Jaroměřice nad Rokytnou

nám. Míru, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, Tel.: +420 568 408 011, mesto@jaromericenr.cz
Jaroměřice nad Rokytnou/Společnost - Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou se rozkládají v Jaroměřické kotlině. Tu na severu uzavírá výčapský hřbet, součást klučovské hrásti, jíž vede rozvodí mezi řekami Jihlavou a Rokytnou.

Podloží Jaroměřic tvoří žuly a ruly. Převažujícím půdním typem jsou kyselé hnědé půdy. Kvalitnější hnědozemě jsou v údolí Rokytky a v údolí Štěpánovického potoka. Do východní poloviny Jaroměřicka (a Jaroměřic) zasahuje třebíčský masív se svými žulosyenity (durbachity; jde o horniny bohaté na draslík a hořčík, dále rubidium, baryum, chrom a nikl, relativně též na uran a thorium), s žílami aplitů a pegmatitů. V kamenolomě Královec u Příštpa nacházíme nažloutlé středně zrnité horniny bohaté křemenem – biotitické až muskoviticko-biotitické granity. Na Žabíku se nacházejí křemence, tzv. sluňáky.

Řeka Rokytná dělí Jaroměřice nad Rokytnou na dvě části – severní a jižní. V parku státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou vytvořili lidé dvě její slepá ramena, dnes patrná jen při vyšším stavu vody. Přímo u Jaroměřic přijímá Rokytná vody potoka Rokytky (jinak též zvaného Jaroměřička) a Štěpánovického potoka. U Jaroměřic se pro vodáky začíná splavný úsek řeky (km 73,2).

(Zdroj: Wikipedie)

Dějiny v datech

 • 250 000 př. n. l. – první doklady osídlení (sekáč valounu z rohovce nalezený na kopci Žabík)
 • paleolit – lidé dnešního typu na Hradisku na jihozápadě Jaroměřic
 • neolit (6000 až 4000 př. n. l.) – doloženy kultura s lineární keramikou, kultura s vypíchanou keramikou a kultura s moravskou malovanou keramikou
 • eneolit (4000 až 2000 př. n. l.) – doba měděná; kultura nálevkovitých pohárů a kultura zvoncovitých pohárů
 • doba bronzová (2000 až 750 př. n. l.) – kultura popelnicových polí je doložena jen okrajově
 • starší doba železná (doba halštatská, asi 750 př. n. l. až 400 př. n. l.) – horákovská kultura
 • mladší doba železná (asi 400 př. n. l. až 0) – laténská kultura Keltů
 • 2. století – na Jaroměřicku doloženi Germáni
 • 10. století – Slované ze Znojemska postoupili k Jaroměřicím
 • 1131 – tradiční rok založení obce (heraldická pověst); Jaroměřice zeměpanským statkem
 • 1325 – první písemná zmínka: král Jan Lucemburský daroval patronát jaroměřického farního kostela cisterciáckému klášteru v Sedlci. Světským držitelem Jaroměřic byl Rajmund z Lichtemburka, pán Bítova
 • 1498 – král Vladislav Jagellonský daroval Jaroměřice lénem Václavu z Ludanic
 • 1522 – jaroměřické panství koupil Jan z Pernštejna
 • 1534 – novým vlastníkem rod Meziříčských z Lomnice
 • 1613 – Jaroměřice koupil Jiří Rechenberk ze Želetic
 • 1623 – začátek vlády Questenberků: Jaroměřice jako konfiskát kupuje Gerhard z Questenberka
 • 1661 – vlády se ujímá Jan Antonín z Questenberka
 • 1686 – majitelem třetí z Questenberků: Jan Adam, za něhož vyvrcholila barokní přestavba Jaroměřic
 • 1752 – Jaroměřice převzali Kounicové
 • 1848 – zrušeno poddanství, vrchnost ztratila vládu nad svým lidem, lidé už nemuseli odvádět vrchnosti poplatky z půdy, na níž hospodařili, ta se stala jejich majetkem
 • 1871 – Jaroměřice napojeny na železnici
 • 1897 – jaroměřický velkostatek – po vleklých dědických sporech – přiřkl rakouský Nejvyšší soud Rudolfu Kristiánu z Vrbna a Bruntálu; 1927 jeho majetek zdědila jeho manželka Elvíra, původem bavorská princezna
 • 1899 – nová, reprezentativní budova školy
 • 1901 – v Jaroměřicích začíná působit Otokar Březina
 • 1928 – návštěva prezidenta republiky T. G. Masaryka
 • 1929 – skonal Otokar Březina
 • 1933 – nová budova radnice
 • 1936 – návštěva prezidenta republiky Edvarda Beneše
 • 1939 – slavnost dvoustého výročí vysvěcení chrámu kostela sv. Markéty za účasti brněnského biskupa ThDr. Josefa Kupky
 • 1943 – velkostatek koupily říšské dráhy pro svou Reichsbahnschule (školu). Po druhé světové válce byl zkonfiskován
 • 1944 – na jaroměřické radnici proces s třemi boňovskými protinacistickými odbojáři
 • 8. května 1945 – německá armáda opustila město a v něm je vystřídala sovětská vojska (14.15 na náměstí)
 • 1947 – návštěva prezidenta republiky Edvarda Beneše
 • 28. února 1948 – faktické řízení správy města přebírá akční výbor; během března je obměněn národní výbor i jeho rada
 • září 1950 – ustaveno jednotné zemědělské družstvo; 1962 sloučeno se stáním statkem
 • 1955 – Masarykovo náměstí přejmenováno na Náměstí Míru
 • 26. srpna 1968 – intervenční bulharská armáda projíždí Jaroměřicemi ve směru na Moravské Budějovice
 • 1980 – slavnostní otevření hotelu Opera
 • 80. léta – Jaroměřice se stávají střediskovým městem: k městu jsou připojovány okolní obce
 • 1984 – otevřen obchodní dům Rokytná
 • 1987 – otevřeno velkoryse řešené autobusové nádraží
 • 1990 – obnoveno obecní zřízení
 • 1996 – předseda poslanecké sněmovny udělil Jaroměřicím znak a prapor
 • 1999 – první ročník Mezinárodních hudební slavností Petra Dvorského; téhož roku ustaven Mikroregion Rokytná
 • 2000 – čistička odpadních vod
 • 2001 – otevřen dům s pečovatelskou službou
 • Otokar Březina − básník a spisovatel
 • Antonín Ferdinand Dubravius − kněz, kazatel a autor libret
 • Ferdinand Höfer − katolický aktivista, archivár, knihkupec, předseda Společnosti Otokara Březiny a čestný občan Jaroměřic nad Rokytnou
 • Jaromír Jemnický − dle pověsti zakladatel Jaroměřic nad Rokytnou
 • František Hrůza − kněz, působil mimo jiné i v Měříně (1959–2009), kaplan jeho Svatosti
 • Josef Kapinus − pedagog, spisovatel, sochař a malíř
 • Jaroslav Krčál − kronikář, pedagog, spisovatel
 • Pavel Lambert Mašek − hudebník a skladatel, působil jako učitel v Jaroměřicích nad Rokytnou
 • Jan Poláček − sběrateů hanáckých písní, právník
 • Jan Adam z Questenberka − mecenáš barokního umění, majitel jaroměřického panství
 • Otto Maria Stritzko − malíř, grafik a restaurátor
 • Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
 • Kaple svatého Josefa
 • barokní přestavba špitálu a kaple svaté Kateřiny
 • Kostel sv. Markéty
 • Sýpky bývalé Ústřední vojenské zásobárny
 • Někdejší klášter servitů
 • Zbytky ambitu komplexu jaroměřické loretánské kaple
 • sSoup Nejsvětější Trojice

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz