Brodek u Prostějova

Císařská, 798 07, Brodek u Prostějova, Tel.: +420 582 370 319, mestys@brodek.cz
Brodek u Prostějova/Společnost - Brodek u Prostějova
Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Poprvé se Brodek připomíná v roce 1334. Ve 14. století Brodek velmi vzkvétal a stal se městysem. Že byl Brodek již od pradávna osídlen dokládají četné archeologické nálezy, které jsou uloženy v brněnském a prostějovském muzeu.

Roku 1430 byl napaden, vydrancován a vypálen Tábority. Totéž postihlo městečko i v letech 1805 a 1809 od Francouzů za válek napoleonských. Po této pohromě bylo znovu přičiněním občanů vybudováno a majíce výhodnou polohu, rychle vzkvétalo, neboť po "císařské" silnici se rozvíjel velmi čilý obchodní ruch od Vídně a Brna přes Vyškov a Prostějov do Olomouce a odtud pak dále do Čech, Pruska a Polska. Touto skutečností byla ovlivněna i produkce brodeckých džbánkařů vyrábějící "fajnovější zboží", neboť poblíže městečka je dosti vhodné hlíny. Počátek této výroby se datuje k roku 1743. V Brodku působili 4 džbánkařští mistři s roční produkcí 37 200 kusů a Brodek tak byl na prvním místě mezi výrobci keramiky na Moravě.

Pro svou polohu byl Brodek také navštíven mnoha hodnostáři jak církevními, tak královskými. Byl to například císař Josef II. v r.1786 dále pak král Saský a také císař František I. s císařovnou.

V roce 1866 sídlil v zámku německý korunní princ Bedřich, jenž se pak stal císařem.

Brodek má také tu čest pochlubit se návštěvami našeho prvního presidenta T.G.Masaryka a to v roce 1921 a 1929.

Hlavním zaměstnáním obyvatelstva bylo zemědělství a krejčovina, provozovaná podomácku pro prostějovské konfekce. Mimo toho zde byly 3 hostince, 6 obchodů se smíšeným zbožím, 2 cihelny, 2 pekaři, 3 řezníci, kolář, 2 kováři, 5 stolářů, 6 obuvníků, prodejna "Baťa", hrnčíř, košíkář, 2 zahradníci a mlynář. Byl zde též lihovar, panský mlýn, mlékárna, potravní spolek a pivovar, který přestal vařit v r.1915.

Chloubou městečka je zámek, postavený v roce 1685. Do známé podoby byl přestavěn až po roce 1707. Zámek měl bohaté sbírky obrazů, rytin, nádobí, barokního a rokokového nábytku a cenou knihovnu. Je zajímavý také tím, že zde byl internován v roce 1920 odbojný vůdce Slovenské strany ludové P.A.Hlinka. Posledním majitelem byl G.B.Kálnoky, který vlastnil zámek do roku 1945. Pak zámek sloužil několik let jako sklad léčiv. V roce 1992 získal zámek v restituci JUDr. Richard Belcredi, který ho zdědil po svém strýci.

V roce 1726 byl postaven ve středu obce barokní kostel Povýšení sv. Kříže.

V roce 1923 byl v obci slavnostně odhalen pomník padlým a tělocvičná jednota "SOKOL" otevřela svou vlastní tělocvičnu. V r.1926 pak byla otevřena měšťanská škola a v r. 1937 byla zřízena Lidová škola zemědělská, která byla zrušena v r. 1950.

II. světová válka neminula ani naši obec, která byla nejvíce poškozenou obcí na okrese Prostějov.

Dne 14.července 1946 projížděl naší obcí president Dr.E.Beneš. Začátek roku 1947 byl ve znamení krutých mrazů až -23°C. Zuřily velké vánice a spojení s okolními vesnicemi bylo přerušeno. Na několik dní bylo zastaveno vyučování. V témž roce bylo provedeno mnoho oprav obytných domů zničených válkou. Mezi jinými bylo přikročeno k opravě kostela měšťanské školy. V roce 1948 nastaly v obci změny politické, kdy národní výbor byl doplněn členy národní fronty. Tento rok je špatně zapsán v dějinách obce i okolí po stránce hospodářské. V měsíci květnu byly postiženy řepy záplavou nosatců (malých brouků), kteří nadělali ohromné škody na vzcházející řepě. Brouky bylo nutno sbírat po jednom. Do sbírání se zapojila i školní mládež. Přesto tento boj byl neúspěšný. V červnu pak velké krupobití zničilo všechnu zbylou úrodu. Byla dokončena oprava kostela. Znárodňování v roce 1949 se nevyhnulo ani naší obci. V roce 1950 bylo pak uskutečněno první úřední sezdávání snoubenců. O rok později byl uveden do provozu obecní rozhlas a byla provedena veřejná dražba zámeckého inventáře. V měsíci červnu byl slavnostně odhalen pomník vojínům Rudé armády, kteří padli při osvobozovacích bojích Brodku. Po značných obtížích bylo v naší obci ustaveno 1.července 1952 JZD. V roce 1956 byla zahájena rozsáhlá výstavba rodinných domků a místního koupaliště. V dalších letech pak obec prochází přirozenými změnami, které si vynutila již současnost sama.

 • JUDr.Mořic Hruban významný brodecký rodák, advokát a politik.Narozen 30. 11. 1862 v Brodku u Nezamyslic, zemřel 16. 9. 1945 v Olomouci. Spoluzakladatel a vůdce Katolické národní strany na Moravě, zemský a říšský poslanec, náměstek zemského moravského hejtmana. Ministr I. Československé vlády, poslanec a místopředseda Sněmovny Národního shromáždění, senátor, místopředseda a předseda Senátu Národního shromáždění. Čestné občanství uděleno dne 8.11.2007 za jeho celoživotní aktivní politickou práci.
 • Karel Lichteneckr ředitel brodeckého panství od r.1882 - 1922 Ač smýšlením Němec, pro své korektní chování a zásluhy o obec byl jmenován v roce 1907 čestným občanem.
 • Jaroslav Vrchota vrchní zahradník, působil v mnoha místních spolcích. Byl vynikajíci pomolog, který v místních občanech zanechal lásku k ovocnému stromoví. Čestným občanem obce byl jmenován 19.09.1932
 • Zámek Brodek
 • Hospodářské budovy v předzámčí s bránou
 • Sochy dvou žen v zámeckém parku
 • 4 vázy v blízkém okolí zámku a parku
 • Kašna v předzámčí
 • Zahradní pavilon v zámecké zahradě
 • Zámecký park
 • Farní kostel Povýšení svatého Kříže
 • Kříž u kostela
 • Dům č. 64 statek se žudrem uprostřed návsi

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz