604 byla Březina spjata s osudy Pozořic a jejich lichtenštejnské vrchnosti.
 
Proseč se poprvé připomíná v roce 1395. Tehdy Sulek řečený Němec z Proseče (Prossyeczye) prodal ves Obřany kartuziánskému klášteru v Králově Poli. Nepochybně vládl i v Proseči. Později obec patřila premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích. Ve středu obce stával dvůr od bývalého Polákova hostince až po kapličku. V domě č. 105 bydlel správce dvora (štít tohoto domu je snad ještě pozůstatkem bývalého objektu). Dům č. 132 byl obydlím šafáře a č. 104, 106 a 145 tvořily byty deputátníků. V místě, kde stojí domy 124, 125 a 126 byly bývalé panské sýpky. Za sýpkou býval rybník. Brána vedoucí do dvora stávala mezi domy č. 128 a č. 126. Ovčárna a chlévy pro hovězí dobytek stály v místech nynějších domů: 108, 109, 110 a 111. Bývalý hostinec u Poláků býval původně panskou hospodou zábrdovického kláštera.
 
V roce 1746 byla založena samota Nové dvory. Byl to panský dvůr pozořické vrchnosti. Do roku 1890 patřil k Proseči, od toho roku do obce Ochoz. K Březině patřila samota Lhotky. Byla založena jako Nové dvory roku 1746. Od roku 1885 patří Lhotky do katastru obce Hostěnice. Na Lhotkách stával panský dvůr, později tam majitelé panství Lichtensteinové postavili myslivnu a hájenku a r. 1842 budovu, která sloužila lesním dělníkům jako ubytovna. Naposled je koupil hajný Josef Čapek. V posledních letech vzniklo na Lhotkách rekreační středisko, kde je asi 50 chat. Myslivnu s přilehlou zahradou a polem koupily v roce 1977 Královopolské strojírny na zřízení rekreačního střediska pro své zaměstnance, nedávno objekt změnil majitele.
 
Roku 1780 nastoupil vládu v Rakousku císař Josef II., který svými novotami a nařízeními zasahoval do způsobu života občanů své rozsáhlé říše. Zrušil mnohé kláštery - na 600 klášterů v Rakousku - a mezi nimi také klášter řádu premonstrátů v Brně – Zábrdovicích (24. 7. 1784). Po zrušení kláštera byl prosečský dvůr rozparcelován novým osadníkům z Čech. Majetek zrušeného kláštera připadl náboženskému fondu, který měl za úkol stavět nové kostely. Na majetek zábrdovického kláštera se konala veřejná dražba 6. prosince 1830 o 9. h. v budově gubernia v Brně (v budově vedle kostela sv. Tomáše). Za 220 000 zlatých jej získal František X. Dietrichstein, který zemřel v r. 1850. Křtinské panství dostala jeho dcera Terezie hraběnka Mensdorf-Poulli roz. Dietrichsteinová. Po její smrti 29.12.1856 její manžel Alfons Mensdorf-Poulli prodal panství roku 1864 hraběti Vincentovi Bubnovi z Litic za 600 000 zlatých. Bubnové z Litic jsou starým českým rodem ze 14. století pocházejícím ze západních Čech. V Zábrdovicích a Křtinách v Moravě žije zvětev hrabat, kteráž pochází od hraběte Antonína (1809), jehož syn Čeněk (Vincent) (*1806 – †1888), c. k. komoří a major byl právě pánem na Zábrdovicích a Křtinách. Poté, co se hrabě Vincent rozhodl panství koupit, dal se do stavby takzvaného zámečku (nyní horní škola ve Křtinách). Poslední dvě léta žil v zámečku, kde 3. ledna 1888 zemřel ve stáří 82 let.

Roku 1822 křtinské panství koupil Mořic Teuber. Otec Mořice Teubera, narozený v Broumově v Čechách přišel roku 1820 do Brna jako chudý tkalcovský tovaryš. Později založil vlastní podnik. Pro zásluhy na poli hospodářském a průmyslovém byl r. 1873 povýšen do stavu šlechtického. Teuberova dcera Adelína se provdala za Edvina Offermanna, okresního komisaře v Jihlavě, později místodržitelského radu. Po Mořici Teuberovi se stal majitelem křtinského panství za 495 000 zlatých roku 1894 kníže Jan II. z Liechtensteina (5. říjen 1840 - 11. únor 1929).
 

Vraťme se do Březiny a Proseče. Správu obcí před rokem 1850 vedl rychtář, pudmistr a dva konšelé. Rychtáře schvalovala vrchnost na návrh místních usedlíků, jejich návrhem však vrchnost nebyla vázána. Přísaha rychtářská zněla: “Já, XY, přísahám Pánu Bohu, všem Božím svatým, velebnému a nábožnému knězi, převoru a všem konventu kláštera zábrdovického, pánom našim i dědičným, že chci v mém úřadě rychtářském, věrně, právně a spravedlivě souditi, bohatému i chudému, domácímu i přespolnímu, sirotkům i vdovám křivdy nečiniti ani dopouštěti, panského i obecného dobra hleděti, jak nejdále můj rozum stačit může. Tak mi Pán Bůh pomáhej. Matka Boží a všichni svatí."
 
Posledním rychtářem v Proseči byl Karel Ševčík, č. 25, v Březině Pavel Černohlávek, č. 16. Rychtář v úředních věcech nosil vždy ozdobnou hůl. Pudmistr měl na starosti obecní hospodářství, vybírání daní a dávek a jejich odvod vrchnostenskému úřadu. Konšelé byli ku pomoci rychtáři a pudmistrovi.
 
Od roku 1850 byli voleni starostové. První starosta v Březině byl zvolen roku 1850 Pavel Šebela a v Proseči Ferdinand Ludl. Obecní správa se v prvém svém úsilí věnovala zřizování cest do polí, lesů a okolních vesnic. Bylo to zvláště spojení do Křtin, kam původně hlavní cesta vedla mezi Březinou a Prosečí k severu, než byla později postavena silnice od Brna k Jedovnicím. Druhá cesta, které obě obce věnovaly péči, byla k Bukovině a k Novým Dvorům. Ve finančním hospodaření Březiny v letech šedesátých minulého století příjmy obce plynuly z obecního lesa, nájmu polí, z příspěvku usedlíků a z příspěvku velkostatku z jeho lesa v katastrálním území obce. Obecní příjem v té době činíval celkem 250 až 300 zlatých. V Proseči býval obecní příjem přibližně o 50 zlatých menší.
 
Vyhláškou Ministerstva vnitra ze dne 7.12.1950 čís. 708/50 ve smyslu ustanovení zákona čís. 266/50 Sb., byla obec Proseč sloučena s obcí Březina v jeden správní celek pod společným názvem "Březina", z obvodu správního a soudního okresu Brno-venkov byla přikázána do správního a soudního okresu Blansko.

  • Kostel Panny Marie Matky církve
  • Základní škola a mateřská škola Březina

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz