Luže

náměstí Plk. Josefa Koukala, 538 54, Luže, Tel.: +420 469 671 101, mestskyurad@luze.cz
Luže/Společnost - Luže
Luže

luze-5.jpg
Město Luže se nachází 130 km východně od Prahy, 22 km východně od Chrudimi a 15 km na jih od Vysokého Mýta, na rozhraní labské nížiny a Českomoravské vrchoviny. Nejbližší železniční stanice je v Chrasti u Chrudimi (trasa Pardubice - Havlíčkův Brod), dále pak Uhersko nebo Choceň (na hlavním tahu Praha - Pardubice - Česká Třebová).
Mapa - Luže

náměstí Plk. Josefa Koukala, 538 54, Luže

Telefon: +420 469 671 101
E-mail: mestskyurad@luze.cz
Web: http://www.luze.cz/


Blízkost geologického zlomu vedla k výskytu mnoha vzácných a zajímavých přírodních útvarů v okolí (pískovcové útvary "Toulovcovy maštale", přírodní rezervace "Poklona"). V lužské kotlině se udrželo čisté životní prostředí, což dokumentuje trvalé měření kvality ovzduší v posledních deseti letech. Míra znečištění je téměř nulová. Obec se nachází v lesnaté krajině v těsné blízkosti ochranného vodárenského pásma a pečlivě dbá o uskutečňování ekologických programů. V Luži ani v širším okolí není žádný větší průmyslový podnik, což výrazně pozitivně ovlivňuje v podstatě lázeňský klimatický charakter zdravého životního prostředí.

Obec Luže byla založena na pravém břehu řeky Olšinky (Novohradky, Kamenice), na rozhraní lesnatých výběžků Českomoravské vrchoviny a úrodné labské nížiny. Starší osídlení zde existovalo již na počátku 12.století. První zmínky o Luži jako o osadě se datují do roku 1250, kdy vznikla spojením starší osady Kamenicza a nově založeného městečka Luza. V písemných pramenech je první přímá zmínka v roce 1349 v souvislosti s přídělením kostela nově vzniklému biskupství litomyšlskému. Už tehdy byla Luza (Luže) střediskem řemesel, obchodu a zemědělství širokému okolí, což dokazuje listina z roku 1372, hovořící o městečku trhovém.

Historie osady je úzce spjata s osudy hradu Košumberka. Nejprve byla Luže s okolními vesnicemi součástí panství v české historii známých pánů z Chlumu a Košumberka, později Slavatů z Chlumu a Košumberka, významných představitelů protestantské šlechty.               
V polovině 17.století vymírá košumberská větev rodu po meči a panství převzal rod Hieserlů po manželce posledního Slavaty. Roku 1690 byl majetek darován řádu Jezuitů, kteří na něm hospodařili až do zrušení řádu. Posledním majitelem tohoto panství byl bavorský rod Thurn-Taxis, který vlastnil panství až do vzniku samostatné republiky.
Luže ve víru 15. století

     Středověká Luže byla typickým středověkým poddanským městečkem. Tedy osídlením s omezeným právním postavením města, které však kvůli svému poddanskému charakteru nemohla plně využít a získat takový politický vliv jako města královská. Městečko má oproti městům ještě více omezené některé funkce jak v samosprávném aparátu, tak především ve vnitřním uspořádání, ekonomice i architektonické podobě. Významnou roli v životě středověké Luže hrálo zemědělství, na němž byla závislá většina obyvatel.

     Obchod a řemesla sloužily sice jako nutné, avšak vedlejší ekonomické aktivity. Nicméně i tak poskytovala Luže prostor pro obchodní výměnu v mikroregionu a zastávala úlohu centra panství. Zároveň zajišťovala nutné služby pro bezprostředně sousedící hradní sídlo své vrchnosti.

     Bouřlivé události epochy po upálení Jana Husa se promítly i do života obyvatel Luže a jejich pánů. Samotná Luže naštěstí nebyla boji zasažena ani nedošlo ke změně rodů majitelů. Avšak k ozbrojeným střetům a průchodům vojsk docházelo někdy ve velmi těsné blízkosti Luže. Polnosti Lužanů utrpěly škody  a nejedna úroda nebyla sklizena jen těmi, kdo ji zaseli.

     V lidové tradici se husitství odrazilo v názvu Žižkův stůl pro významné tvrziště u osady Bílý Kůň východně od hradu Košumberka. Tradice mluvící o pobytu Jana Žižky v těchto místech však zřejmě nemá historický základ.

     Události 15. století se Luže výrazně dotkly. Kromě nové kališnické víry se nejvýrazněji projevil ekonomický vzestup spojený s úspěšným hospodařením pánů z Košumberka. I když nejsou přímé doklady, tak se zvětšováním panství a rozrůstáním objemu výrobků, se kterými se obchodovalo na lužských trzích, lze celkem oprávněně počítat. Také díky tomu, že Luže nebyla popleněna vojsky často se pohybujícími v blízkém okolí, znamenalo pro ni  15. století zřejmě postupný vzestup. Stala se centrem mnohem většího panství, než byla na počátku století.

  • Hrad Košumberk, zřícenina, hradní muzeum
  • Kaple Čtrnácti pomocníků
  • Kaple se sochou svatého Jana Nepomuckého
  • Poutní kostel Panny Marie na Chlumku
  • Kostel svatého Bartoloměje
  • Synagoga
  • Židovský hřbitov
  • Radnice na náměstí plk. Koukala
  • Fara

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz