Albrechtice nad Vltavou

398 16, Albrechtice nad Vltavou, Tel.: +420 382 288 103, ou@albrechticenadvltavou.cz
Albrechtice nad Vltavou/Společnost - Albrechtice nad Vltavou
Obec Albrechtice nad Vltavou tvoří šest vsí: Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno, Chřešťovice, Hladná a Újezd. Poloha vsi je z jedné strany ohraničena tokem řeky Vltavy a ze strany druhé lesnatou oblastí Píseckých hor. Znak a prapor byl obci Albrechtice nad Vltavou udělen dne 19. listopadu 2001 předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem.

Oba svatí, kterým je zasvěcen albrechtický kostel, patří k dvanácti apoštolům, tedy k nejbližším druhům Ježíšovým. Pro svůj význam jsou nazýváni „knížata apoštolská“. Vedení své církve svěřil Ježíš Kristus sv. Petrovi a protože mu dal „klíče od království nebeského“, bývá zobrazován s klíči. Klíč patří k prvořadým atributům sv. Petra. Sv. Pavel, největší hlasatel Kristova učení je zván „apoštolem národů“. Za císaře Nerona byl v Římě sťat mečem, proto obvyklým atributem sv. Pavla je meč.


V obci se nachází mateřská školka, základní škola, pošta, zdravotnické zařízení. Obec má vybudovaný vodovod a kanalizaci. Plynofikace obce zatím chybí.

Obec je v písemných pramenech prvně zmiňována (jiné zdroje uvádějí již rok 1352)[1] v soupise papežských desátků děkanátu bechyňského. O 8 let později pochází první písemná zmínka o Albrechtickém kostelu

  • Kostel sv. Petra a Pavla je původně románský kostel ze 12. století. Kostel byl v průběhu své historie několikrát přestavován, nejvíce pak v 19. století. V kostele se nachází bohatá malířská výzdoba. Zvláště ceněné jsou fresky Posledního soudu a motiv „pekla a ráje“ na triumfálním oblouku. Kostel je obklopen hřbitovem, jehož zeď je zdobena kapličkami s malbami z 19. století. Ty byly v 80. letech 20. století sejmuty a zavěšeny na skoby. Kostel je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Kostel svatého Jana Křtitele v Chřešťovicích.
  • V obci se nalézá památkově chráněná venkovská usedlost čp. 28, která je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Ve stejném seznamu je vedená také brána u venkovské usedlosti čp. 12.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz