Bezděkov nad Metují

549 64, Bezděkov nad Metují, Tel.: +420 491 541 130, obec@bezdekov.org
Bezděkov nad Metují/Společnost - Bezděkov nad Metují
V obci je evidováno 207 domů. Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, nedávno rekonstruovaný hotel na Mýtě a hned vedle něj i Hospoda na Mýtě.
V obci se nachází Základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. Ve škole je knihovna a veřejný internet.
V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK. (Zdroj: Wikipedia)

1201 - vzniká písemné označení "Újezd polický"
1241 - Břevnovský klášter založil vesnici Bezděkov v době kolonizace pohraničního hvozdu ve 13. století. Pravděpodobně spolu s jinými obcemi stála již před nájezdem Tatarů r. 1241. Lokátorem byl jakýsi Čech jménem Bezděk, po kterém nese jméno.
1358 - první písemná zmínka o osadě Bezděkov
1406 - v Břevnovském urbáři je uveden Bezděkov jako "villa", což znamená vesnici se dvorem. V té době ves se dvorem patřila polickému klášteru.
1440 - za husitských válek přešel bezděkovský dvůr i se vsí do rukou zemana Petra
1558 - daroval opat ves Bezděkov úředníku kláštera Stanislavu Sladovskému ze Sladova (1558 - 1581). Po něm byl v držení jeho syna Jana (r. 1598 - 1615)
1624 - opat Jan Benno vykoupil dvůr i ves od Jindřicha Sladovského syna Janova
1654 - v Bezděkově bylo napočítáno 5 sedláků, 3 chalupníci a 13 zahradníků
1724 - započata stavba kostela sv. Prokopa v Bezeděkově za opata Otmara Zinkeho, narozeného v Broumově
1727 - podle urbáře měl Bezděkov 7 sedláků, 2 zahradníky a 22 domkářů
1727 - ve Rzu byl zřízen pro pěstování ryb velký panský rybník a při dvoře 3 rybníčky výtažní
1729 - byl vysvěcen kostel
1752 - z tohoto roku pochází dřevěná kazatelna. Tehdejší opat Fridrich v letech 1752 - 1772 občas v Bezděkově sloužíval mši svatou
1784 - v obci byla zřízena triviální škola. Učilo se v domě č. 30. Chodily sem děti z Petrovic a Petroviček
1785 - byly založeny samostatné matriky pro jednotlivé obce
1787 - zřízena při zdejším kostele fara
1788 - postavena dřevěná farní budova s kolnou a maštalí
1789 - v Bezděkově byla postavena první dřevěná škola (stávala na místě stodoly Josefa Jirmana č. 37 na návsi)
1792 - z nařízení Josefa II o zrušení některých kostelů dochází ke zboření ostašského kostela. Zvony byly převezeny do kostela bezděkovského
1799 - slavnostně instalován první stálý učitel Josef Čech, který zde působil 50 let
1834 - začal se stavět most pod Bezděkovem, místo pobořeného dřevěného
1847 - postavena zděná farní budova, jak ji známe z dnešní doby
1848 - stal se Bezděkov svobodnou obcí , k níž byl připojen jako osada Radešov
1852 - zřízena samostatná fara při kostele v Bezděkově
1856 - začalo se svítit petrolejem (do té doby se svítilo svíčkami a loučemi
1863 - postavena a slavnostně otevřená zděná školní přízemní budova na nynějším místě
1866 - zavedena čeština, jako vyučovací jazyk na škole v Bezděkově
1870 - vysázena alej lip od fary ke kostelu
1872 - ustaven v Bezděkově Spolek divadelních ochotníků
1872 - zdejší jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní
1873 - zahájeno vyučování v přestavěné jednopatrové školní budově
1873 - zahájena stavba tratě Choceň - Meziměstí, včetně nádraží a tunelu. Dokončeno 1875.
1881 - založen Spolek dobrovolných hasičů
1904 - zajišťování protipožární ochrany a zajišťování pitné vody. Na drahách byla vyhloubena velká vodní nádrž, u školy se začalo s vrtáním artézské studny, postaven stožár s větrným kolem, později přikoupen rychloběžný motor. Větrné kolo bylo často sraženo větrem.
1907 - postavena studna v Kalabóně
1908 - založena Tělocvičná jednota Sokol
1914 - stává se farářem p. Sigismund Bouška a působil na zdejší faře 10 let
1919 - první parcelace půdy od panství broumovského a statku polického
1920 - zavedena elektřina
1921 - zbourána stará dřevěná škola na návsi
1921 - byla rozebrána věž s větrným kolem s prodána do železného šrotu
1922 - přijat plánek na stavbu domku u školy pro čerpání vody pomocí elektromotoru
1922 - odhalen pomník padlým v první světové válce
1923 - prováděna parcelace klášterních pozemků
1925 - zahájena stavba vodovodu
1929 - ukončena stavba vodovodu
1930 - předána nově postavená hasičská zbrojnice Na Drahách
1932 - přidělování půdy státním pozemkovým úřadem v Praze. Z tohoto data druhá parcelace.
1939 - přišel příkaz zničit českého lva z pomníku padlých. Lev byl po celou dobu války zakopán ve stodole ve Dvoře.
1945 - v květnu byl vrácen na své místo
1940 - zakoupena nová motorová stříkačka a auto
1957 - po velkém nátlaku založena zemědělské družstvo. Celkem 72 zemědělců s 286 hektary půdy
1960 - založen oddíl ledního hokeje
1962 - projednáno zřízení hokejového hřiště na části pozemku hřiště současného
1970 - navrženo začít s výstavbou tělocvičny na hřišti
1972 - výstavba tělocvičny dokončena
1973 - se konala oslava ke stému výročí postavení školy
1978 - z příkazu nadřízených míst byla zrušena malotřídní škola
1982 - dokončení výstavby prodejny. Postavena byla brigádnicky v akci "Z" a Jednotou odkoupena
1990 - po revoluci byla opět otevřena škola jednotřídní. V r. 1991 dvoutřídní, v r. 1994 byla provedena oprava stropů, zvednuta střecha nad školkou, vestavěna střešní okna. Vznikly další místnosti. Ve škole jsou poprvé v historii školy tři třídy s pěti postupnými ročníky. (dříve bylo pět ve dvou třídách). Ve škole je dost místa na vyuku žáků, školní družinu i děti z mateřské školy a školní jídelnu. V roce 1999 byla provedena výměna oken za plastová.
1991 - oprava střechy kostela, výměna prken na krovech, oplechování, položení lepenky a břidlice, ukončeno v r. 1992
1992 - provedena hrubá stavba a zastřešení přístavby obecního úřadu a hasičské zbrojnice
1994 - byla dokončena stavba hasičské zbrojnice, v budově obecního úřadu bylo zahájeno s vydáváním obědů, nová lékařská ordinace začala sloužit občanům. Poštovní úřad v této budově zůstal.
1997 - zahájena 15. září plynofikace obce a koncem ledna 1998 ukončena
1999 - byla uspořádána sbírka na zvon a 24. října byl slavnostně posvěcen a zavěšen do věže kostela.
2000 - od 1. ledna byly dány do chodu věžní hodiny
2000 - o posvícení 22. října byl posvěcen obecní znak a prapor, v parčíku na návsi zasazena lípa a usazen pamětní kámen s nápisem: "Lípa 3. tisíciletí"
2000 - 20. června byly v budově Parlamentu ČR zástupcům obce Bezděkov n.M. slavnostně předány obecní znak a prapor.

 

X
  • Barokní kostel sv. Prokopa postavený v letech 1724-1727 podle projektu K. I. Dientzenhofera. Kostel dostal v roce 1999 nový 0,5 tunový zvon a hodiny.
  • Budova fary byla postavena roku 1847 a do farnosti patřily i vesnice Velké Petrovice a Petrovičky.
  • Alej lip mezi farou a kostelem byla vysázena roku 1870.
  • Největší zajímavostí však jsou studny, zvané „Haltýře“ či „Džbery“, z roku 1862, které byly v roce 2000 rekonstruovány.
  • Památný Bezděkovský dub, obvod kmene 420 cm, stáří asi 160 let, výška stromu 22 m.
  • Kaple Panny Marie

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz