Radnice

náměstí Kašpara Šternberka, 338 28, Radnice, Tel.: +420 371 795 234, mesto.radnice@mesto-radnice.cz
Radnice/Společnost - Radnice
Radnice

radnice-1.jpg
Město Radnice se nachází v okrese Rokycany, kraj Plzeňský. Leží v nadmořské výšce 382 m n.m. v Plaské pahorkatině. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1 781 obyvatel. Poblíž města se nachází také celosvětově významná paleontologická lokalita Ovčín u Radnic v podobě opuštěného černouhelného lomu, ve kterém se nachází rozsáhlé naleziště velkého množství fosílií převážně rostlin. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Radnice

náměstí Kašpara Šternberka, 338 28, Radnice

Telefon: +420 371 795 234
E-mail: mesto.radnice@mesto-radnice.cz
Web: http://www.mestoradnice.cz/


Dne 15. července 1993 byl městu Radnice udělen Poslaneckou sněmovnou prapor. List praporu tvoří zelené pole ve tvaru zeleného rovnoramenného trojúhelníku s vrcholem v dolním žerďovém rohu, bílé středové kosé pole s rožmberskou červenou růží z  městského znaku uprostřed a červené pole ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku v horním vlajícím cípu.

Šířka bílého pole je na horním a dolním okraji listu rovna jedné třetině délky listu. Poměr šířky praporu k délce je 2:3.

Na stříbrném štítě je pětilistá červená růže rožmberská se zlatým středem a zelenými lístky kališními, malovaná s dvojitou řadou okvětních lístků a položená tak, že vrcholí jedním okvětním listem.

První zmínka o Radnicích je z roku 1336, kdy je prodal král Jan Lucemburský Petrovi z Rožmberka spolu se Zbirohem, Týčkem, Mýtem a Újezdem. Již tehdy jsou nazývány městečkem. Roku 1418 získává městečko privilegium od Oldřicha z Rožmberka, které kromě jiných zlepšení přineslo i zrušení práva odúmrtí. Roku 1478 Radnice odkoupili Jaroslav a Zdeslav ze Sternberga. Tím se poprvé dostávají Sternbergové do spojistosti s Radnicemi. Ale ještě koncem století prodávají Radnice Pešíkům z Komárova.

Za nich došlo též poprvé k rozdělení města na dvě části mezi členy rodiny. Někdy před rokem 1541 získal Radnice Drslav Černín z Chudenic. Dočasně sice došlo ke spojení, ale později má město opět dvě vrchnosti. Poprvé též došlo ke spojení s březinským panstvím. Roku 1547 se podařilo radnickým cechům získat samosprávu. Roku 1570 byly Radnice povýšeny Maxmiliánem II. na město. Po Bílé hoře byly Radnice Černínům zkonfiskovány a získal je Jan z Klenové a Janovic. Za třicetileté války bylo město několikrát vypleněno. Poté Radnice ještě několikrát vystřídali vrchnost. Za Ludmili Konstancie z Bubna a Litic a jejího manžela byl barokně přestavěn kostel sv. Václava na náměstí a to plzeňským stavitelem Jakubem Augustonem, který byl i autorem zdejšího barokního zámku. Poté zdědil panství Ludmilin synovec Jan Václav. Ten na vrchu nad městem nechal vystavět křížovou cestu zakončenou kaplí Panny Marie. Tu postavil významný český architekt Kilián Ignác Dienzenhofer. Až v roce 1758 získal panství Jan Nepomuk Sternberg. Za jeho vlády zde byly dosti často ubytovány vojenské oddíly. Roku 1790 se stal majitelem Jáchym ze Sternberga. Ten sem také roku 1806 přivedl jako faráře významného českého obrozence Antonína Jaroslava Puchmajera. V této oblasti působili i další význační vlastenci - v Žebráce Šebestián Hněvkovský, v Mirošově Vojtěch Nejedlý, v Plzni Vojtěch Sedláček, ale jezdil sem i Jan Nejedlý, Josef Jungmann, Josef Dobrovský a jiní. Zde též vznikla myšlenka propagovat český jazyk a literaturu pomocí čtenářských společností. První taková vznikla roku 1818 v Radnicích pod protektorstvím Kašpara ze Sternberga. Kašpar se ujal dědictví roku 1808 po smrti bratra Jáchyma. Byl význačným přírodovědcem a mnohé jeho vývody z botaniky a paleobotaniky jsou platné dodnes. Spolu se svým bratrancem Františkem Sternbergem se zasloužili o vznik Národního muzea v Praze. Kašpar se znal s mnohými předními osobnostmi politického a vědeckého života Evropy a k jeho přátelům patřil i známý německý básník a spisovatel Johann Wolfgang Goethe.

Z dalších významných osobností se roku 1843 narodila v Radnicích známá operní pěvkyně Gabriela Roubalová, uměleckým jménem La Boema. Působil zde cestovatel Josef Kořenský. Dále odsud pochází teolog a farář Jakub Rafael Macan, spisovatel Petr Fingl, působili zde i hudební skladatelé Josef Bartovský a Emanuel Jaňour.
V Radnicích byl rozvinutý i průmysl. Od 16. století máme zprávy o těžbě černého uhlí a to buď povrchově nebo v malých hloubkách. Těžba skončila roku 1986. Vyráběla se zde česká kyselina sírová zvaná oleum, a i jiné chemikálie a hnojiva. Byly zde sklárny, hutě, těžily se zde i jiné suroviny. Přímo v Radnicích byly mezi válkami dvě sklárny, dva pivovary, jiný průmysl a zemědělská výroba. Roku 1893 byla prodloužena do Radnic železniční trať Chrást Stupno. Dnes je většina průmyslových odvětví zaniklá.

Bohatý byl i spolkový život. Od roku 1850 zde byl založen ochotnický spolek a divadlo se hraje do dnešní doby, dále to byl spolek Sokol, Orel, ostrostřelci, různá pěvecká sdružení a orchestry. Byly zde baráčnické spolky Kozina a Puchmajer.

 • Kašpar Maria hrabě ze Šternberka
 • Antonín Jaroslav Puchmajer
 • Jakub Rafael Macan
 • František Bohuslav Petera Rohoznický
 • Václav Kotva
 • Gabriela Roubalová
 • Josef Hylák
 • Josef Kořenský
 • Petr Fingal
 • Božena Kamenická
 • Václav Kočka-Amort
 • Josef Bartovský
 • Zámek na náměstí – vystavěn kolem roku 1673 Malovci, současná podoba pochází z doby po roce 1719. Hlavní budova byla jednopatrová se středním převýšeným rizalitem, krytým mansardovou střechou. Dvůr lemovala po stranách nižší jednopatrová křídla s pokračováním do přízemních hospodářských stavení. Od počátku 19. století , po výstavbě zámku v Březině se stává sídlem hospodářské správy panství. Od roku 1827 v přízemí hostinec U Orla. Roku 1849 zámek vyhořel, část byla zbořena. Od roku 1945 je majetkem města, sídlí zde městské muzeum. Barokní interiéry zanikly při novodobých úpravách.
 • Kostel svatého Václava na náměstí - barokní stavba z roku 1720 dle návrhu Jakuba Augustona ml., opravy v roce 1842 a 1905. Jednolodní s obdélným presbytářem, sakristií a kaplemi po stranách. Ještě v roce 1801 existovala u kostela barokní zvonice.
 • Kaple Navštívení Panny Marie na Kalvárii (vrch SV od města) - barokní stavba patrně dle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera na náklady Jana Václava z Bubna a Litic, nedaleko stojí barokní poustevna.
 • Kaple svaté Rosálie se hřbitovem - barokní obdélná trojboce ukončená stavba, s obdélnou sakristií na jižní straně, údajně postavena roku 1713, upravena roku 1836 po požáru v roce 1835.
 • Synagoga v Radnicích - klasicistní stavba z poslední čtvrtiny 18.století, po roce 1945 upravena na autodílnu, restaurována v letech 1992-2002 Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Radnicích.
 • Židovský hřbitov na naučné stezce, cca 1,5 km východně od města.
 • Rodinný dům č. 232
 • Rodinný dům č. 233
 • Kašna na náměstí
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí
 • Kříž při cestě ke sv. Barboře
 • Sousoší Piety na hrázi rybníka
 • Socha sv. Floriána v polích jižně od města

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz