Bochoř

Náves, 751 08, Bochoř, Tel.: +420 581 202 416, bochor.ou@iol.cz
Bochoř/Společnost - Bochoř
První písemná zmínka pochází z roku 1294. Během povodní v roce 1997 byla obec silně zasažena, celkem bylo zničeno 70 domů. Po povodních došlo díky přílivu finančních prostředků k celkové obnově obce a k vybudování několika sociálních budov. (Zdroj: Wikipedie)

První písemnou zprávou o Bochoři je listina kláštera cisterciáků na Velehradě, vydaná 21. prosince 1294. V ní Arkléb a Vítek, páni z Dubna, společně se svou matkou Budislavou dosvědčují, že jejich otec Arkléb z Dubna daruje polovinu Bochoře spolu s dalšími vesnicemi velehradskému klášteru. Tato nadace trvala v Bochoři až do r. 1542 a rozdělila obec majetkem i církevní správou na dvě poloviny. Západní strana obce byla klášterní a příslušela farou do Přerova. Strana východní, zvaná "zpupná", protože přecházela ve vlastnictví zemanských rodů, patřila pod faru vlkošskou.

Klášterní stranu začali opati velehradského kláštera udělovat do zástavy drobným zemanům a spokojili se s odvodem úrody a platem. Klášter postupně ztrácel přímý vliv na hospodaření v obci a vlastnictví se stávalo víceméně formální záležitostí. V 15. století císař Zikmund pod záminkou ochrany klášterního majetku zastavil tento majetek Petru ze Sovince. I český král Jiří z Poděbrad v r. 1461 rozhodl o doživotním užívání klášterního majetku v Bochoři ve prospěch Jana z Rokytnice a jeho dědiců. Začátkem 16. století začal skupovat a scelovat majetky silný panský rod Ludaniců. Jednou z jeho nejvýznamnějších osobností byl zemský hejtman Václav z Ludanic, kterému klášter 4. července 1542 převádí svůj majetek v Bochoři a zříká se veškerých práv. Tím působení cisterciáků v obci končí.

Také druhá polovina vsi, strana zpupná, byla od r. 1294 v držení různých zemanů. K nejvýznamnějším patřil loupeživý rytíř Friduš z Linavy, který počátkem 14. století vystavěl hrad Helfštýn a který vedl válku s českým králem Janem Lucemburským. V roce 1349 Friduš, jeho bratr Gunter a sestra Alžběta odkazují svůj majetek v Bochoři svým vnukům. V roce 1373 měl v obci majetek Friduš z Drahotuš. Dcera Friduše, Eliška z Drahotuš, řeholnice u augustiánek, spojuje svůj podíl s Ješkem Puškou z Kunštátu. Po smrti Friduše z Drahotuš v r. 1389 přechází jeho podíl na Kuníka z Drahotuš. Ten potom, kdy jako poručník pastorka Viléma z Potštejna prodělal jeho peníze, musel statek soudním rozhodnutím přepsat na svého chráněnce. Po Vilému z Potštejna dědila majetek v Bochoři jeho sestra Eliška z Potštejna a její manžel Jakub z Blažejovic. Jeho dcery se pak provdaly za bratry Jindřicha a Hynka z Choltic a v r. 1464 je vzaly do spolku na své majetky v Bochoři . Od pánů z Choltic, ale i od jiných majitelů statků v Bochoři, od Jana Císaře z Hliníku a Zuzany z Heinzdorfu, skupuje majetky na samém počátku 16. století Hynek z Ludanic na Rokytnici a v lednu 1602 si nechává potvrdit veškerá práva na statky českým králem Vladislavem II. Jagelonským. Pánům z Ludanic se časem podařil skoupit od drobných zemanů majetek nejen v Bochoři, ale i v širokém okolí, a vytvořit tak ucelené panství. Ludanicům patřila mimo jiné Chropyň, Helfštýn, Lipník. Poslední potomek rodu Václava z Ludanic, dcera Kateřina, se v roce 1580 provdala za Petra Voka z Rožmberka. Poslední mužský člen rodu, Jan z Ludanic, zemřel v roce 1568, ale těsně před svou smrtí prodal celou vesnici Vratislavovi z Pernštejna, který však téhož roku převedl majetek na hejtmana markrabství moravského, pana Hanuše Haugvice z Biskupic. Tento muž vystavěl v Chropyni renesanční zámek a učinil z něho centrum panství. Do Bochoře často zajížděl k léčení do bochořských lázní.

kostel Bochoř

V r. 1581 prodal Hanuš Haugvic celé chropyňské panství včetně Bochoře dvorskému úředníku Janu Purghardu Černčickému z Kácova. V r. 1595 ho Janova setra Kunka Černčická prodala Bernardu Pražmovi z Bílova. V r. 1615 bratři Karel a Šebor Pražmové prodali veškeré chropyňské statky včetně Bochoře olomouckému biskupu a kardinálovi Františkovi z Ditrichštejna. Pod správou biskupských, od roku 1777 pak arcibiskupských úředníků setrval Bochoř jako součást chropyňského panství a později od 18. století kroměřížského velkostatku až do zrušení poddanství 7. září 1848 a zavedení samosprávy v r. 1850. Obec se vyvíjela nadále jako tradiční zemědělská vesnice. V 70. letech 19. století se poměry začínají měnit. Hlavní příčinou je výstavba a zahájení provozu železnice a počínající rozvoj Přerova jako průmyslového centra. Přílivem drážních zaměstnanců narůstá počet obyvatel, lidé hledají práci i mimo zemědělství v průmyslových podnicích.  

Farníci, chtějíce navštěvovat bohoslužby, museli do kostela buďto do Přerova nebo do Vlkoše. Bylo proto rozhodnuto postavit vlastní kostel. K vysvěcení kostela došlo 7. 5. 1876. Dalším problémem při přibývajícím počtu dětí bylo školní vyučování a proto v roce 1894 byla ukončena výstavba nové školní budovy.

památník obětem 1.sv války

Těžce zasáhla do obecních poměrů 1. světová válka, ze které se nevrátilo, nebo na následky zranění zemřelo 31 bochořských občanů. Přes těžkosti, které tato doba zanechala, vyhlášení samostatnosti Československé republiky bylo s nadšením přijato a velmi rychle došlo k intenzivnímu rozvoji společenského a politického života. V letech 1919 -1920 byla postavena hasičská zbrojnice. V roce 1920 přistoupila obec k elektrifikaci. V roce 1922 se začalo se stavbou sokolovny. V r. 1920 byla založena obecní knihovna. Spolkový život je velmi živý - ochotnické divadlo, Sokol, Orel, fotbalový klub, myslivecké sdružení.

 

Na přelomu 20. a 30.let toto všechno narušila hospodářská krize - nezaměstnanost, sezonní způsob práce,příliv nových osadníků.V roce 1930 měla obec 1662 a v roce 1943 už 1771 obyvatel, což je v historii Bochoře nejvyšší počet. II.světová válka sice ušetřila obec od přímých válečných střetů a náletů, ale vybrala si z řad bochořských občanů šest obětí a šest let života ostatních ve strachu a nejistotě. Památce občanů Bochoře, kteří hrůzy obou světových válek nepřežili, je věnován pomník s jedenatřiceti jmény obětí 1. světové války a šesti jmény z války poslední.

Bochoř domy

Ještě v roce 1945 měla obec 1643 obyvatel,ale spousta lidí odešla po válce do pohraničí a úbytek obyvatel pokračoval i nadále. Se založením JZD vznikla ve vesnici nová pracovní místa, obec, většinou v AKCI Z, vybudovala kanalizaci, vodovod, prodejnu potravin, opravila sokolovnu, školu, mateřskou školku, budovu MNV, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, chodníky atd.

  • Kostel sv. FloriánaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz