Bolehošť

517 31, Bolehošť, Tel.: +420 494 627 134, ou.bolehost@tiscali.cz
Bolehošť/Společnost - Bolehošť
Název obce vstoupil do paměti mnoha návštěvníkům každoročních závodů koňských spřežení, které se zde konají více jak 15 let, pravidelně v září. Naše obec nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nejen udržované a čisté prostředí, ale také kulturní a sportovní vyžití. Obec je protkána několika cyklistickými stezkami, po nichž se dostanete např. do Třebechovic p. O., Hradce Králové, Týniště n. O., Opočna, Jaroměře, případně do Orlických hor. Bolehošť je také součástí mikroregionu POORLICKO a VRCHA. Během návštěvy naší obce můžete využít např. letní zahrádky Obecního hostince nebo si můžete odpočinout v malém parčíku uprostřed obce, kde najdete i turistický altánek s mapami a kamennou Zvoničkou. (Zdroj: Wikipedie)

Obec má rozsáhlou historii, kde se měnili i majitelé. Byly zde vybudovány dvě tvrze. Stará tvrz byla dobyta a rozbořena ve 14. století. Po rozboření staré verze byla vybudována nová tvrz, jejíž část základů se dochovala až do začátku 19. století. Jednou z významných dominant byla výstavba loveckého zámečku za Jeronýma Colloreda nad Bolehošťskou Lhotou.

Citace z Pamětní knihy

Obecní hostinec (před 2. sv. válkou)Jak popisovali naši předci obec. Citace z Pamětní knihy obce Bolehošť: "Stavení domovní stojí po obou stranách silnice vedoucí z Týniště nad Orlicí do Opočna. Severní část spojené obce Bolehošť je jižní Lhota Bolehošťská. K západu od Bolehoště ve vzdálenosti asi 1 km je třetí součást obce Lipiny. Stavení jsou z poloviny dřevěná, slámou kryta, jen v Lipinách po velkém požáru roku 1884 Budova Bašovi vily (zakladatele zelárny)a roku 1887 až na několik zděná. Téměř u každého stavení je ovocná zahrada u přemnohých také květinová. Obec je spojena s okolními vesnicemi dobrými silnicemi. V Bolehošti jsou také dva rybníky, z nich větší je Baba a menší cestou rozdělen se jmenuje Nadýmač. Do rybníka vtéká živý potok s čistou pramenitou vodou. Ze tří stran je Bolehošť obklopena rozsáhlými lesy. Strana severní je Obecní hostinec (před 1. sv. válkou)pohříchu otevřena, dopouštějíc volného průchodu studených větrů. Podél východních hranic katastru táhne se horský hřbet zvaný Křivina dostupujíc u Vyhnanic výše 448 m n. m. Sama obec leží ve výši 252 m nad mořem. Na Spraších se na některých parcelách pěstuje rok po roce zelí a stále zelí. Jediný veliký závod průmyslový je zde na kysané zelí pana Václava Baše. Kysané zelí rozesílá po celých Čechách, zejména do severních krajin německých až za moře". Konec citace z Pamětní knihy

Založení obce

hospodářské budovy před rokem 1919O obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota je první zachovalá písemná zmínka z roku 1394, i když historicky je pravděpodobné, že tyto osady vznikly v dřívější době. Osada Lipiny byla založena v roce 1709. Nejstarší zachovalou památkou obce je zvon odlitý v roce 1644 v Hradci Králové. Další historickou památkou na plochém návrší nad Bolehošťskou Lhotou je lovecký zámek z roku 1700 vystavěný Jeronýmem Colloredem.

Přírodní podmínky

TravertinPůda je zde velmi rozmanitá od černozemě až po chudou písčitou zeminu. V oblasti černozemě se v minulosti dobývala i zásaditá slanina (rašelina) pro lázeňské účely. Jen o několik stovek metrů dále se nachází i opukový lom, který nejen místním poskytoval základní stavební materiál - kámen. V lesích severozápadně od obce se pro změnu těžil bílý štukový písek a ve směru severně od obce se těžil travertin, který sloužil jako náhrada za strojená hnojiva v zemědělství. V těsném sousedství našeho katastru, nedaleko naleziště travertinu, se nachází přírodní rezervace Chropotínský háj.

Archeologické nálezy

Lužická keramika (ilustrační foto)Historie obce má pravděpodobně mnohem starší kořeny, než je dochovaná první zmínka. Pravděpodobně již v 5. st. před naším letopočtem, v době doznívání kultury lužických popelnicových polí (archeologická kultura doby bronzové a železné). Dokladem toho jsou archeologické nálezy, jako je dno pece, mlýnský kámen, úlomky nádob apod. Mezi zajímavé nálezy patří i staré pohřebiště. Dno žároviště bylo vydlážděno silnou vrstvou tlučených oblázků a bylo pokryto vrstvou popelu, uhlí a střepy z popelnic.

Škola

Základní škola pře přestavbou v roce 1914V Bolehošti a přilehlých obcí se začalo učit již v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen v zimě a to vždy v některém statku. Učitel byl občan domácí zběhlý ve čtení, psaní a počítání. Roku 1816 zřídila obec z pastoušky školu. Pastouška stála na témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863 rozdělily se děti dle vyznání a občané evangeličtí po vydání císařského patentu z roku 1861 postavili si školu roku 1863 č. p. 72 pro své děti a bylo jich 80. I katolíci postavili školu novou v roce 1964 pro své děti a to na místě, kde stávala stará. Dne 6. června 1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu tohoto roku byla vysvěcena. V Evangelická škola z počátku 20. stoletíroce 1864 navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884 byla školní budova zvednuta o 1 poschodí. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba školní budovy do dnešní podoby. Počátkem školního roku 1914/1915 navštěvovalo školu 177 žáků z toho 106 chlapců a 71 dívek. Školu navštěvovalo 129 katolických a 48 dětí evangelických. Vyučovalo se ve 4 třídách. Ve školním roce 1915/1916 navštěvovalo školu 188 žáků z toho 110 chlapců a 78 dívek. Kde ty děti jsou, kde ty časy jsou.

Základní škola před přestavbou v roce 2006V posledních letech jako každé školské zařízení i my jsme se dostali do problému podstavu žáků. Škola je krásná a máme všichni zájem v obci zachovat základní vzdělávání. V současné době ve škole se vyučuje 1. až 5. ročník. Toto úsilí se odráží na finančních prostředcích obce, které musíme vynaložit na provozní výdaje školy, a největší problém vzniká z kolísání počtu žáků, kdy dotujeme mzdy učitelů z obecního rozpočtu, které jsou poníženy od školství t. z. od státu. Doufejme však, že se jedná o přechodný jev a počet žáků ve škole se udrží, stejně jako škola. Poslední roky jsme vždy vítali nově narozené dětí. Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje základní školu 26 žáků v 1.-5. ročníku a v mateřské škole je cca 19 dětí. V letech 2007-8 došlo k přístavbě sociálního zařízení, úpravě kuchyně a přilehlých prostorů, včetně vybavení novým gastronomickým zařízením ve výši 2,8 mil. Kč.

Data v historii událostí:

1394  
první písemná zmínka o obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota
1644    odlití zvonu pro Bolehošť zvonařem Martinem Exnerem v Hradci Králové
1700    postaven lovecký zámeček Jeronýmem Colloredem nad Bolehošťskou Lhotou
1709    založení osady Lipiny s prvními domy čp. 1, 2, 3, 4, 6
1816    v obci byla zahájena výuka
1835    postavena byla kamenná věžička pro bolehošťský zvon
1863    otevřena evangelická škola v č. p. 72
1864    6.6. byl položen základní kámen pro katolickou školu a v listopadu byla již vysvěcena; učilo se již v daném roce
1866    zpevněna cesta z Bolehoště na Přepychy
1867    v Bolehošťské Lhotě byl postaven křesťanský kříž
1875    26.6. projel Bolehoští první osobní vlak
1878    17.3. založen Sbor dobrovolných hasičů
1880    celkový počet občanů v obcích (nyní společná Bolehošť) byl 1141
1884    
v Bolehošti postaven křesťanský kříž
budova školy rozšířena o jedno poschodí (školu navštěvovalo 134 dětí)
1891    vznik divadelního spolku Čtenářská beseda
1894    1.4. byl otevřen poštovní úřad
1900    1.7. byl otevřen Obecní hostinec, jehož stavba byla zahájena v roce 1899 a měl přezdívku "Reprezenťák"
1902    2.12. založen Sokol Bolehošť
1903    31.7. zrušena evangelická škola a následně spojena s katolickou, čímž vznikla veřejná škola
1904    27.4. otevřen telegrafní úřad
1907    založen ženský hasičský sbor
1914    přístavba školy (budova byla prodloužena)
1920    založení Sokolu Lipiny
1921    
4.4. se začalo v obci svítit elektrickým proudem (V Bolehošťské Lhotě se tak stalo až před II. sv. válkou a v Lipinách až po II. sv. válce)
hasičská zbrojnice se zvonicí, v místě současného bolehošťského křížku, byla zbourána a postavena byla nová Hasičská zbrojnice s věží pro zvon, v blízkosti současného obecního úřadu, na náklady p. Josefa Bašeho
1924    
28.3. se staly obce Bolehošť a Bolehošťská Lhota samostatnými
zakoupen prapor Sboru dobrovolných hasičů

založena pobočka Československého červeného kříže
1928    2.9. došlo k odhalení památníku padlých v I. světové válce
1935    zprovozněna čerpací stanice Kralupské rafinérie u Obecního hostince
1939    zřízení mateřské školy
1945    10.5. obec byla oficiálně osvobozena sovětskými jednotkami
1949    založení kina
1950    
aktuální počet obyvatel 783
zaveden místní rozhlas

1. etapa výstavby kanalizace v Bol. Lhotě
1956    
výstavba rybníku v JZD
zahájena těžba travertinu
1958    
vyasfaltována silnice směr ke Mlace a k nádraží
2. etapa výstavby kanalizace v Bol. Lhotě
1959    
v letech 1958-59 byly vykoupeny asi 2 ha pole a 20 ha lesa Bory, pro vojenské účely a areál oplocen
výstavba silnice směr Přepychy
1960    30.3. sloučeny obce Bolehošť a Bolehošťská Lhota společně s JZD v obou obcích
1964    
postavena nová budova Místního národního výboru, dnes Obecního úřadu s požární zbrojnicí v akci "Z"
1966    
zbourána byla stávající hasičská zbrojnice a zvonice u úřadu
1967    
první generální oprava budovy školy (výměna oken, podlah, oprava fasády)
1969    
zahájení výstavby vodovodu (dokončení do 1975)
1971    
požár rybníka v JZD
1977    
postavena a otevřena nová budova pošty
1978    
v letech 1974 - 1978 se k JZD Bolehošť připojili JZD Křivice, Ledce, Očelice a Státní statek v Klášteře n. D. JZD se rozrostlo z 260 ha na 1785 ha půdy (1544 ha orné)
1978    výměna střešní krytiny na budově školy (nyní hliníkové šablony místo pálených tašek)
1980    aktuální počet obyvatel 627
1985    rekonstrukce  cest v Lipinách, v Koutech, na Habeši, pod zámečkem a pod rybníky
1988    zahájena výstavba řadových domů v Koutech
1989    dokončena výstavba nového kulturního sálu
1992    generální oprava budovy školy firmou Hynek z Opočna
1994    
výměna vodovodu v Lipinách
oprava budovy obecního úřadu se změnou střechy
1996    
26.8. otevřena nová prodejna NOVÁK
výstavba vodojemu
1997    
dokončení výstavby telefonního vedení SPT Telecom
v listopadu odtržení poštovního okrsku Lipiny a zařazení pod České Meziříčí
1998    
v červenci rozsáhlé záplavy v obci
30.11. založení akciové společnosti Agrospol Bolehošť (po transformaci JZD a následně ZD Bolehošť). V dané době měla a.s. 127 zaměstnanců, 1283 ha půdy.
2001    aktuální počet obyvatel 529
2002    12.5. projížděl obcí mezinárodníá cyklistický Závod míru
2003    23.8. uplynulo 125 let od založení SDH v Bolehošti a 75 let od odhalení Památníku světové války. Během oslav byl vysvěcen spolkový prapor, který SDH získal znovu po 79 letech.
2004    
5.2. převzat v Parlamentu ČR obecní prapor a znak obce
v dubnu byla provedena rekonstrukce silnice v Koutech v nákladu 1,03 mil. Kč

v červenci byla dokončena výstavba nové Zvoničky

28.8. se konala oslava 610. výročí první písemné zmínky o obci Bolehošť a Bolehošťské Lhoty. Během oslav byl umístěn do Zvoničky, nový zvon, byl vysvěcen společně se zvoničkou a následně došlo na první zvonění. Zároveň byl do zvonice na hasičské zbrojnici ve Lhotě umístěn nový zvon. Oslav se mj. zúčastnil i hejtman Královehradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, mnoho rodáků a významných hostů v počtu asi 700 lidí. Při oslavách byl k vidění i velký ohňostroj. Od doby oslav probíhá každou neděli k polednímu zvonění.
2005    
v listopadu byla dokončena plynofikace obce s náklady pro Bolehošť 16.420 000 Kč. Z této výše byla poskytnuta 50% dotace.
rekonstrukce el. vedení a rozhlasu na Habeši

zakoupení historického majetku Obecního hostince za 2,5 mil. Kč
2006    
výstavba zpevněných komunikací v Lipinách s náklady 620 tis. Kč
výstavba prvního domu v nové zástavbě na Habeši

29.8. byla obnovena TJ Sokol Bolehošť

190. výročí počátku výuky v tzv. "pastoušce" - dnes základní škola
2007    I. etapa přístavby budovy školy s náklady 1,53 mil. Kč
2008
130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
II. etapa a dokončení plánované přístavby budovy školy s náklady 1,32 mil. Kč
2009
300. výročí založení osady Lipiny
2011
I. ročník Letních gulášových slavností
rekonstrukce (rozšíření) chodníku, rekonstrukce vodovodu a výstavba dešťové kanalizace v úseku od odbočky na Habeš k odbočce do ulice pod zámeček s náklady cca 570 tis. Kč

zhotovení nového osvětlení zvoničky a v prosinci se konalo první adventní rozsvícení zvoničky a vánočních stromů
2012
v říjnu bylo zprovozněno nové dětské hřiště v areálu školy v hodnotě 335 tis. Kč (1. etapa)
v říjnu byla zahájena výstavba stavebních parcel v ulici Solnická
2013
1.7. zahájena rekonstrukce školy - část dodávky (výstavba tepelného čerpadla)
13.8. zahájena rekonstrukce školy - část stavba (výměna oken, zateplení fasády a stropů, oprava nebo výměna dešťových žlabů, svodů, lemovacích prvků atd.)

v listopadu byla stavba rekonstrukce školy předána a 17. prosince zkolaudována

v listopadu byla spuštěna Bioplynová stanice Agrospolu Bolehošť
2014
v lednu byla dokončena stavba parkoviště a oplocení dětského hřiště

  • Lovecký zámeček
  • Kaplička

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz