Bory

Dolní Bory, 594 61, Dolní Bory, Tel.: +420 566 535 175, podatelna@bory.cz
Dolní Bory/Společnost - Dolní Bory
Pole kolem obce jsou  obklopena rozsáhlými lesy. Údolím protéká potok Babačka, jenž se vlévá nad nádrží Mostiště do řeky Oslavy. Z kopců u Cyrilova (662 m.n.m.) je daleký výhled. U Borů se zachovaly cenné části přírody. Přírodní památka Mrázkova louka je rašelinnou loukou s rosnatkou okrouhlolistou. Přírodní památka Rasuveň chrání zbytek pralesovitého lesa s původní skladbou dřevin. Leží uprostřed lesního komplexu, jenž je nadregionálním biocentrem ÚSES. V Horních Borech jsou vyhlášeny dva památné stromy. Okolí obce je světoznámou mineralogickou lokalitou a zdejší minerály jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách muzeí. V dole Hatě v Dolních Borech se těžil živec až do r. 1972. Zde se nacházely a stále nachází např. růženín, záhněda, turmalín, safír, andalusit a nově popsaný sekaninait. Celkem je to asi 100 minerálů a hornin. U Cyrilova byl v roce 1953 poprvé popsán cyrilovit. V kamenolomu v Horních Borech, kde se těží rula, byly odkryty veliké pecky serpentinizovaného peridotitu. Část katastru obce Horní Bory leží na hadcovém podloží.

Obyvatelům obce poskytují své služby základní a mateřská škola, pošta, farní úřad, dva hřbitovy,  kulturní dům, knihovna, prodejna smíšeného zboží a tři pohostinství. V obci jsou hasičská zbrojnice, turistická ubytovna, travnaté fotbalové hřiště, hřiště pro děti a rybník ke koupání. Kulturní dům s hasičskou zbrojnicí je také v Cyrilově. Některé druhy občanské vybavenosti slouží i menším obcím v okolí. Hospodářsky významné jsou zemědělství, kamenolom a lesní hospodaření. Jsou tu  drobní podnikatelé a řemeslníci, jejichž počet a činnost se rozvíjí. Většina obyvatel však vyjíždí za prací, zejména do Velkého Meziříčí. V obci je dobré autobusové spojení. Vedou tu žlutá a červená turistická značka a cyklotrasa Mlynářské stezky. V obci jsou rekreační chalupy, chaty a letní tábor.

Na lidové zvyky navazují nové tradice, rozvíjené např. ve Sboru pro občanské záležitosti. V roce 1997 byl obci udělen znak a prapor. Farní rada organizuje činnost naší farnosti. S dětmi a  mládeží pracují školy, Liga nekuřáků, Mladí ochránci přírody a sportovci. Senioři se schází v Klubu dobré pohody. Aktivní činnost vyvíjejí další organizace jako Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Český svaz ochránců přírody nebo Český zahrádkářský svaz.V rámci komunitní školy obyvatelé využívají různé možnosti vzdělávání. Je tu pestrá nabídka sportovního vyžití. Hodně se využívá školní tělocvična. V TJ Družstevník jsou 3 fotbalová mužstva, hraje se tu volejbal, hokej, nohejbal a stolní tenis, cvičí aerobik. Konají se tu „Pohár starosty obce ve volejbale“, „Cena Vysočiny v kolové“ nebo „Cyrhovská šlapka“. Život v obci  zaznamenává obecní kronika a je vydáván Borský zpravodaj.  Bylo otevřeno obecní muzeum. Každoročně se scházíme 1. ledna na Holém vrchu za Cyrilovem s obyvateli okolních obcí.

Dřívější budování obce stále  pokračuje. Obec  má schválenou územně plánovací dokumentaci.Obec je plynofikována a je tu čistírna odpadních vod. Škola je rozsáhle přestavěna  včetně nové  tělocvičny. S podporou EU -  ROP Jihovýchod bylo vybudováno školní a obecní hřiště.Máme nové  autobusové čekárny, chodníky a travnaté fotbalové hřiště. Na Cyrilově byla opravena místní komunikace a probíhají úpravy kulturního domu. Je tu čilá výstavba rodinných domků. Nová zeleň je vysazena na návsi v Dolních Borech a  u základní školy. U cest kolem obce jsou vysázena stromořadí. Začne se stavět kanalizace a připravuje se vlastní vodovod.
 

V roce 1848 panství křižanovské, kraj Jihlavský. První zmínka o Horních Borech je z roku 1348. Jsou uváděny různé názvy, např. Theutonicalis Kyenheyt, Kynhayd, Horní Německý Bor. Farní osada je rozložena po obou stranách okresní silnice, severně od Velkého Meziříčí, 521 m nad mořem. Dominantou obce je kostel sv. Martina, jehož nejstarší zachovalá část je z let 1250 - 1280. Koncem 19. a počátkem 20. století obec používala razítko se symbolem borovice a nápisem "Představenstvo obce Horní Bory ". V roce 1813 se zde narodil Josef Těšík, vlastenec - spisovatel a národní buditel. Zvláštností je přírodní památka s názvem " Mrázkova louka ". Rostou zde některé chráněné druhy rostlin, jako je Rosnatka okrouhlolistá, Suchopýr úzkolistý, Zabělník bahenní a Tolije bahenní.

V roce 1843 panství Velké Meziříčí, kraj Jihlavský. První prameny uvádějí rok 1336 a název Brana Boemicalis. Obec patřila dvojímu panství. Spodní část obce s rychtou patřila původně k panství Mostišťském a od roku 1390 náležela k panství Meziříčskému. Horní část obce náležela k panství Radostínskému. Kostel sv. Jiljí je dominantou obce a jeho nejstarší část, presbytář, je postaven v gotickém slohu.

Koncem 19. a počátkem 20.století používá představenstvo obce razítko, na kterém je vyobrazena postava světce, zřejmě patrona kostela a obce. Dolní Bory leží v jedné z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů na Moravě. Ve zdejších "hatích" byl od konce 19.stol. až do roku 1972 těžen křemen a živec pro sklářské a keramické účely. Další přírodní zvláštností je přírodní památka "Rasuveň" - staletý bukový les.

  •     Kostel svatého Martina (Horní Bory)
  •     Kostel svatého Jiljí (Dolní Bory)
  •     Zvonička na Cyrilově

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz