Suchdol nad Odrou

Komenského, 742 01, Suchdol nad Odrou, Tel.: +420 556 770 101, obec@suchdol-nad-odrou.cz
Suchdol nad Odrou/Společnost - Suchdol nad Odrou
S 2585 obyvateli je největší sídelní jednotkou svazku obcí Region Poodří. Nachází se mezi Beskydami a Oderskými vrchy v oblasti Moravské brány v nadmořské výšce mezi 270 a 280 m n. m. Na západě nad obcí jsou nejvyššími vrcholy blízkého okolí kopce Pohoř a Olšová s nadmořskou výškou 475 m n. m. Po celé délce městyse protéká Kletenský potok pramenící v Pohořských vrších, který se vlévá do řeky Odry. Část suchdolského katastru o rozloze 82 km² leží na území Chráněné krajinné oblasti Poodří, vyhlášené v roce 1991. Od konce 18. století je k městysi připojena a přifařena osada Kletné.

Suchdolu nad Odrou vévodí dva kostely. Pozdně renesanční katolický farní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1605 a v novorománském slohu postavený evangelický kostel z roku 1858. Suchdol je významným železničním uzlem na trati Přerov – Bohumín, dříve nazývané Severní dráha císaře Ferdinanda I. Mezi památky se též řadí výpravní budova železničního nádraží, dvě muzea, socha císaře Josefa II. a barokní katolická fara z roku 1730. Místní tradicí je od roku 1985 každoroční jízda československého a dnes i evropského Pony Expressu.

(Zdroj: Wikipedie)

Počátky osídlení

První osada na území dnešního Suchdola byla založena ve 13. století slovanskými horníky, kteří zde dolovali stříbrnou rudu. Toto osídlení pravděpodobně vyhladil nájezd Tatarů, kteří táhli Moravou v roce 1241, nebo později vpád divokých uherských Kumánů, kteří vyplenili celou Moravu v roce 1253. Mnoho vesnic tehdy bylo vypáleno a obyvatelstvo vyvražděno nebo odvedeno do zajetí. Suchdol byl znovu obnoven v průběhu 14. století, kdy se zde natrvalo usadili němečtí kolonisté, kteří tak využili výhodné polohy na obchodní jantarové stezce. Podle dialektu těchto kolonistů se usuzuje, že přišli z okolí Durynska. První dochovaná písemná zmínka o osadě pochází z roku 1337, kdy je na bezvýznamné latinsky psané kupní smlouvě podepsán pod názvem Ceuchenthal (das seichte Thal) jistý farář Petrus. Na konci 14. století Suchdol náležel k Opavsku a zboží fulneckému. Od začátku 15. století osada svou územní náležitostí patřila k helfštýnskému panství Lacka z Kravař. Pánové z Kravař celé Fulnecko vlastnili následujících 120 let.

Roku 1421 Vok VII. ustanovil, že suchdolského poddanského platu bude užívat fulnecký špitál. V roce 1437 se jeho leník Smil Doubravka o toto právo se špitálem soudil. Dalším držitelem panství byl Hanuš z Deštného, jemuž Suchdol přiřkla opavská knížata Vilém a Arnošt. Od roku 1457 vlastnili suchdolské dědičné fojtství Michal z Klimkovic a jeho potomci. Řemeslníci, kteří se v obci usadili, byli povinni fojtovi platem. V roce 1480 nechal Jan ze Žerotína zapsat Fulnecko do zemských desk trhových v Olomouci, čímž připadlo Fulnecko i Suchdol k markrabství Moravskému. V roce 1540 se stal majitelem fulneckého panství opavský zemský hejtman Oldřich Cetrys z Kynšperka. Cetrysové panství rozdělili mezi své potomky a v jejich rodě zůstal Suchdol po příštích 113 let. Baltazar Cetrys z Kynšperka, jehož sídlem se stal Kunvald, přičlenil suchdolskou rychtu k panství kunvaldskému. V roce 1605 koupil fojtství suchdolské Fabian Telčík, syn kunčického fojta Michala Telčíka, v jehož rodě se majetek rychty udržel celých 340 let až do roku 1945.

Od třicetileté války do zániku rakousko-uherské monarchie

Během třicetileté války (1618–1648) zažil Suchdol krušné časy. Nejenže zde řádila a vše ničila nepřátelská i císařská vojska, ale v roce 1624 většinu obyvatel zahubil mor. Poté (1626–1627) severní Moravu obsadila dánská vojska vedená Mansfeldem. Dánové zde vytvořili proticísařskou enklávu. Ke konci třicetileté války Dány vystřídali Švédové, kteří se vylodili v Německu v roce 1630 a postupně obsadili sever a střed Evropy. V oderské kronice se píše, že v roce 1642 byl Suchdol úplně vydrancován. Během třicetileté války byly zničeny veškeré písemnosti a dokumenty předchozích staletí a počet obyvatel se zmenšil téměř o polovinu.

V roce 1653 koupil kunvaldské panství Gabriel Serenyi, pozdější moravský zemský hejtman. Panství zůstalo v rodě Serenyiů a v spřízněných rodech Lichtensteinů a Harrachů po 175 let (1653–1828).[10] Když v roce 1723 agitoval v Suchdole představitel Jednoty bratrské a spoluzakladatel lužického Herrnhutu (Ochranova) Kristián David ze Ženklavy, tak jej do Saska následovalo do roku 1727 nejméně osmdesát čtyři osob ze Suchdolu a navíc další obyvatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí. V dokumentech je uvedeno, že jich pod ochranu hraběte Nikolause Ludwiga von Zinzendorfa na jeho panství následovalo celkem nejméně 280 ze Suchdolu a 167 z Kunína. Emigranti cestovali bez veškerého majetku, který ve svých vesnicích byli nuceni zanechat.

V 18. století byl Suchdol stále součástí kunvaldského (po přejmenování kunínského) panství. V roce 1741 obec zažila vpád Prusů během válek o rakouské dědictví. V roce 1799 se obec stala jednou z prvních, kde se provedlo očkování veřejnosti proti neštovicím, o což se zasloužila hraběnka Marie Walburga Truchsess-Zeil. Následovalo bouřlivé období napoleonských válek, kdy Moravskou bránou táhly desetitisícové armády vojáků. Suchdol tak navštívily francouzská i ruská armáda. V suchdolské kronice je záznam, že na faře strávil dvě noci legendární ruský vojevůdce Suvorov. Po bitvě u Slavkova v roce 1805 procházeli Suchdolem vracející se ruští vojáci nakažení tyfem. Tato nákaza se rozšířila na celé Kravařsko, takže v některých obcích, Suchdol nevyjímaje, onemocnělo až 85 % obyvatelstva.

Rokem 1849 byla zrušena vrchnostenská správa v Kunvaldu (Kuníně). Nahradilo ji okresní hejtmanství v Novém Jičíně a okresní soud se sídlem ve Fulneku. Tyto instituce spadaly pod správu zemského místodržitelství v Brně. Někdejší panství se tak stalo soukromým velkostatkem. Na velkostatku se pěstovaly převážně obiloviny a choval se šlechtěný kravařský skot. Rokem 1849 byl zrušen úřad dědičného rychtáře v Suchdole. Vedení obce začal zastávat volený obecní výbor, obecní rada a starosta. Kolem poloviny 19. století se začaly stavět železnice, Suchdol roku 1847 dosáhla Severní dráha císaře Ferdinanda mezi Vídní a Krakovem, což podnítilo rychlý rozvoj obce.

(Zdroj: Wikipedie)

V letech 1852 až 1858 byl vybudován evangelický kostel, v roce 1883 obec postavila novou školu, kampelička vznikla roku 1888, rozvíjel se spolkový život. Suchdol byl v roce 1917 povýšen na městys. Rovněž výrobní činnost v Suchdole zaznamenala rozmach. Roku 1872 zde vznikla první továrna, Warhankova rybárna a sýrárna (dnes Witra), roku 1886 sedláci založili mlékárnu, roku 1892 zahájila provoz továrna na modrotisk, v roce 1902 přibyly strojírna a továrna na cementové výrobky.

Rozvíjela se však i samotná železnice v Suchdole. U nádraží vznikl hotel, roku 1857 byla Severní dráha císaře Ferdinanda zdvojkolejněna, roku 1880 byla zprovozněna místní trať do Nového Jičína a roku 1891 tratě ve směrech na Budišov a Fulnek. Byla vystavěna nová nádražní budova a kolem nádraží vyrostl komplex dalších budov. V roce 1872 byla též vybudována průmyslová úzkokolejná koněspřežná drážka do Tillova (Dolního) mlýna u Jeseníka nad Odrou, která byla jako první na Moravě později elektrifikována. Suchdol nad Odrou byl elektrifikován v roce 1900.

1. až 2. světová válka

Za první světové války padlo celkem 50 suchdolských občanů a 9 dalších zůstalo nezvěstnými. Na jejich počest byl před měšťanskou školou postaven pomník odhalený v roce 1921 (pomník byl odstraněn v roce 1965 a nahradila jej busta J. A. Komenského). Boje první světové války se odehrávaly daleko od Suchdola. Proto krom nedostatku mužů život v obci nejvíce poznamenal nedostatek potravin. Hospodaření s touto komoditou přísně řídily úřady. Pro válečné účely byly odevzdány k roztavení zvony z evangelického kostela. Po vyhlášení Československé republiky (1918) se německé pohraniční obyvatelstvo snažilo o vytvoření samostatného státu tzv. Sudetenlandu. Tento stav trval pouhý měsíc. Následovalo obsazení těchto oblastí českou národní gardou a začlenění do ČSR. To se místní německé většině pramálo zamlouvalo a ve třicátých letech mnozí čeští Němci projevovali sympatie k velkoněmeckému nacionalismu. V Suchdole, který měl německou většinu, se v roce 1931 do čela obce dostali členové DNSAP. V roce 1938 se pohraničí a německy mluvící obce na základě Mnichovské dohody staly součástí Německé říše. Suchdol byl tak součástí Sudet až do konce druhé světové války. Za zmínku též stojí, že Suchdol v roce 1938 navštívil vůdce separatistického hnutí Konrad Henlein.

V předvečer druhé světové války r. 1939 bylo v polích poblíž Suchdolu nad Odrou postaveno pro potřeby nacistického válečného letectva polní letiště. Bylo zbudováno v rámci německých příprav k napadení Polska. V průběhu druhé světové války projížděly Suchdolem transportní vlaky s vězni směřující do koncentračních táborů, situovaných v Němci okupovaném Polsku. Jednalo se o vyhlazovací pracovní tábory Auschwitz-Birkenau a jeho pobočné tábory. V lednu 1945 projížděl Suchdolem vlak s evakuovanými vězni z Osvětimi a 47 jich zde zmrzlo nebo byli zastřeleni na útěku. Tuto událost připomíná pamětní deska na vlakovém nádraží. Suchdol nad Odrou (tehdy Zauchtel) osvobodily sovětské jednotky 38. armády. O postupu a průběhu osvobozovacích bojů vypovídají dobové záznamy Bojových deníků RA z Centrálního archivu Ministerstva obrany Ruské Federace: „Součástí 101. střeleckého sboru RA (pod velením generálmajora Bondareva) byla zařazena i 226. pěší divize (Gluchovsko – Kyjevská) gardového generálmajora N. A. Kropotina, která dne 6. května 1945 svými pěšími pluky č. 985, 987 a 989 osvobodila obec Suchdol n.O.“ V bojích druhé světové války padlo celkem 130 místních suchdolských Němců.

Po roce 1945

Po válce v roce 1945 byl dekrety prezidenta republiky zkonfiskován majetek Němců a kolaborantů a prakticky ihned po osvobození začali přicházet první čeští osadníci. V roce 1930 se v obci přihlásilo k české národnosti 483 osob, ale během války zde zůstalo pouhých 15 českých rodin, zbytek tvořili Němci, jež byli po válce nuceně vysídlováni do Německa. Poslední transport zbylých německých obyvatel odjel 21. září 1946. Postupně se do vylidněné obce přistěhovalo asi 360 českých rodin z různých koutů republiky. Po válce byl Suchdol nad Odrou spravován místním národním výborem, jenž podléhal Okresnímu národnímu výboru v Novém Jičíně. Od roku 1948 se přestal používat status městys a podle krajského zřízení z roku 1949 Suchdol nad Odrou patřil do Ostravského kraje, od roku 1960 pak ke kraji Severomoravskému a od roku 2000 k Moravskoslezskému.

V roce 1949 byl z polností a objektů Dolního dvora vytvořen československý státní statek. Započala kolektivizace zemědělství, místní Jednotné zemědělské družstvo vzniklo roku 1950 a téhož roku se začalo s rušením soukromých živností. Dne 26. srpna 1952 se na vlakovém nádraží udála tragická železniční nehoda, při které ve vykolejeném rychlíku zemřelo 12 osob. V roce 1970 vznikla v oblasti Kletenské nádrže chatová oblast určená k rekreaci místních obyvatel. Samotná obec Kletné byla k Suchdolu připojena v roce 1974, a stala se tak její místní částí. Postupně byly v obci vybudovány kulturní dům (1977), obecní vodovod (1978) a čistírna odpadních vod (2004).

Po Sametové revoluci se obecní politický život opět stal svobodným a byla obnovena nezávislá místní samospráva. Došlo také již od roku 1990 k privatizaci suchdolských podniků a rozvoji soukromého podnikání. Územní plán obce byl schválen v roce 1998. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

  • David Nitschmann (1696–1772) misionář a první biskup Moravské církve, tj. obnovené Jednoty bratrské (Unitas Fratrum).
  • David Zeisberger (1721–1808) duchovní Moravské církve a misionář mezi domorodci severní Ameriky.
  • David Nitschmann - tesař (1676–1758) tesař a misionář Moravské církve.
  • Jindřich Schulig (1849–1930) vlastivědný spisovatel, jenž shromáždil velké množství historického materiálu k dějinám Kravařska.
  • Wilhelm Teltschik (1863–1937) držitel dědičné rychty, politik, na počátku 20. století poslanec Říšské rady
  • Josef Vincourek (1900–1976) hudební skladatel, dirigent (Česká filharmonie, Národní divadlo) a pedagog. Vystudoval gymnázium v Prostějově a byl blízkým přítelem Jiřího Wolkera.
  • Stefan Weigel (1848–1924), četnický strážmistr, rodák z Uničova, jenž 25 let působil v Suchdole nad Odrou, byl vlastivědným pracovníkem a amatérským archeologem.
  • Vilém A. Vita (1846–1919) malíř působící ve Vídni, svá díla vystavoval mimo jiné i v Paříži.
  • Bernard Rudolfsky (1905–1988) architekt, spisovatel a výtvarník žijící v Americe. Napsal publikaci Architecture without architects.

(Zdroj: Wikipedie)

V seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány v Suchdole nad Odrou čtyři objekty: Evangelický kostel, kostel Nejsvětější Trojice, fara a výpravní budova železniční stanice. Evangelický kostel byl zbudován v letech 1852–1858 a je v držení Českobratrské církve evangelické. Stavbu započal stavitel Appelt z Bilska a po přepracování projektu stavbu dokončil v roce 1858 vídeňský architekt Ludwig Förster. Kostel je zbudovaný v honosném arkádovém stylu. V roce 1856 byl při nedostavěném kostele otevřen evangelický hřbitov. Římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice byl postavený v roce 1605 na místě dřevěného kostelíka zasvěceného svaté Kateřině. Pozdně renesanční budova má příkrou, přibližně 27 m dlouhou šindelovou střechu s velkou a malou věží. Kostel byl nejméně čtyřikrát opravován v důsledku živelních pohrom. Další nemovitou kulturní památkou je farní budova při kostele. První dochovalá zmínka o faře je z roku 1337, kdy byl nalezen podpis jistého Petruse, faráře ze Suchdolu. Dnešní vzhled má fara od roku 1730, kdy dostala barokní podobu od vídeňského architekta J. L. Hildebrandta. Přestože má novou střešní krytinu, je neobydlená a chátrá. Poslední ze zapsaných kulturních památek je výpravní budova železniční stanice, která vznikla v roce 1847 na trati bývalé severní Ferdinandovy dráhy, jež spojovala Vídeň se solnými ložisky v polské Haliči.

Dalšími kulturními památkami či zajímavostmi, jež nejsou zahrnuty do seznamu nemovitých kulturních památek, jsou socha císaře Josefa II. v životní velikosti, která stojí před budovou muzea městyse, dále pomník památce padlých hrdinů z první světové války datovaný k roku 1939, tři památné stromy (Komenského lípa, buk lesní červenolistý a dub letní), pamětní deska Zde kázal v roce 1618–1621 Jan Amos Komenský umístěná u římskokatolického kostela v roce 1992, památník všech obětí světových válek s upomínkou na bývalé německé občany na evangelickém hřbitově z roku 2002, pamětní deska v upomínku na 47 neznámých politických vězňů z transportu smrti v roce 1945, kteří byli pohřbeni na břehu řeky Odry, umístěná na budově železniční výpravní stanice, a konečně pamětní deska v upomínku na událost, kdy hraběnka Marie Walburga z Truchsess–Waldburg–Zeilu nechala jako první v tehdejším Rakousku očkovat obyvatele proti neštovicím.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz