Velké Bílovice

nám. Osvoboditelů, 691 02, Velké Bílovice, Tel.: +420 519 367 111, podatelna@velkebilovice.cz
Velké Bílovice/Společnost - Velké Bílovice
Severovýchodně od města se rozkládá velké množství vinic a přes 650 vinných sklepů, které jsou v soukromém vlastnictví. Nejvyšším místem Velkých Bílovic je Hradištěk mezi vinicemi, dominantou tohoto vrcholu je kaplička zasvěcená sv. Urbanovi - patronu vinařství, sv. Metodějovi a Cyrilovi, a sv. Věnceslavovi.

V okolí se nachází rybníky Velký Bílovec a Šísary vhodné k rybaření a rekreaci. (Zdroj: Wikipedia)

Katastr obce Velké Bílovice náleží k území značně bohatému na archeologické nálezy. Kromě paleolitu a časového úseku od mladší doby bronzové po latén je na bílovickém území reprezentován celý pravěký vývoj, počínaje neolitem a konče slovanským obdobím, celým středověkem i nálezy archeologických památek novověkých.
Na území katastru města byla nalezena římská dvouplamenná lampa (0-375 n.l.) z doby, kdy jižní Morava byla součástí okrajových římských provincií Norika a Panonie.
Nejvýznamnější archeologickou památkou je velkomoravské pohřebiště v trati „Úlehle“, kde bylo odkryto celkem 72 kostrových hrobů z 9. Stol.n.l. Vzpomínkou na nález pohřebiště je tzv. Novosádská studna. V místech bývalé nekropole nyní rostou vinice.
     Jak vznikl název obce Velké Bílovice? Je buď odvozen od jejího zakladatele Biela – Bíla nebo vznikl od jména prvního písemně doloženého vlastníka obce Sigfrieda Sirotka nesprávným přeložením waise - sirotek, weisse - bílý. Po smrti Sigfrieda Sirotka (1306 je tedy první písemnou zmínkou o obci) získal obec Tobiáš z Bechyně, dále ji držel Jan řečený z Bílovic s bratrem Kuníkem. Roku 1376 Bílovice  prodali za 2000 hřiven Kateřině vdově po Mikuláši Koním z Rabštejna. Po její smrti daroval markrabě Jošt Bílovice spolu s jinými statky Heraltovi z Kunštátu. Rok je drželi Bočkové z Kunštátu a z Poděbrad, v letech 1416-1524 postupně Lichtenštejnové – Jindřich a Hartman, František Kryštof, Jindřich VII., Linhart, Jan. Pak je vložil do zemských desek Žibřid z Boskolusk a roku 1532 je prodal Bernartovi st. ze Žerotína. 1551 se připomínají Fridrich Žerotín z Milotic a jeho bratři. V 16. století se zde usadili  novoutrakvisté – Habáni a členové Jednoty bratrské. Majitel břeclavského panství Jan ml. ze Žerotína  nechal v roce 1564  vystavět bratrský kostel. Spolu se svou ženou Kunkou z Boskovic přestavil středověkou tvrz na renesanční zámeček. Jeho syn Ladislav Velen ze  Žerotína byl stejně jako jeho otec zvolen moravským hejtmanem.  Byl jedním z vůdců moravského stavovského povstání, po Bílé hoře emigroval a jeho majetek byl zkonfiskován. Panství břeclavské bylo fiskem prodáno Esteře hraběnce z Meggau, následně Jakubu hraběti Kuenovi z Bellassy. V téže době jsou z Moravy vyhnáni na Slovensko i  Habáni a Čeští bratří. Vpády Bočkajovců vystřídá třicetiletá válka a nájezdy tatarskotureckých vojsk. Od roku 1638 drží Bílovice Karel Eusébius Lichtenstein, součástí panství Lichtensteinů zůstává obec až do roku 1925. Roku 1705 je obec vypleněna Rakocziho vojsky, následně  do roku 1710 několikrát vypálena Turky. V roce 1765 byl kostel upraven za Jana Václava z Lichtenštejna na katolický. Francouzská vojska obcí prošla v letech 1805 a 1809. Za prusko-rakouské války zde byla ubytována obě vojska.
      Rozkvět obce nastává za starostování Václava Leblocha 1861-1879. Na otcovu činnost navazuje jeho syn Václav Lebloch ml.,  který je také  zvolen poslancem moravského zemského sněmu. Začátkem 20. století odchází řada místních rodin do Spojených států, Kanady a Argentiny. V Argentině v provinci Čako Bílovčani pod vedením Petra Šašvaty založili tradici pěstování bavlny. Ve Velkých Bílovicích na rodném domě Petra Šašvaty byla roku 1965 odhalena pamětní deska.
    V éře socialismu zde vzniká jedno z největších a nejznámějších družstev Československa. JZD Mír Velké Bílovice mělo před svým rozpadem  800 zaměstnanců. Na úsecích rostlinné a živočišné výroby pracovaly brigády socialistické práce. Bylo rozděleno na jednotlivá střediska. Středisko mechanizace, středisko živočišné výroby….Zabývalo se chovem vepřů, byly zde kravíny, teletník, rostlinná výroba se dělila na polní, sady a vinice. Mělo vlastní stavební skupinu. Známý byl také jezdecký oddíl Velkých Bílovic. Dalo základ ohromným broskvoňovým a jabloňovým sadům, rozlehlým vinicím.  V době družstva byl terén v okolí Velkých Bílovic přemodelován – Hradištěk, Hamby – vytvořeny zde terasy. V katastru byly vyasfaltovány polní cesty. Začalo se i s meristémovým množením rostlin v tzv. zahradě. Postaveny byly i vlastní laboratoře. Za dob JZD byl vybudován kulturní dům, nová škola, zdravotní středisko a Hotel Žerotín, provedena rekonstrukce Habánských sklepů.  JZD ovlivňovalo život všech občanů v obci v kladném i záporném smyslu. V kulturním domě se začaly pořádat výstavy vín. V tuto dobu sloužilo představitelům státu jako ukázka družstevnictví v ČSSR. Z toho důvodu do Velkých Bílovic zajížděli významné státní návštěvy. Po Sametové revoluci se družstvo rozpadlo, z toho je vidět, že zde myšlenka družstevnictví hluboké kořeny nezapustila. Vše se vrátilo k soukromému zemědělství.
    Prvním porevolučním starostou byl František Vaněk. Zasloužil se o další rozkvět Velkých Bílovic. V době jeho působení 1991 - 1999 byla postavena obřadní síň u hřbitova, opraveny budovy staré školy, přestavěna školka na poštu, opraveno zdravotní středisko, rozšířen obecní úřad, vybudována sociální bytovka, vysazen lesopark a další prvky ekologické stability, začalo se s budováním sportovního areálu, vybudovala se ČOV, bylo zrekonstruováno sólo. Po revoluci se obnovila činnost Sokola. Z požárníků se stali opět hasiči. Skončila činnost zahrádkářů.
    Za starosty Ing. Antonína Svobody 1999 - 2006 byly opraveny a rozšířeny budovy školy a školky, vybudována kanalizace Svárov – Lipová, postavena budova šaten a občerstvení na sportovním areálu. začalo se s obnovou chodníků ve městě. Byl postaven sběrný dvůr na ulici Žižkovská, opravena budova MěÚ a staré školy, zřízena dvě dětská hřiště – ve sportovním areálu a na ulici Revoluční. Farní rada včele s panem Antonínem Zapletalem se zasloužila o postavení kaple na vršku Hradišťku, také byla postavena boží muka nad Belegrady. V roce 2006 se konala poprvé akce Ze sklepa do sklepa navazující na tradiční obcházení sklepů a koštování..
          Historii obce už  dvacet let přibližují sbírky místního vlastivědného muzea. Je zde stálá expozice krojů a zemědělského nářadí. Některé archeologické nálezy uložené v muzeu, připomínají doby dávno minulé,   pochází z vykopávek ze sedmdesátých let. Zajímavá je též expozice věnovaná životu krajanů v Argentině.

  • Libor Zapletal (1920-1944), voják a příslušník výsadku Bivouac
  • Martin Hrdina (* 1978), architekt
  • Habánské sklepy
  • Kaplička na Hradišťku
  • Farní kostel narození Panny Marie

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz